2. Національна система науково-технічної інформації

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ \ ІНФОРМАЦІЇ це організаційно-правова структура, за допомо­гою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт щодо створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки І

о\

Згідно з законом України "ПРО ІНФОРМАЦІЮ", основними принципами інформаційних відносин є:

У гарантованість права на інформацію; У доступність інформації та свобода її обміну; У об'єктивність, вірогідність інформації; У повнота і точність інформації;

У законність  одержання,  використання,  поширення та зберігання інформації


ЗАКОНОМ "ПРО НАУКОВО-

ТЕХНІЧНУ

ІНФОРМАЦІЮ"

ВИЗНАЧЕНО


^ Склад національної системи науково-технічної інформації

^     Основні завдання

^     Інформаційні ресурси

^ Керівництво національною системою науково-технічної інформації


 


 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ


це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані н ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності


 


 

НАУКОВО-

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


це сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні


 


 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


не систематизоване зібрання науково-
технічної літератури і документації (книги,
брошури, періодичні видання, патентна
документація, промислові каталоги,
конструкторська документація, звітна
науково-технічна документація з науково-
дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, депоновані рукописи, переклади
науково-технічної     літератури і

документації), зафіксовані на паперових та інших носіях


 

ДОВІДКОВО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ФОНД


це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарата, призначених для задоволення інформаційних потребце сукупність упорядкованих вторинних документів, створюваних для пошуку першоджерелце сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які здійснюють науково-технічну діяльність і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання


АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА

ОБРОБКА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


це процес обробки інформації за методом аналізу і синтезу змісту документів з метою отримання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації, оцінки, зіставлення та узагальнення

це        система економічних,

організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел довідково-інформаційних фондів, включаючи бази і банки даних, та інформаційне забезпечення юридичних і фізичних осіб; одержання, обробка, зберігання, поширення і використання інформації, отриманої в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності юридичних і фізичних осіб

організація надходження до України, обробка, зберігання і поширення зарубіжної науково-технічної інформації на підставі вивчення світового інформаційного ринку

підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для прийняття державними органами, органами місцевого і регіонального самоврядування рішень з питань науково-технічного, економічного і соціального розвитку країни; аналітико-синтетична обробка першоджерел науково-технічної та економічної інформації, створення на цій основі і поширення інформаційної продукції та послуг

розроблення і впровадження сучасних технологій в науково-інформаційну діяльність

організація пропаганди і сприяння широкому використанню досягнень науки і техніки, передового виробничого досвіду

створення загальнодоступної мережі бібліотек, інформаційних центрів громадського користування як бази для освіти, виробництва та наукових досліджень, системи реалізації прав гро­мадян на культурний і фаховий розвиток