3.Спеціальніметоди дослідження

Основними напрямками соціологічних досліджень є: вивчення соціальних проблем і розвитку трудових колективів, взаємовідносин у трудових колективах і їх вплив на ефективність роботи систем, соціальні проблеми побуту, культури, освіти працівників, соціальні аспекти особистості і виховання кадрів, психологічний клімат трудових колективів і фактори, які на нього впливають, та ін.


Подпись:

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АВТОНОМНІ ЕТАПИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯПІД ПЕРВИННОЮ СОЦІОЛОГІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ прийнято р озуміти отримані під час соціологічного дослідження в різних формах неузагальнені відомості, наприклад, відповіді респондентів на запитання анкети, інтерв'ю, записи дослідника в картках спостереження, аналіз документів тощо, які підлягають обробці та узагальненню


Подпись:
РОЗВІДУВАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ


це найпростіший вид конкретно-соціологічного аналізу, оскільки вирішує дуже обмежене за своїм змістом завдання


 


 

ОПИСОВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ


це більш складний вид конкретно-соціологічного аналізу. За своєю метою і завданням воно передбачає отримання емпіричних відомостей, які дають відносно цілісне уявлення про явище, що вивчається, його структурні елементи


 


 

АНАЛІТИЧНЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ


це найбільш поглиблений вид соціологічного аналізу, який ставить за мету не лише описання структурних елементів явища, що вивчається, а й з'ясування причин, які зумовлюють характер, поширеність, гостроту та інші притаманні йому риси


ВИДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

( ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТОДІВ ЗБОРУ ЕМПІРИЧНИХ V ДАНИХце найпоширеніший вид соціологічного дослідження й одночасно метод збирання первинної інформації, який широко використовується на практиці. За його допо­могою збирається майже 90% усіх соціологічних відомостейявляють собою цілеспрямоване і систематизоване сприйняття якого-небудь явища, риси, якості та особливості, що фіксуються дослідникомджерелом соціологічної інформації виступають текстові повідомлення. Вони можуть міститися в будь-яких документах: протоколах зборів трудового колективу і службових нарад, доповідях, рішеннях, листах тощо


 

ОСНОВНИМИ РІЗНОВИДАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ Є АНКЕТУВАННЯ ТА ІНТЕРВ'ЮВАННЯ


УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ОПИТУВАНЬ У ПРИКЛАДНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ПРИЙНЯТО НАЗИВАТИ РЕСПОНДЕНТАМИ (від лат. гевропсіео — відповідати)


СОЦІАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКСПЕРТНІ ОПИТУВАННЯ


 

ПІДГОТОВКА     ДО     СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ РОЗРОБКУ: У ПРОГРАМИ, У РОБОЧОГО ПЛАНУ,

У ДОПОМІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

містить всебічні теоретичні обґрунтування методологічних підходів і методичних прийомів вивчення певного явища або процесу

ЗАВДАННЯМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ МОЖЕ БУТИ:

У вивчення стану психологічного клімату в трудових колективах і

його впливу на виконання виробничих завдань; У впливу рівня кваліфікації працівників на їх продуктивність

праці;

У вплив умов праці, побуту та дозвілля на виконання виробничих завдань;

У стану та впливу трудової дисципліни та особистого прикладу

керівника на об'єднання трудових колективів; У ролі обміну передовим досвідом роботи у впровадженні нових

технологій;


У вплив між особистісних відносин у колективі на характер морально-психологічною клімату в ньому та ін.


 

БЛОК 1


У ньому визначаються порядок і затвердження програма та інструментарію дослідження; формування і підготовка групи щодо збирання первинної інформації (наприклад, анкетерів); проведення пробного дослідження; внесення корективів за підсумками пробного дослідження в програму та інструментарій збирання первинної інформації; розмноження інструментарію (анкети або бланки-інтерв'ю та ін.) складання кошторису і розрахунок витрат на дослідження


 


 

БЛОК 2


У плані фіксують усі організаційні та методичні види робіт, що забезпечують чітке проведення дослідження, тобто масове збирання первинної соціологічної інформації. Тут передбачається і вибір відповідного місця і часу для опитування, і попереднє інформування тих, кого опитують, про мету, завдання дослідження, а також централізоване збирання заповнених анкет та інших видів інструментарію


 


 

БЛОК 3


Охоплює сукупність операцій, пов'язаних з підготовкою первинної інформації до обробки її на ЕОМ. На цьому етапі дослідницька група взаємодіє з працівниками обчислювального центру. Під контролем останніх формується масив інформації, який підлягає введенню в ЕОМ.

Завчасно здійснюється кодування відкритих питань і вибраковування непридатних анкет


 


 

БЛОК 4


Включає всі види робіт, які зв'язані з аналізом результатів обробки отриманих даних, підготовкою текстів попереднього і підсумкового звітів, розробкою практичних рекомендацій

СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


це науково організований облік фактів про явища, що вивчаються, і збирання отриманих на підставі обліку масових первинних даних


 


 

БУХГАЛТЕРСЬКЕ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ


це збирання первинної інформації про господарські (комерційні) операції та її реєстрація в документах


 

У дослідженні проблем у підприємстві важливим методом для отримання відповідної інформації є фотографія.


Подпись:
Подпись:  ФОТОГРАФІЯ ЯК МЕТОД ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ МАЄ ТАКІ РІЗНОВИДИ:

фотографія робочого дня,

робочого часу,

використання обладнання,

виробничого процесу,

маршрутна фотографія

самофотографія.
            )


?    ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Які методи використовуються при проведенні наукових досліджень?

Дайте визначення поняттям: "аналіз", "синтез", "індукція", "дедукція", "аналогія", "моделювання", "абстрагування", "конкретизація", "системний аналіз".

Чим відрізняються загальнонаукові методи досліджень від емпіричних?

Визначить етапи розвитку аксіоматизації знань.

Які спеціальні методи використовуються у наукових дослідженнях?

Які види соціологічного дослідження Ви знаєте? Дайте їм характеристику.

Які дії передують проведенню соціологічного дослідження?

Чим відрізняються фотографія робочого часу працівника від фотографії виробничого процесу?