Рекомендована література

Бакштановский В.И. Прикладная этика: лаборатория ноу-хау. — Т. 1, 2. — Тюмень, 2010.

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, ко­декс, поступок. — Тюмень, 2005.

Г'юм Д. Трактат про людську природу: Спроба запровадження екс­периментального методу міркувань про об'єкти моралі. — К., 2003. Габермас Ю. Залучення Іншого: Студії з політичної теорії. — Львів, 2006.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. 2. — М., 1977. Гьоффе О. Демократія в епоху глобалізації. — К., 2007. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологі­чної цивілізації. — К.: Лібра, 2001.

Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4 (1). — М., 1995.

Коновалова Л.В. Прикладная этика. — М., 1999.

Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. —

М., 2000.

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво із соціальної відпо­відальності». — Режим доступу: www.iso.org.2 // Інформаційний центр    «Розвиток    КСВ».    —    Режим    доступу: www.csr-ukraine.org/iso_26000.html. МурДж. Принципы этики. — М., 1984.

Общественная мораль: философские, нормативно-этические и при­кладные проблемы / Под ред. Р. Г. Апресяна. — М.: Альфа-М, 2009. Пушкар В. Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини. / Харківська правозахисна група. — X.: Права людини, 2009.

Рікер П. Право і справедливість. — К., 2002. Рогожа М.М. Соціальна мораль в контексті невизначеності етики / М.М.Рогожа // Практична філософія. Науковий журнал. — 2010. — № 1 (35).

Ролз Дж. Теорія справедливості. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.

Соціальна етика: теоретичні і прикладні проблеми: 36. статей. — К.: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2010. ТьонісФ. Спільнота та суспільство. — К.: Дух І Літера, 2005. Фукуяма Ф. Великий разрыв. — М.: ACT Москва, 2008. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процвета­нию. — М.: ACT: Ермак, 2004. ФуллерЛон Я. Мораль права. — М.: Ирисэн, 2007. Хеар Р. Как же решать моральне вопросы рационально. Мораль и рациональность. — М., 1995.