ВСТУП

Планування є однією з важливих функцій управління ветеринар­ною справою в Україні та необхідним елементом його наукової органі­зації. Вся робота ветеринарних органів, установ і спеціалістів ветери­нарної медицини будується на основі відповідних планів. Планування ветеринарних заходів є обов'язковим для державної, відомчої та при­ватної ветеринарної медицини.

Діяльність працівників ветеринарної медицини в нашій країні, перш за все, спрямована на попередження збитків у період виробницт­ва, реалізації і зберігання продукції тваринництва. Тому дуже важливо правильно організувати проведення відповідних ветеринарних заходів спеціалістами ветеринарної медицини на всіх етапах виробництва. Ор­ганізація проведення ветеринарних заходів неможлива без їх вчасного і правильного планування. Планування дозволяє удосконалювати ве­теринарну справу відповідно до виробничих завдань у тваринництві. Плануючи ветеринарні заходи профілактичного характеру, спеціалісти ветеринарної медицини сприяють підвищенню ефективності прове­дення цих заходів, забезпечують ветеринарне благополуччя тваринни­цтва, виробництво якісних та безпечних продуктів і сировини тварин­ного походження.

Усі плани ветеринарних заходів сприяють правильній організації цих заходів, своєчасному та успішному їх проведенню, раціональному використанню матеріальних і фінансових ресурсів, робочої сили та за­безпечення високого економічного ефекту від затрачених засобів і праці, удосконаленню ветеринарної справи згідно з виробничими за­вданнями в галузі тваринництва, одержання більшого обсягу продукції тваринного походження за менших затрат праці та витрат коштів (Вос-кобойник В. Ф., 1999; Урбан В. П., Калишин Н. М., 1993; Ники­тин И. Н и соавт., 1998).

Організація планування ветеринарних заходів покладена на Держа­вний комітет ветеринарної медицини України та його територіальні органи (Головні управління ветмедицини Автономної Республіки Крим, областей, м. Київ та Севастополь, а також управління ветмеди-цини районів і міст).