1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових дослідженьНОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ


форма подання інформації, що полягає у зміні будь-якої величини (сигнала)


 

/ ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ - це сукупність відомостей, які І   характеризують виробничу і фінансово-господарську діяльність


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1

\

 

 


ПРОФЕСІЙНА ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Подпись:

ПРОФЕСІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

ГРУНТУЄТЬСЯ НА КОНТАКТАХ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ПРОЦЕСІ

ПРОФЕСІЙНО-ІНФОРМА ЦІЙНА КОМУНІКАЦІЯ


РОБОЧА


ІНФОРМАЦІЙНА

НЕПРЯМА


 


ІНФОРМАЦІЙНА ПРЯМА

ІНФОРМАЦІЙНА ОПОСЕРЕДКОВАНА


РОБОЧА


Між членами підрозділу при здійсненні наукових досліджень


 


 

ІНФОРМАЦІЙНА

ПРЯМА


дослідження інформації про стан досліджуваних об'єктів та поведінки їх динамічних процесах виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємстввивчення нормативно-правових актів, які регулюють поведінку досліджуваних об'єктів, методичних вказівок та інструкцій щодо виконання науково-дослідних процедур, службове листування тощо


 

ІНФОРМАЦІЙНА

ОПОСЕРЕДКОВА НТСТЬ


вивчення д аних про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств однієї галузі і зіставлення їх з даними досліджуваного підприємства, спеціальної літератури, а також інформації радіо, телебачення і кіно


 

ІНФОРМАТИКА - НАУКА, ЯКА ВИВЧАЄ БУДОВУ І ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАКОНОМІРНОСТІ її СТВОРЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПЕРЕДАВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


 


С


ПІЗНАВАЛЬНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ


 


НОВА


РЕЛЕВАНТНА


 


 

НОВА


відображає новизну запропонованого рішення або обґрунтовує причину недоліків, виявлених до слідженнями


 


РЕЛЕВАНТНА


яка раніше була у аналогах, тобто прототипі


 


С


ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 


ЗАКОНОДАВЧЕ


ПЛАНОВО-НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВЕ

ДОГОВІРНЕ


 


ТЕХНОЛОГІЧНЕ


Горганізаційно-|^управлінське

ФАКТОГРАФІЧНЕ


ЗАКОНОДАВЧЕ


сукупність законів, які регулюють суспільні відносини і окремі законотворчі стосунки


 


 

ПЛАНОВЕ І НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВЕ


Сукупність інформації, яка є в планах економічного і соціального розвитку дослід­жуваного підприємства; норми і нормативи витрачання матеріальних, трудових і фінан­сових ресурсів; утворення фондів економіч­ного стимулювання, пільгових податків та ін.; розміри платежів до державного бюджету, з соціального страхування та ін.господарські угоди, контракти з суб'єктами
підприємницької діяльності, складені
досліджуваним          підприємством та

затверджені в установленому порядку


 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ


Технічна документація з технології виробництва продукції, робіт і послуг, міждержа вні та державні стандарти, технічні умови якості продукції, галузеві стандарти, проектно-технічна документація та інші, які використовуються на досліджуваному підприємстві


 


 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ


Складається із структури досліджуваного підприємства, його юридично-правової, госпрозрахункової самостійності і організа­ційно-розпорядчих документів, затвердже­них вищестоящою організацією, а також накази, розпорядження, службове листуван­ня з питань виробничої і фінансово-господарської діяльності

ФАКТОГРАФІЧНЕ


сукупність даних економічного характеру про факти (операції), які дійсно відбулися у виробничій і фінансово-господарській діяль­ності, відображені у первинних документах, облікових регістрах бухгалтерського, статис­тичного і оперативного обліку, а також у звіт­ності про діяльність підприємства, корпорації


 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРЯМОВАНА НА ВСЕБІЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ПРОЦЕСІ, ПРО СТАН І ЗМІНИ У ФУНКЦІОНУВАННІ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ