5.1. Основи наукової організації Дослідного процесу

Наукова організація науково-дослідного процесу виникла в зв'язку з потребою координації і взаємозв'язку дослідної роботи великими колективами з використанням автоматизованих систем обробки інформації на швидкодіючих ЕОМ.


Наукова організація дослідницької діяльності включає організацію дослідного процесу, управління ним і обслуговування його

 

Спеціалізація

може поглиблюватися до об'єктів дослідження — основний і оборотний капітал, праця та заробітна плата, операції менеджменту і маркетингу, втрати виробництва, калькулювання продукції (робіт, послуг), фінансове становище суб'єкта підприємницької діяльності та ін.

Кооперування

здійснюється поєднанням зусиль спеціалізованих підрозділів і спрямуванням їх на всебічне дослідження суб'єкта підприємницької діяльності

Пропорційність

полягає у додержанні правильного співвідношення інформаційного забезпечення дослідників обчислювальними центрами з метою забезпечення пропорційності надходження економічної інформації для використання при дослідженні операцій з основними засобами, товарно-матеріальними цінностями, виготовленням продукції тощо.

Паралельність

забезпечує одночасне паралельне виконання дослідних процедур для перевірки різних за змістом операцій, що здійснюються суб'єктом підприємницької діяльності.

Прямоточність

дає змогу раціонально організувати інформаційні потоки між учасниками науково-дослідного процесу, не припускати дублювання дослідних процедур різними виконавцями.

Безперервність

відображення підприємницької діяльності у бухгалтерському обліку передбачена законодав­чими актами, зумовлює потребу організації дослідного процесу в часі і просторі при дослід­женні фінансово-господарської діяльності.

Ритмічність

забезпечується рівномірним виконанням дослідних процедур, що передбачає правильну організацію роботи всіх виконавців.

Організація

інтелектуальної

підготовки

включає наукову розробку методичних рекомендацій дослідження діяльності галузей народного господарства та її складових частин, забезпечення законодавчими актами і нормативними документами (інструкції, положення, норми і нормативи та ін.).

Наукова організація праці (НОП)       у науково-дослідному процесі

це система заходів, спрямованих на вдосконалення методів і умов інтелектуаль­ної праці, збереження здоров'я працівників на основі новітніх досягнень, науки і техніки, що забезпечують найбільшу ефективність при найменших витратах розумової праці.

Нормування інтелектуальної праці

передбачає вивчення мети і об'єктів нормування, способів роботи і умов праці, класифікацію витрат часу і операцій, вибір об'єктів і методу спостереження, проведення спостережень і обробки даних, визначення трудомісткості праці окремого фахівця.

Розвиток творчих здібнос-тей і підприємницької активності працівників

передбачає систематичну роботу науковців з вивчення передового досвіду фінансово-господарської діяльності, проведення науково-практичних семінарів, популяризації праці науковців, обов'язкове підвищення кваліфікації їх через кожні п'ять років і одержання ліцензії на право виконання науково-дослідних робіт.

Організація

обслуговування науково дослідного процесу

включає технічну оснащеність засобами праці, створення умов НОП на робочих місцях, обслуговування робочих місць, забезпеченість засобами зв'язку для збирання інформації, модернізацію засобів обробки інформації, технічну безпеку і профтехсанітарію науковців.

Організація науково-дослідного процесу ґрунтується на системному

підході до інтелектуальної праці науковців. Вона спрямована на
активний вплив науки до пошуку оптимальних шляхів ефективного
            господарювання в умовах ринкової економіки.