Додаток ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІОЛОГА

Соціолог зобов'язаний знати Кодекс професійної етики. Незнання або не­розуміння етичних норм саме по собі не є виправданням неетичної поведінки.

Якщо соціолог почувається непевно в якійсь ситуації або вважає, що якісь дії можуть порушити Кодекс професійної етики соціолога, він консультується з іншими соціологами і Комісією з професійної етики САУ.

Коли соціолог має серйозну причину вважати, що його колега порушив етичні норми, і не бачить інших шляхів розв'язання етичного конфлікту, він може звернутися до КПЕ із заявою.

Соціолог не подає і не підтримує подання безпідставних скарг на неетичну поведінку, що мають за мету радше завдати шкоду уявному порушнику, а не захистити чистоту професійного співтовариства.

Комісія з професійної етики САУ наділяється правом одержувати і розглядати заяви про порушення Кодексу професійної етики членами САУ. Якщо відповідач виходить із членів САУ одразу після подання такої заяви, Комісія має розглянути заяву таким чином у разі, коли б відповідач залишався членом САУ.

Якщо подія, зазначена в заяві, є або може стати предметом юридичного розгляду, КПЕ може відкласти подальший розгляд цієї заяви до завершення юридичної процедури.

Кожен член САУ, а також інші особи, котрі вважають, що член САУ по­рушив етичні норми, може подати заяву до Комісії з професійної етики.

Заява може бути подана і від імені самої Комісії.

Заява може бути не взята до розгляду, якщо вона подається більш як через 12 місяців після факту неетичної поведінки або після виявлення цього факту. Заява, отримана після закінчення терміну в 12 місяців, може не розглядатися, крім ситуації, коли Голова Комісії з професійної етики приймає рішення про те, що цей випадок заслуговує на розгляд, незважаючи на завершення терміну давності. Жодна заява не розглядається, якщо минуло понад три роки після факту неетичної поведінки або виявлення цього факту.

У заяві варто зазначити ім'я та адресу позивача; ім'я та адресу відповіда­ча; порушені положення Кодексу професійної етики; заяву про те, що з цього приводу не було порушено інших юридичних або організаційних процесів, а якщо було, то в якій стадії вони зараз перебувають; повний опис факту пове­дінки, що порушує Кодекс професійної етики соціолога, включно із джерела­ми інформації, на якій Грунтуються ці звинувачення; копії усіх документів, що підтверджують звинувачення, і в разі потреби прохання про скасування обме­ження 12-місячного терміну давнини. Анонімні заяви не розглядаються. Якщо анонімно наданий матеріал має публічний характер, то Комісія з професійної етики може використовувати його для подання заяви від свого імені.

Член Комісії з професійної етики САУ розглядає кожну заяву і визначає, чи є відповідач членом САУ і чи підпадає його поведінка під дію Кодексу. Якщо позивач не надіслав інформацію, зазначену як необхідна в попередньо­му пункті, КПЕ інформує про це позивача і дає змогу надати додаткову інфо­рмацію. Якщо через 30 днів відповідь не отримано, тоді справу закривають і позивача про це сповіщають.

Якщо заява складена відповідно до вимог Кодексу професійної етики, то Комісія з професійної етики приймає рішення стосовно того, чи вдаватиметься вона до дій за цією справою. Дії матимуть місце, якщо в поведінці відповідача виявлені обставини, пов'язані з можливим порушенням етичних норм. При цьому до уваги не беруться неймовірні, спекулятивні і/або відверто непослідо­вні обвинувачення. У разі позитивного рішення про те, що дії матимуть місце, відкривається формальна справа. Якщо ж прийнято рішення не вдаватися до дій, у розгляді заяви відмовляють і повідомляють про це позивача.

Якщо Комісія з професійної етики вирішує, що доказів достатньо для роз­гляду заяви, вона призначає групу розгляду в складі трьох членів КПЕ для проведення розгляду. Ця група може спілкуватися з позивачем, відповідачем, свідками, іншими джерелами інформації, необхідної для виконання групою своїх функцій. Упродовж 90 днів група подає письмовий звіт про результати роботи і рекомендації з приводу санкцій КПЕ, крім випадків, коли, на думку Голови КПЕ, необхідний більш тривалий термін. Копії результатів роботи групи і рекомендацій передають позивачу і відповідачу, котрі мають право відповісти на них упродовж не більше як 30 днів.

Комісія з професійної етики визначає, чи було порушення Кодексу профе­сійної етики соціолога, виходячи із заяви, відповіді, інформації, наданої гру­пою розслідування, рекомендацій і результатів роботи групи, наступних від­повідей сторін. КПЕ може заслухати свідків, якщо це істотно для справед­ливого розгляду. КПЕ може повернути матеріали групі для подальшого роз­слідування. На завершення цього процесу КПЕ ухвалює визначення про те, чи мало місце порушення Кодексу професійної етики, а також готує підсумковий документ і визначає відповідні санкції.

У будь-якому разі, коли було ухвалено визначення про порушення Кодек­су професійної етики соціолога, Комісія з професійної етики може не застосо­вувати санкцій або застосовувати одну санкцію чи більше з наведених далі: Приватна догана. У разі порушення етичних норм, яке не завдало серйозного персонального і/або професійного збитку, відповідачеві може бути надіслано повчальне послання з приводу цього порушення з умовою виконання вимог щодо виправлення ситуації. Відмова задовольнити вимоги, зазначені в догані, може призвести до призначення більш серйозних санкцій; Публічна догана. Якщо Комісія з професійної етики вважатиме, що порушен­ня заслуговує більшого, ніж приватна догана, вона може належним чином зро­бити текст догани надбанням громадськості;

Припинення членства. Якщо мало місце серйозне порушення етичних норм, яке завдало істотного персонального і/або професійного збитку, членство від­повідана у САУ може бути припинене на період, визначений Комісією з про­фесійної етики. Поновлення членства після закінчення цього терміну може відбуватися автоматично або ж бути зумовлене, у разі потреби, подальшим рішенням Комісії з професійної етики.

Голова Комісії з професійної етики повідомляє позивача і відповідача про рішення КПЕ.

Відповідач, котрий, згідно з рішенням Комісії з професійної етики, пору­шив Кодекс професійної етики соціолога і до якого застосовані санкції, може оскаржити це рішення, звернувшись з оскарженням із зазначенням причин не­згоди з рішенням не пізніше 30 днів після одержання рішення Комісії з профе­сійної етики. Якщо оскарження подано, Президент САУ призначає групу роз­гляду оскарження з трьох осіб (членів Правління САУ) для перевірки інформації, розглянутої КПЕ, і для прийняття, не пізніше як через 90 днів, рі­шення про підтвердження або скасування рішення КПЕ. Група розгляду оска­рження може визначити, що рішення і санкції КПЕ не відповідають ситуації. Рішення групи розгляду оскарження виносять на Президію або з'їзд САУ для остаточного рішення про характер порушень і санкції.

Подання заяви про порушення Кодексу професійної етики соціолога чле­ном САУ і всі процедури. описані у розділі 10 цього документа, є конфіден­ційною інформацією Комісії з професійної етики, групи розслідування, групи розгляду оскарження і Президента САУ до винесення остаточного рішення. Рішення КПЕ про порушення Кодексу професійної етики або такі самі рішен­ня групи розгляду оскаржень є конфіденційними, крім випадків, коли йдеться про припинення членства або коли санкція передбачає ознайомлення з цим рішенням громадськості. Імена членів Асоціації, виключених з її складу, і сти­слі пояснення причин щороку подають у правління САУ і друкують в офіцій­ному бюлетені САУ.

Висновки

Визнання і виконання цього Кодексу є обов'язковим для всіх членів Соці­ологічної асоціації України упродовж усього періоду їхньої соціологічної дія­льності. Необхідними умовами прийняття нових членів САУ є знання Кодексу професійної етики соціолога і готовність дотримуватися викладених у ньому вимог до професійної діяльності соціолога.