2. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези

НАУКОВИЙ НАПРЯМОК -

СФЕРА ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОГО КОЛЕКТИВУ, ЯКИЙ УПРОДОВЖ ВІДПОВІДНОГО ЧАСУ РОЗВ'ЯЗУЄ ТУ ЧИ ІНШУ ПРОБЛЕМУ

ТЕМА

НАУКОВЕ ЗАВДАННЯ, ЯКЕ ОХОПЛЮЄ ВИЗНАЧЕНУ ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


 


 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

ВИБОРУ ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ - необхідність, невідкладність її розробки для потреб розвитку науки, держави, галузі, підприємства тощо

НОВИЗНА

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ

ЕФЕКТИВНІСТЬ


ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕМАТИЧНІЙ СПРЯМОВАНОСТІ наукової роботи інституту, кафедри, колективу

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕМИ

(ОСНОВНІ РОЗДІЛИ)

І РОЗДІЛ -      причина розробки теми, підґрунтя для її виконання

II РОЗДІЛ -       короткий    літературний    огляд    з визначенням досягнутого рівня досліджень і отриманих результатів Постановка    невирішених    питань, обґрунтування актуальності, значимості і важливості роботи

ІІІ РОЗДІЛ -      висновок про доцільність і необхідність виконання науково-дослідної роботи

ЗБИРАННЯ ФАКТІВ - це одна з найважливіших складових частин наукового дослідження. Факти збираються відповідно до висунутої наукової проблеми, але самі собою вони не становлять основу наукового дослідження. На перших етапах дослідження факти потрібні для висування робочої гіпотези.

РОБОЧА ГІПОТЕЗА - ВИСЛОВЛЕНЕ ДОСЛІДНИКОМ ОБГРУНТОВАНЕ ПРИПУЩЕННЯ, ВІРОГІДНА ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ ФАКТІВ, ЯКІ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ

Гіпотезою є лише таке припущення, яке не суперечить усім науково встановленим припущенням і законам у даній галузі науки

Вірогідність істинності висловленого припущення може і має бути обґрунтована

Головне завдання гіпотези - розробити такі об'єктивні зв'язки і співвідношення, що є визначальними для явища, що вивчається


ПЕРЕВІРЯЄМСТЬ


У ПРОГНОЗОВАНІСТЬ

У СПІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ЯВИЩ

ОДНОГО КЛАСУ У ЛОГІЧНА НЕСУПЕРЕЧЛИВІСТЬ


 

Подпись:
^ Висування    гіпотез    -    вивчення    об'екта дослідження

нагромадженням теоретичних і ємпіричних знань і обґрунтуванням на їх основі припущення про можливість одержання нових знань про нього

ВИСУВАННЯ

ВИВЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ


у виробничих умовах


за літературними джерелами


ПЕРЕДБАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДОБУТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ> Формулювання гіпотез - визначення методів дослідження і системи доказів


^ Доведення гіпотез у процесі дослідження і експериментування, їх уточнення і коригування.

^ Результати доведення гіпотез - доповнюється новими припущеннями або відкидається, змінюється новими гіпотезами або перетворюється у достовірне знання

РЕЗУЛЬТАТИ

ДОВЕДЕННЯ

 

ДОПОВНЕННЯ

ПОПЕРЕДНЬО

ВІДХИЛЕННЯ РАНІШЕ

ВИСУВАННЯ

НОВИХ

ОТРИМАННЯ

НОВИХ

ВИСУНУТИХ

ВИСУНУТИХ

ГІПОТЕЗ ЗА

ТЕОРЕТИЧНИХ

ГІПОТЕЗ

ГІПОТЕЗ

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

АБО

ЕМПІРИЧНИХ

ЗНАНЬ

 

ГІПОТЕЗА ЧІТКО ФОРМУЛЮЄТЬСЯ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ