АНОТАЦІЯ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

В.І.Романчиков

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Киів - 2007

Навчальний посібник

УДК 001.891(075.8) ББК 72я73 Р 69

Рецензенти:

Польшаков В.І. - доктор технічних наук, професор; Жук М.В. - доктор економічних наук, професор; Самойленко АА. - кандидат технічних наук, доцент.

Романчиков В.І. Р 69  Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 254 с.

ISBN 966-364-399-4

Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципл­іни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для сту­дентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспек-тно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань сту­дентів, перелік рекомендованої літератури.

Розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та ево­люція. Розкриваються основні методи наукових досліджень, особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин, форми науково-дослід­ної роботи студентів та її організації. Значна увага приділена раціо­нальній організації праці науковців, пошуку науково-технічної інфор­мації, визначенню ефективності науково-дослідних робіт.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчаль­них закладів ІІІ, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.

ISBN 966-364-399-4       © В.І. Романчиков, 2007

© Центр учбової літератури, 2007