2. Економічна ефективтстъ науково-дослідних робіт

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ


ПОПЕРЕДНЯ


]


ОЧІКУВАНА


]


ФАКТИЧНА


]


 визначається при обґрунтуванні теми дослідження, її розрахунок виконується за укрупненими показниками з урахуванням припущеного обсягу впровадження результатів дослідження в практику роботи систем
встан овлюється в процесі виконання науко вого дослідження на основі прогнозування строків впровадження отриманих результатів у виробництво і розраховується для визначеного періоду використання отриманих результатів, який може становити один і більше років від моменту їх впровадження


ФАКТИЧНА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ


підраховується після впровадження результатів наукового дослідження у виробництво і має досить конкретний характер


 

ОСНОВНОЮ ОЦІНКОЮ РЕАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НДР ЗА РІК МОЖЕ БУТИ ТАК ЗВАНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЯКИЙ РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ЗА ФОРМУЛОЮ:

Е е

Кв =    ;

Е Се

де   Хе      сума   реального   економічного   ефекту,   який отримано від впровадження результатів НДР за рік; ХСе    загальна сума витрат на НДР за рік.

КОЕФІЦІЄНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЯКА ОЧІКУЄТЬСЯ,

РОЗРАХОВУВАЄТЬСЯ ВІД ЗАКІНЧЕНИХ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВПРОВАДЖЕНИХ НДР АБО ПОПЕРЕДНЬО, В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФОРМУЛОЮ:

ІЕо

Ко       ,

ХЕ

де   ХЕо сума економічного ефекту, що очікується.