8.2. Правила оформлення науково-дослідної роботи

Загальні вимоги. Робота повинна бути надрукована на одній стороні листа білого папіру формату А4 через півтора між строкових інтервали. Допускається друкування роботи через два між строкових інтервали. Мінімальна висота шрифту 2,5 мм.Текст роботи

необхідно

друкувати,

дотримуючись

наступних

розмірів

відступів:


Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності.

Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст роботи окремі слова, формули, умовні позначки можна тільки чорними чорнилами або чорною тушшю.

Помарки,  описки або графічні негаразди, знайдені в процесі виконання роботи, можна виправляти підчисткою або коректором.

В НДР слід використовувати скорочення слів та словосполучень.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки  розділів  друкують  симетрично  тексту прописними літерами.

Заголовки підрозділів друкують з абзацу малими літерами (за виключенням першої прописної).

Перенос слів у заголовках не допускаються.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Підкреслення заголовків не допускається.

Кожен розділ слід починати з нової сторінки.

> Нумерація

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами.

Титульний лист включають в загальну нумерацію роботи. На титульному аркуші номер не ставлять, на наступних сторінках номера проставляють у правому верхньому кутку.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою на кінці.

Вступ та висновки не нумеруються.

Підрозділи нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу).

Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу, пункту, розділених крапками. В конці номера ставиться крапка, наприклад: "1.1.2." (другий пункт першого підрозділу першого розділу).

Якщо робота складається з двох або більш частин (книг), то номер кожної частини (книги) проставляють римськими цифрами. Номер частини (книги) проставляють на титульному аркуші.

> Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, слід оформляти у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати заголовок. Заголовок и слово "Таблиця" починають з прописної літери. Заголовок не підкреслюють.

Таблицю розташовують після першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з більшою кількістю строк допускається переносити на другу сторінку.

Якщо в графі таблиці текст, що повторюється, складається із одного слова, його допускається замінювати лапками; якщо з двох або більш слів, то при першому повторі його замінюють словом "Також", а далі — лапками. Ставити лапки замість цифр що повторюються, знаків, символів, не допускається. Якщо цифрові або інші данні у якої-небудь строчці таблиці не приводять, то у ній ставлять риску.

> Формули

Формули в роботі (якщо їх більш ніж одна) нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули у розділі, розмежованих крапкою. Номер вказують з правої сторони аркуша на рівні формули у круглих дужках,

> Примітки до тексту та таблиць

Примітки до тексту та таблиць, у яких вказуються довідкові та пояснюючі данні, нумерують послідовно арабськими цифрами. Якщо приміток декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад: Примітка:

Якщо у тексті одна примітка, то її не нумерують і після слова " Примітка " ставлять крапку.