1. Особливості та проблеми оцінки ефективності науково-дослідних робіт.

ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ


Подпись:


ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ характеризується вираженою у вартісних вимірах показників економії живої та уречевлюваної праці у суспільному виробництві, торгівлі, яку отримано від використання результатів НДР порівняно з витратами на виконання дослідження


НАУКОВО-ТЕХНІЧНА   ЕФЕКТИВНІСТЬ відбиває

приріст нових наукових знань, які призначені для подальшого розвитку науки і техніки

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ проявляється в підвищенні життєвого рівня людей, розвитку охорони здоров'я, культури, науки і освіти, поліпшенні екологічних умов тощо

У Специфіка вищої школи, багатогранність і багатоаспектність форм роботи ставлять особливі вимоги до оцінки ефективності як її діяльності в цілому, так і наукових досліджень, які проводяться вузами.

ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ:


 

економічна      — від

впровадження результатів завершених досліджень ефективність, яка отримується від написання нових підручників і наукових статей, читання нових курсів лекцій, що грунтуються на досягненнях в науковій роботі, від проведення конференцій, семінарів, конкурсів, широкого залучення студентів до наукових досліджень

           


Специфіка проведення наукових досліджень у вузі проявляється не лише в тому, що для цього потрібні спеціально підготовлені кадри, спеціальне для тієї чи іншої галузі науки обладнання, особлива стаття витрат, а й у тому, яким чином будуть використані кінцеві результати цих досліджень і який вони дадуть ефект.

Ефективність наукової діяльності вузу необхідно розглядати з позицій головного завдання вищої школи — вдосконалення підготовки високо кваліфікованих спеціалістів для держави.

Система ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУЗІВ має якомога ширше і достовірніше показувати всю різноманітність цієї роботи у вищій школікількість показників має бути достатньою для описання всієї наукової діяльності вузу. Кожен показник окремо має, за можливістю, найповніше відбивати роботу в цьому напряму або галузіпоказники мають бути несуперечливими один до одного і взаємонезалежніПоказники мають бути виражені так, щоб не допускалось підвійного тлумачення і зменшувалась вірогідність появи помилокПоказники мають забезпечувати можливість об'єктивного зіставлення як у часі, так і з іншими аналогічного профілю вузамиПоказники мають розраховуватися за величинами, які можуть бути піддані контролю