1. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи

Усі матеріали, які отримані у процесі дослідження, аналізують, систематизують і оформлюють у вигляді наукової роботи

Чіткість і логічна послідовність викладення матеріалівПереконливість аргументації

Чіткість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного розуміння

Конкретність висвітлення результатів роботи

Обґрунтованість рекомендацій та пропозицій


1. Титульний аркуш є першим листком роботи і заповнюється відповідно до затвердженої форми

2. Список виконавців. До списку виконавців мають бути внесені прізвища усіх відповідальних виконавців, виконавців і співвиконавців (авторів роботи), які приймали творчу участь у виконанні роботи. Прізвища виконавців в співвиконавців необхідно розміщувати стовпчиком. Зліва розміщують посади, вчені ступені, вчені звання виконавців та співвиконавців.

Справа від підписів зазначають (без дужок) ініціали та прізвища виконавців і співвиконавців. Біля кожного прізвища виконавця і співвиконавця необхідно у дужках вказати номер розділу (підрозділу) роботи, по виконаному ним етапу НДР, найменування організації співвиконавця.

Якщо робота виконана одним виконавцем, його прізвище та підпис розміщують на титульному аркуші.


3. Реферат повинен містити відомості про::


С

с с с


обсяг

кількість іпи>страі,п,

кількість таблиць

■ работи


кількість використаних джерел

перелік ключових слів повинен характеризувати зміст дослідження. Перелік повинен включати від 5до15 ключових слів, надрукованих в строку, через коми.

текст реферату повинен відображати: об'єкт дослідження, мету роботи, методи дослідження и апаратуру, отримані результати та їх новизну, ступінь впровадження, рекомендації по впровадженню роботи, ефективність, галузь використання, основні конструктивні і техніко-ексішуатащйні характеристики.

4. Зміст містить найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають найменування) із вказуванням номерів сторінок, на яких починається викладення матеріалів розділів (підрозділів, пунктів).

5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць та термінів. Якщо в роботі прийнята специфічна термінологія, а також використовуються скорочення, що мало вживаються, нові символи, позначення тощо, то їх перелік повинен бути представлено у вигляді окремого списку.

6. Вступ роботи має містити оцінку сучасного стану вирішуваної наукової проблеми, обгрунтування та вихідні данні для розробки теми, обгрунтування необхідності виконання роботи. У вступі повинна бути визначена актуальність і новизна теми, зв'язок даної роботи з іншими НДР

7. Основна частина повинна включати:

вибір напрямку дослідження;

теоретичні та (або)експериментальні дослідження;

узагальнення і оцінку результатів дослідження.

8. Висновки повинні містити короткі висновки за результатами виконаної НДР або окремих її етапів, пропозиції по їх використанню, враховуючі впровадження, оцінку техніко-економічної ефективності впровадження. У висновках роботи, для якої визначення техніко-економічного ефекту неможливо, необхідно вказувати наукову, соціальну цінність результатів роботи.

9. Список використаних джерел повинен містити перелік законодавчих актів, нормативних документів, книжок, статей, досліджень інших авторів тощо, використаних при виконанні роботи.

10. Додатки оформляють як продовження роботи, на наступних сторінках або у вигляді окремої частини (книжки), розміщуючи їх у порядку посилань на них в тексті.