1. Поняття та класифікація методів дослідження


ікі \ их )

МЕТОД ДОСДІДЖЕННЯ - прийом або сукупність прийомів, які використовуються для досягнення цілей, тобто отримання нових знань чи їх поглиблення


Подпись:

Загальнонаукові


Теоретичні


Методичні прийоми


Подпись:

АНАЛІЗ


метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи (частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення)


 


Подпись:

СИНТЕЗ


(від грец. synthesis - поєднання, з'єднання, складання) - метод вивчення об'єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв'язку його частин


 


Подпись:

ІНДУКЦІЯ


(від лат. induction - наведення, побудження_ -метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у частині елементів однієї множини


 


Подпись:

ДЕДУКЦІЯ


(від лат. deduction - виведення) - метод логічного висновку від загального до окремого, тобто спочатку досліджуються стан об'єкта в цілому, а потім його складових елементів

АНАЛОГІЯ


метод наукового дослідження завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими


 


 

МОДЕЛЮВАННЯ


метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, які вивчаються на їх аналог, модель, що містить істотні риси оригіналу


 


 

АБСТРАГУВАННЯ


(від лат. а^ітакете - відволікати) - метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку


 


 

КОНКРЕТИЗАЦІЯ


(від лат. сопстеіт - густий, твердий) -
метод дослідження предметів у всій
різнобічності  їх,        у якісній

багатосторонності реального існування на відміну від абстрактного вивчення предметів


 


 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ


вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. У наукових дослідженнях він передбачає оцінку поведінки об'єкта як системи з усіма факторами, які впливають на його функціонування


 


(від лат. formula - форма, певне правило) -метод дослідження об'єктів, подання їх елементів v вигляді спеціальної символіки


 

ГІПОТЕТИЧНИЙ МЕТОД


(від грец. й/роґйеґ/со^ - побудований на гіпотезі) ґрунтується на гіпотезі, науковому припущені, висунутому для пояснення будь-якого явища, яке потребує перевірки та теоретичного обґрунтування, щоб стати достовірною науковою теорією


 


 

АКСІОМАТИЧНИЙ

МЕТОД


передбачає використання аксіом, що є доведеними науковими знаннями, які застосовуються у наукових дослідженнях у вигляді відправних початкових положень для обґрунтування нової ідеї


 


 

СТВОРЕННЯ ТЕОРІЙ


узагальнення результатів дослідження, знаходження загальних закономірностей у поведінці об'єктів, що вивчаються, а також поширення результатів дослідження на інші об'єкти і явища, які сприяють підвищенню надійності проведеного експериментального дослідження


 

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ


 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ


апробація обґрунтування висунутих гіпотез або проміжних результатів дослідження з використанням аксіоматизованих знань про об'єкт, а також практики його функціонування


 


 

ЕКСПЕРИМЕНТ


(від лат. єхрєгішєпіиш - проба, дослід) -науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень


ВПРОВАДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У

ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ


методичні прийоми реалізації результатів наукового дослідження у практичну діяльність людей (удосконалення технологічного процесу виробництва продукції, менеджменту, маркетингової діяльності та ін.)


 

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ І КОНКРЕТНО-НАУКОВІ (ЕМПІРИЧНІ) МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБУ­ВАЮТЬ У ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ, СПРЯМОВАНОМУ НА ВСЕБІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДОСЛІДЖУВАНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯВИЩ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТОВІРНИХ ЗНАНЬ ПРО НИХ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ СУСПІЛЬСТВА