4. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи (на прикладі вищого навчального закладу).

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ НДР У ВНЗ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Р Е К Т О Р


РАДА З НАУКОВО-ДОСЛІД­НОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ: Проректор з наукової роботи, заступники деканів, провідні викладачі, студенти

ВЧЕНА РАДА ВИ­ЩОГО НАВЧАЛЬ­НОГО ЗАКЛАДУ


У.

ФАКУЛЬТЕТ

Д Е К А Н


РАДА ФАКУЛЬТЕТУ З НА­УКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБО­ТИ СТУДЕНТІВ:

Заступники деканів, заступни­ки завідувачів кафедр, провід­ні викладачі, студенти

ВЧЕНА РАДА ФА­КУЛЬТЕТУ ВИЩО­ГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ


 


Подпись:


РАДА З НДР

ПЛАНУЄ НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗГЛЯДАЄ ТА ЗАТВЕРДЖУЄ ПЛАНИ З НДР ФАКУЛЬТЕТІВ ТА

КАФЕДР

ЗАСЛУХОВУЄ ТА ЗАТВЕРДЖУЄ ЗВІТИ ФАКУЛЬТЕТІВ ТА

КАФЕДР

ПРОЗРОБЛЯЄ    ПРОПОЗИЦІЇ    ТА    РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НДР

ОРГАНІЗУЄ    І    ЗАБЕЗПЕЧУЄ    УЧАСТЬ    У НАУКОВИХ

КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, КОНКУРСАХ ТОЩО

ВЕДЕ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ПРОПАГАНДУЄ ДОСВІД НДР

СПРИЯЄ     ВПРОВАДЖЕННЮ     ПЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ

РОЗРОБОК У ПРАКТИКУ

ПЛАНУВАННЯ НДРпрограма     наукових досліджень факультету

програма     наукових досліджень кафедри

індивідуальні плани викладачів

індивідуальні плани студентів


 

РЕЗУЛЬТАТИ

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ


У У викладачів - при конкурс­ному обранні, присвоєні вчених звань та ін.

У У студентів - при вступу до магістратури, аспірантури


 

?    ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

За якими ознаками класифікуються наукові дослідження?

Визначте      розбіжності      між      теоретичними, теоретико-експериментальними та експериментальними дослідженнями.

Які основні критерії враховуються при виборі теми наукового дослідження?

Перелічіть основні розділи та їх зміст при підготовці техніко-економічного обґрунтування теми.

Висловіть основні вимоги до гіпотези.

Які стадії проходить процес розвитку гіпотези?

Визначіть форми науково-дослідної роботи.

Як відбувається процес планування НДР?