4. Економічна інформація в документах.


Реквізити

різного виду найменування державних та недержавних систем, підприємств, адреси, прізвища посадових осіб та ін.


Документ


Показник

мінімальна інформаційна сукупність, що має визначену дозу інформа­ції і відбиває її зміст


Ознака відбиває якості показника, його економічний зміст, надають по казникам індивідуального харак­теру, який дозволяє розрізняти окремі показники серед багатьох інших..

Основа показника — його кількісне значення, яке отримується в результаті підрахун-ку яких-небудь одиниць, вимірів та обчислень


 


 

СІ


Основні види видань встановлені державним стандартом


 

Монографія

наукове або науково-популярне книжкове видання, яке містить повне і всебічне дослідження однієї проблеми або теми і належить одному або кільком авторам

Автореферат дисертації

наукове видання у вигляді брошури, яка містить складений автором реферат проведеного ним дослідження, що подається на здобуття вченого ступеня

Препринт

наукове видання, що вміщує матеріали попереднього характеру, опубліковані до виходу у світ видання, в якому вони будуть вміщені


Тези доповідей

Матеріали конференцій, симпозіумів Збірник наукових праць

Словник


науковий неперіодичний збірник, що містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього характеру (анотації, реферати доповідей і повідомлень)

неперіодичний збірник, що містить підсумки конференції (доповіді, рекомендації, рішення)

збірник, який містить дослідницькі матеріали наукових

установ, навчальних закладів або товариств        

довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), наділених довідковими даними, що їх стосуються


Енциклопедія

Термінологічний словник


довідкове видання, яке вміщує в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або всіх галузей знань і практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розміщених в алфавітному або систематичному порядку словник, який містить терміни якої-небудь галузі знання або теми та їх визначення


Інформаційний

листок Реферативний збірник Експрес-інформація


реферативне неперіодичне видання, у якому містяться

відомості про передовий досвід     

періодичне  видання  або  таке,   що продовжується.

Виходить у вигляді збірника          

періодичне реферативне видання, що вміщує розширені і зведені реферати найбільш актуальних зарубіжних опублікованих матеріалів або вітчизняних неопубліко-ваних документів, що потребують оперативного оповіщення


Науковий журнал

Нормативний бюлетень


журнал, що містить статті і матеріали про теоретичні дослідження, а також статті і матеріали прикладного

характеру, призначені для наукових працівників           

бюлетень, який містить матеріали нормативного,
директивного або інструктивною характеру, що
видається якимось державним органом    


Довідковий бюлетень

Рекламний бюлетень


бюлетень, що містить довідкові матеріали, розміщені в

порядку, зручному для їх швидкого розшуку       

бюлетень, який містить викладені у привабливій формі
відомості про вироби, послуги, заходи з метою
створення попиту на них    


Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Статистичний бюлетень

бюлетень-таблиця, зміст якого становлять оперативні статистичні дані, то характеризують певну сферу діяльності суспільства

Депонований рукопис

вид неопублікованого документа, то є цікавим лише для вузького кола спеціалістів, публікація якого в традиційних виданнях є недоцільною

Аудіовізуальні матеріали

документи, що містять звукову, образотворчу або образотворче-звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою технічних засобів. До них належать: кінофотофонодокументи, магнітофільми, відеозаписи, голограми та ін.

Мікрофільмовані видання

видання у вигляді мікрофільмів (рулонної фотоплівки, кадри якої містять мікро текст)

Оптичний диск

зафіксована на платівці в цифровій або в аналоговій формі текстова, образотворча або звукова інформація, програми ЕОМ

?       ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Наведіть  класифікацію інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Що таке "економічна інформація"?

Визначить зміст інформаційного забезпечення.

З  яких  складових  формується  національна  система науково-технічної інформації?

Які основні положення визначає Закон України "Про науково-технічну інформацію"?

Чим відрізняються статистична і масова інформація?

Перелічіть   основні   види   документів   та   дайте   їм коротку характеристику.