3. Види, джерела інформації та режим доступу до неї

ЗАКОН "ПРО ІНФОРМАЦІЮ" ВИЗНАЧАЄ ОСНОВНІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО НЕЇ


Подпись:
Інформаційна діяльність


сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави


 


 

Одержання інформації


набуття, придбання, накопичення документальної або публічно оголошу-ваннної інформації громадянами, юри­дичними особами або державою

Використання інформації


задоволення інформаційних потреб юридичних осіб і держави


Подпись:

обнародування, реалізація у встано­вленому законом порядку докумен­тальної або публічно оголошуваної інформації


Зберігання інформації


забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв


 


 

Галузі інформації


сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і діяльності суспільства та держави


Подпись:

сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реаліза­цію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення та бо­ротьба з ними та їх профілактику тощо

сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу. Основними даними про особу (персональними даними) є національ­ність, освіта, сімейний стан, релігійна приналежність, стан здоров'я, а також адр еса, дата і місце народженнядокументовані або публічно оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів


 

ДОКУМЕНТ

передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіновідеофотоплівці або на іншому носію


Подпись: Вторинний документ
документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів

Первинний

документ

документ, що містить    у собі вихідну інформацію


Режим доступу до інформації

передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання інформації


Подпись:
ДЕРЖАВА ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ


 


ДОСТУП ДО ВІДКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ

ШЛЯХОМ

                        І           І                     

систематичної  публікації  її  в   офіційних  друкованих виданнях

(бюлетенях, збірниках);

поширення її засобами масових комунікацій;

безпосереднього її надання зацікавленим громадянам, державним органам та юридичним особам


 


ПЕРЕВАЖНИМ ПРАВОМ НА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУЮТЬСЯ ГРОМАДЯНИ, ЯКИМ ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ СВОЇХ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ


1


ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ


Конфіденційна інформація

це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізич­них або юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов

Таємна інформація

належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законами таємницю, розголо­шення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі


 

ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО КАТЕГОРІЇ ТАЄМНИХ
ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ
ТАЄМНИЦЮ, І ДОСТУП ДО НЕЇГРОМАДЯН
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ "ПРО
ІНФОРМАЦІЮ".     


ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ


це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження інформацієюце        матеріалізований результат

інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій


 

ІНФОРМАЦІЙНА

ПОСЛУГА


це здійснення у визначеній законами формі інформаційної діяльності щодо доведення інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб