Додаток 4 до розділу 5 «Політична етика» ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИЙНЯТА І ПРОГОЛОШЕНА резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.

Неофіційний переклад

Преамбула

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та за­гального миру:і

беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і

беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою за­кону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і

беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і

беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті (995_010) свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і

беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у співробітниц­тві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і додержанню прав лю­дини і основних свобод; і

беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;

Генеральна Асамблея

проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до ви­конання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Деклара­цію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і за­безпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів дер-жав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

Стаття 1

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Во­ни наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2

Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політич­них або інших переконань, національного чи соціального походження, майно­вого, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ні­якого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця те­риторія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 3

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторкан­ність.

Стаття 4

Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і рабо­торгівля забороняються в усіх їх видах. Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або та­кого, що принижує його гідність, поводження і покарання. Стаття 6

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її право-суб'єктності. Стаття 7

Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рів­ний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було під­бурювання до такої дискримінації.

Стаття 8

Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетент­ними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Стаття 9

Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Стаття 10

Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення об­ґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з доде­ржанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.

Стаття 11

1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі мож­ливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили злочи­ну за національними законами або за міжнародним правом. Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчи­нення злочину.

Стаття 12

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сі­мейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

Стаття 13

Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце про­живання у межах кожної держави.

Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.

Стаття 14

Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.

Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності Грунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить ці­лям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 15

Кожна людина має право на громадянство.

Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.

Стаття 16

Чоловіки і жінки, які досягай повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і заснову­вати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.

Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що од­ружуються.

Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на за­хист з боку суспільства та держави.

Стаття 17

1.         Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з
іншими.

2.         Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповіду­вати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, при­людним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігій­них та ритуальних обрядів. Стаття 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими за­собами і незалежно від державних кордонів.

Стаття 20

Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. Стаття 21

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною без­посередньо або через вільно обраних представників.

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.

Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна вияв­лятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.

Стаття 22

Кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою наці­ональних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Стаття 23

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справе­дливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхід­ності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Стаття 24

Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку. Стаття 25

1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи ін­шого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.

2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомо­гу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися од­наковим соціальним захистом.

Стаття 26

Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.

Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релі­гійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малоліт­ніх дітей.

Стаття 27

Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті сус­пільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користу­ватися його благами.

Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтере­сів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.

Стаття 28

Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені. Стаття 29

Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й мож­ливий вільний і повний розвиток її особи.

При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпе­чення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення спра­ведливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демо­кратичному суспільстві.

Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити ці­лям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Стаття 30

Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Де­кларації.

ДЕКЛАРАЦИЯ МИРОВОГО ЭТОСА

Парламент религий мира 4 сентября 1993 г., г. Чикаго, США

Введение

Мы — в агонии. Эта агония носит всеобъемлющий и разрушительный ха­рактер, так что мы вынуждены дать имя ее различным проявлениям, чтобы глубина нашей заботы могла стать отчетливой.

Нет мира — планета разрушается — соседи живут в страхе — мужчины и женщины отдаляются друг от друга — дети умирают!

Это ужасно!

Мы осуждаем злоупотребления и несправедливость экономической систе­мы нашей земли.

Мы осуждаем бедность, которая уничтожает наши шансы на жизнь; голод, который ослабляет человеческое тело; экономическое неравенство, которое угрожает крахом многим семьям.

Мы осуждаем национальный беспорядок; неуважение справедливости и вытеснение ее из жизни граждан; анархию, которая распространяется на все общество; и бессмысленную смерть детей от насилия. Особенно мы осуждаем агрессию и ненависть во имя религии.

Этой агонии не должно быть.

Она не должна быть, потому что основания для формирования мирового этоса уже существуют. Этот этос предлагает возможность улучшения индиви­дуального и глобального порядка и ведет людей и общество прочь от отчаяния и хаоса.

Мы — женщины и мужчины, которые являются приверженцами заповедей и практик различных религий мира.

Мы подтверждаем, что все религиозные учения обладают общим набором сердцевинных ценностей, которые и составляют основу для формирования мирового этоса.

Мы подтверждаем, что эта правда уже известна, но должна воплотиться в наших сердцах и деяниях.

Мы подтверждаем, что существуют неотменяемые и безоговорочные нор­мы для всех областей жизни, для семей и общин, для рас, наций и религий. Уже существуют старые заповеди человеческого поведения, которые могут быть найдены во всех религиозных учениях и которые являются предпосыл­ками для прочного мирового порядка.

Мы заявляем:

Мы все зависим друг от друга. Каждый из нас зависит от благополучия мирового сообщества в целом. Поэтому мы испытываем благоговение перед всеми живыми существами, людьми, животными и растениями и заботимся о сохранении земли, воздуха, воды и почвы.

Мы несем индивидуальную ответственность за все, что мы делаем. Все наши решения, действия и упущения имеют последствия. Мы должны обра­щаться с другими так же, как хотели бы, чтобы другие обращались с нами. Мы обязуемся уважать жизнь и достоинство тех, кто не похож на нас; с каждой личностью нужно обращаться по-человечески — без исключения. Мы должны проявлять терпение и согласие. Мы должны научиться прощать, извлекая уро­ки из прошлого, при этом мы не должны допускать того, чтобы мы сами оста­вались пленниками ненавистных воспоминаний. Открывая сердца навстречу друг другу, мы должны добровольно похоронить наши узколобые интересы и ссоры при решении общих вопросов, практиковать культуру солидарности и взаимного единения.

Мы рассматриваем человечество как свою семью. Мы должны стремиться быть дружелюбными и великодушными. Мы не можем жить только для себя, но и служить другим и никогда не забывать о детях, стариках, бедных, не­мощных, пленных, беженцах и одиноких. Никто не должен рассматриваться, как человек второго сорта, ни с кем нельзя обращаться так, словно он человек второго сорта, никто не должен эксплуатироваться, каким бы то ни было спо­собом. Должно существовать справедливое партнерство между мужчиной и женщиной. Мы не можем совершать сексуальных безнравственных поступков. Мы должны оставить позади себя все формы господства и злоупотребления.

Мы заявляем о своей приверженности культуре ненасилия, уважения, справедливости и мира. Мы не будем подавлять других людей, вредить им, мучить и убивать их, а также отказываемся от насилия как средства решения разногласий.

Мы должны стремиться к справедливому социальному и экономическому порядку, в котором каждый человек имеет равные шансы реализовать свои возможности. Мы должны говорить правду и действовать с сочувствием, об­ходиться со всеми честно и избегать осуждения и ненависти. Мы не должны красть. Напротив, мы должны преодолеть власть денег, силы, престижа, по­требительства, чтобы создать справедливое и гармоничное общество.

Земля не может измениться к лучшему, если не изменится сознание каж­дого отдельно взятого человека. Мы обещаем расширить нашу способность к восприятию нового, дисциплинируя и укрепляя наш дух посредством медита­ции, молитвы и позитивного мышления. Без риска и готовности к самопо­жертвованию нельзя добиться серьезных изменений. Поэтому мы обязуемся способствовать мировому этосу, пониманию друг друга и развитию социально приемлемых, способствующих миру и дружественных природе форм жизни.

Мы приглашаем всех людей, религиозных и нерелигиозных, к сотрудни­честву !

Принципы мирового этоса

Наш мир испытывает фундаментальный кризис: кризис мировой экономи­ки, мировой экологии, мировой политики. Повсюду жалуются на отсутствие глобального видения, ужасающее скопление нерешенных проблем, политиче­ский паралич, посредственное политическое руководство, не отличающееся проницательностью и осмысленностью, необходимых для достижения всеоб­щего блага. Слишком много старых ответов на новые вызовы времени.

Сотни миллионов людей на нашей планете все больше страдают от безрабо­тицы, нищеты, голода и разрушения семьи. Надежда на продолжительный мир между народами снова исчезает. Напряжение между полами и поколениями дос­тигло угрожающих размеров. Дети умирают, убивают и сами подвергаются убий­ству. Государства все больше сотрясаются от коррупции и финансовых афер в по­литике и экономике. Мирное сосуществование в наших городах становится более тяжелым из-за социальных, расовых и этнических конфликтов, злоупотребления наркотиками, организованной преступности и анархии. Зачастую даже соседи опасаются друг друга. Наша планета по-прежнему подвергается беспощадному разграблению. Нам угрожает разрушение экологической системы.

Мы снова и снова наблюдаем, как во многих точках мира вожди и после­дователи различных религий разжигают агрессию, фанатизм, ненависть и межнациональную рознь, а также инспирируют и легитимируют насильствен­ные и кровавые столкновения. Зачастую религия используется для достижения политических целей вплоть до войны. Это наполняет нас отвращением.

Мы осуждаем все эти проявления и объявляем, что так не должно быть. Уже существует этос, который может противостоять встречным глобальным роковым изменениям. Этот этос предлагает не однозначные решения на бесчисленные ми­ровые проблемы, а моральные основания для лучшего индивидуального и гло­бального порядка: единый взгляд, который может избавить общество от хаоса, а мужчин и женщин — от сомнений и готовности к насилию.

Мы — мужчины и женщины, которые исповедуют заповеди и практики различных религий мира. Мы подтверждаем, что уже существует согласие между религиями, которое и может явиться основой для мирового этоса — минимального базового консенсуса относительно общих ценностей, неизмен­ных стандартов и фундаментальных моральных позиций.

I. Нет нового мирового порядка без мирового этоса

Мы, мужчины и женщины разных религий и разных регионов планеты, обращаемся ко всем людям, религиозным и нерелигиозным. Мы хотим выра­зить наши общие убеждения:

Мы все несем ответственность за лучший мировой порядок.

Наше участие в борьбе за права человека, свободу, справедливость, ох­рану Земли — обязательно.

Наши различные религиозные и культурные традиции не могут нам по­мешать активно выступать против всех форм бесчеловечности.

Выше обозначенные в Декларации принципы могут разделяться всеми людьми с этическими убеждениями, независимо от того, религиозны они или нет.

Но мы, как религиозные и духовно ориентированные люди, которые ос­новывают свою жизнь на предельной реальности и из нее черпают духовные силы и надежду в доверии, в молитве или медитации, в слове или молчании имеем особые обязательства перед всем человечеством и планетой Земля. Мы не считаем себя лучше других людей, но мы верим в то, что древняя мудрость наших религий в состоянии указать нам дорогу в будущее.

После двух мировых войн и окончания холодной войны, после разгрома фашизма, нацизма и крушения коммунизма и колониализма человечество вступило в новую фазу своей истории. Человечество владеет сегодня доста­точными экономическими, культурными и духовными ресурсами, чтобы со­действовать рождению лучшего мирового порядка. И все же старые и новые этнические, национальные, социальные, экономические и религиозные кон­фликты угрожают мирному строительству лучшего мира. Именно наше время переживает великий научный и технический прогресс. И все же мы стоим пе­ред фактом, что всемирная бедность, голод, детская смертность, безработица, обнищание, уничтожение природы не только не уменьшились, а напротив, увеличились. Многим народам угрожает экономическая разруха, социальный демонтаж, политическая маргинализация, экологическая катастрофа, нацио­нальные столкновения.

В таком драматическом положении человечество нуждается не просто в политических программах и акциях. Ему необходим единый взгляд мирного сосуществования народов, этнических и этических группировок и религий, разделяющих общую ответственность за нашу планету Земля. Единый взгляд основывается на надеждах, целях, идеалах, стандартах. Но многие люди по­всюду в мире утеряли это. И все же мы убеждены: именно религии, несмотря на их злоупотребления и часто историческую несостоятельность несут ответ­ственность за то, чтобы такие надежды, цели, идеалы и нормы существовали, сохранялись и обосновывались. Это особенно характерно для современных государств: гарантии для совести и свободы вероисповедания необходимы, но они не могут возместить общих ценностей, убеждений и норм, которые дейст­вительны для всех людей, не взирая на их социальное происхождение, пол, цвет кожи, язык и религию.

Мы убеждены в фундаментальном единстве человеческой семьи на нашей планете Земля. Поэтому мы призываем вспомнить о Всеобщей декларации прав человека от 1948 г. То, что она торжественно провозглашает на уровне права, мы хотим обосновать и углубить из перспективы этоса: полная реали­зация внутреннего достоинства человеческой личности, неотчуждаемой сво­боды, принципиального равенства всех людей, необходимой солидарности и взаимозависимости всех людей друг от друга.

На основе личного жизненного опыта и истории нашей планеты, полной нужды, мы пришли к тому, что:

с помощью одних только законов, постановлений и конвенций более со­вершенный мир не может быть создан, более того, через принуждение это сделать вообще невозможно;

реализация мира, справедливости и защиты планеты зависит от единст­ва и готовности мужчин и женщин уважать право;

участие в борьбе за право и свободу предполагает осознание ответственно­сти и обязанностей, а потому мы взываем к разуму и сердцам всех людей;

право без нравственной опоры непрочно, а, следовательно, не может быть установлен новый мировой порядок без мирового этоса.

Под мировым этосом мы понимаем не новую мировую идеологию, не унифицированную мировую религию и тем более не господство какой-либо одной религии над другими. Под мировым этосом мы понимаем базовый кон­сенсус относительно существующих общих ценностей, неизменных стандар­тов и личных поведенческих позиций. Без такого консенсуса по вопросам ми­рового этоса каждому обществу рано или поздно угрожает хаос или диктатура, а человек погружается в отчаяние.

II. Основное требование: с каждым человеком следует обращаться по-человечески

Мы все греховные, несовершенные люди со своей ограниченностью и не­достатками. Мы знаем о существовании зла. Но именно поэтому мы чувствуем себя ответственными за благо всех людей, а это означает, что базовые элемен­ты мирового этоса должны быть общими для всего человечества — как для отдельных лиц, так и для общественных организаций, как для государств, так и для самих религий. Мы верим: наши тысячелетние религиозные и этические традиции содержат в себе достаточно элементов мирового этоса, которые убе­дительны и жизнеспособны для всех людей доброй воли, религиозных и нере­лигиозных.

При этом мы осознаем: наши различные религиозные и этические тради­ции отвечают по-разному на вопросы, что человеку необходимо или вредно, что правильно, а что нет, что есть добро, а что есть зло. Мы не хотим затуше­вывать или игнорировать радикальные различия между отдельными религия­ми. Но они не должны нам помешать провозгласить открыто, что между нами уже есть нечто общее, к чему мы чувствуем себя совместно обязанными в си­лу наших собственных религиозных и этических принципов.

Мы осознаем: религии не могут решить экологические, экономические, политические и социальные проблемы этого мира. Но достичь этих целей только с помощью экономических планов, политических программ и юриди­ческих правил также невозможно. Необходимо изменить внутреннюю ориен­тацию, весь менталитет, само сердце человека и наставить его на путь истин­ный. Конечно, человечеству необходимы социальные и экологические реформы, но в не меньшей степени оно нуждается в духовном обновлении. Мы, как религиозные и духовно ориентированные люди, берем на себя обяза­тельства. Духовная сила религий может придать человеческой жизни фунда­ментальное чувство веры, смысловой горизонт, предельные стандарты и обо­значить духовную родину.

На это способны, конечно, только религии, заслуживающие доверия, если они гасят те конфликты, источником которых сами же являются; если они способны ликвидировать взаимное высокомерие, подозрительность, осужде­ние, враждебность и относятся с должным уважением к традициям, святыням, праздникам и ритуалам верующих других религий.

Мы знаем: как и прежде повсюду на земле с мужчинами и женщинами об­ращаются бесчеловечно. Они лишены своего жизненного шанса и свободы, их права попираются, их человеческое достоинство унижается. Но сила не есть право! Перед лицом всей бесчеловечности мира мы требуем: с каждым чело­веком следует обращаться по-человечески!

Это значит: каждый человек, независимо от возраста, пола, расы, цвета кожи, физических и умственных способностей, языка, религии, политических взглядов, национального и социального происхождения обладает неотчуждае­мым и неприкосновенным достоинством. Поэтому каждый человек в государ­стве обязан уважать достоинство других и гарантировать его действенную за­щиту. Также в экономике, политике, СМИ, исследовательских институтах и на предприятиях человек должен всегда рассматриваться как субъект права, как цель, и никогда как просто средство, как объект коммерциализации и индуст­риализации. Никто не может стоять «по ту сторону добра и зла»: ни один че­ловек, ни один социальный слой, ни одна влиятельная группировка, ни один силовой картель, ни одна армия, ни одно государство. Напротив, как сущест­во, наделенное разумом и совестью, каждый человек обязан вести себя по-человечески, а не бесчеловечно, делать добро и оставить зло!

Выяснить, что стоит за этой формулировкой и есть цель Декларации. Го­воря о мировом этосе, мы хотим напомнить о незыблемых, обязательных эти­ческих нормах. Они должны быть для людей не путами и цепями, а помощью и охраной, чтобы снова и снова находить и осуществлять свой жизненный путь, жизненные ценности, поведение и смысл жизни.

Существует принцип — Золотое правило, — которое можно найти во мно­гих религиозных и этических традициях человечества тысячелетней давности и которое сохранилось до сих пор: не делай другим того, чего не желаешь се­бе. Или позитивный вариант: что ты желаешь для себя, делай это и для дру­гих! Это должны быть незыблемые, обязательные нормы для всех сфер жизни, для семьи и общества, для рас, наций и религий.

Для нас являются неприемлемыми проявления эгоизма и себялюбия любого рода — будь они индивидуальными или коллективными, выступающими в любой форме, в качестве ли классового мышления, расизма, национализма или сексизма. Мы осуждаем их, поскольку они мешают человеку быть настоящим человеком. Самоопределение и самоосуществление совершенно легитимны — пока они не отделяются от ответственности за себя, других людей и нашу планету.

Этот принцип заключает в себе конкретные нормы и стандарты, на основе которых и должен действовать человек. Из этого принципа выводятся осталь­ные четыре главных нравственных императива, которые содержатся в боль­шинстве религий мира.

Ш. Четыре нравственных императива

1. Приверженность культуре ненасилия и благоговение перед всеми формами жизни

Огромное количество людей во всех регионах и религиях стремятся к жизни, которая определяется не эгоизмом, а служением человеку и всему ми­ру. Однако в мире существует много ненависти, зависти, ревности и насилия: не только между людьми, но и между социальными и этническими группами, между классами и расами, национальностями и религиями. Применение наси­лия, торговля наркотиками и организованная преступность, оснащенная зачас­тую новейшими технологиями, достигли угрожающих размеров. Во многих местах «управление свыше» осуществляется с помощью террора; диктаторы притесняют свои собственные народы; узаконенное насилие широко распро­странено. Даже в некоторых странах, где существуют законы по защите инди­видуальных свобод, заключенные подвергаются пыткам, людей калечат, за­ложников убивают.

Из великих древних религиозных и этических традиций человечества мы принимаем следующий императив: Не убий! Или позитивный вариант: Благоговей перед жизнью! Давайте переосмыслим вновь важность этого древ­него императива: каждый человек имеет право на жизнь, физическую непри­косновенность и свободное развитие личности, если это не нарушает права других. Ни один человек не имеет права мучить другого человека физически или психически, ранить и тем более убивать. И ни один народ, ни одно госу­дарство, ни одна раса, ни одна религия не имеет права подвергать дискрими­нации, «чистке», ссылке, ликвидации инакомыслящее или инаковерующее меньшинство.

Конечно, где есть люди, там всегда существуют конфликты. Такие кон­фликты должны принципиально разрешаться без насилия в рамках правопо­рядка. Это относится как к отдельной личности, так и к государству. Как раз политические деятели призваны придерживаться законности и выступать, по возможности, за мирное разрешение проблем, без насилия. Они должны вы­ступать за международный порядок, основанный на мире и который нуждает­ся с их стороны в защите и поддержке. Вооружение — это неверный путь. Ра­зоружение — требование времени. Никто не сомневается: без мира во всем мире выживание человечества невозможно!

Поэтому молодые люди уже в школе и семье должны усвоить, что на­силие не должно стать средством разрешения разногласий. Только так может быть создана культура ненасилия.

Б. Человеческая личность бесценна и должна быть надежно защищена. Но и жизнь животных и растений, которые вместе с нами обитают на нашей пла­нете, достойны нашей заботы, защиты и бережного отношения. Безудержная эксплуатация природных ресурсов, беспощадное разрушение биосферы, ми­литаризация космоса — кощунство и преступление. Будучи людьми, мы несем ответственность перед будущими поколениями за нашу планету и космос, за воздух, воду и землю. Мы все связаны друг с другом в этом космосе и зависим друг от друга. Благо каждого отдельного человека зависит от общего блага. Поэтому необходимо пропагандировать не господство человека над природой и космосом, а культивировать общность с природой и космосом.

Е. Быть настоящим человеком, согласно нашим великим религиозным и этическим традициям, значит быть терпимым и готовым прийти на помощь, как в частной, так и в общественной жизни. Мы никогда не должны быть бес­пощадными и жестокими. Каждый народ, каждая раса, каждая религия долж­ны проявлять в отношении другого толерантность и уважение. Расовые, этни­ческие и религиозные меньшинства нуждаются в нашей защите и содействии.

2. Приверженность культуре солидарности и справедливого экономического порядка

Огромное количество людей во всех регионах и религиях стремятся к соли­дарности друг с другом, к жизни в работе для полного воплощения своего при­звания. Однако в мире и сегодня существуют голод, бедность и нищета. Ответ­ственность за это несет не просто частный индивид. Нередко в этом виноваты несправедливо устроенные общественные структуры: миллионы людей не могут найти работу, миллионы людей эксплуатируются на плохо оплачиваемой рабо­те, вытесняются на обочину социума и лишаются жизненных шансов. Во мно­гих странах существует чудовищная разница между богатыми и бедными, власть имущими и власть не имущими. В мире, в котором правит необузданный капитализм или тоталитарный государственный социализм, выхолащиваются и разрушаются многие этические и духовные ценности; как следствие материали­стического мышления, повсеместно распространяются жадность, корысть и жа­жда наживы, требующие от государства все больше и больше, сами при этом ни к чему себя не обязывая. Не только в развивающихся, но и индустриальных странах коррупция превратилась в раковую опухоль общества.

Из великих древних этических и религиозных традиций человечества мы принимаем следующий императив: не укради! Или позитивный вариант: торгуй справедливо и честно! Давайте переосмыслим вновь важность этого древнего императива: ни один человек не имеет право в какой бы то ни было форме грабить другого человека или посягать на общественную собствен­ность. И наоборот, ни один человек не имеет права пользоваться своей собст­венностью без учета интересов всего общества.

Где царит бедность, там процветают беспомощность и отчаяние и что­бы выжить, люди начинают красть все больше и больше. Где власть и богатст­во концентрируются в одном месте, там появляются маргиналы и обиженные, у которых неизбежно пробуждается чувство зависти, затаенная неприязнь, да­же смертельная ненависть и желание бунта. Это ведет к порочному кругу про­тивостояния и насилия. Никто не сомневается: не может быть мира во всем мире без мировой справедливости!

С. Поэтому уже в школе и семье молодые люди должны усвоить, что соб­ственность, какой бы малой она не была, обязывает. Ее использование должно служить на благо общему. И только так можно построить справедливый эко­номический порядок.

Б. Чтобы улучшить коренным образом положение миллиардов беднейших людей на этой планете, особенно женщин и детей, необходимо усовершенст­вовать структуры мировой экономики. Индивидуальная благотворительная деятельность и отдельные вспомогательные проекты, при всей их необходи­мости, не достаточны. Необходимо участие всех государств и авторитет меж­дународных организаций, чтобы прийти к справедливому равновесию.

Для преодоления долгового кризиса и бедности развивающихся стран, а также стран третьего мира должно быть найдено приемлемое для всех сторон решение. Конечно, конфликты интересов неизбежны и в будущем. Во всяком случае, в развитых странах следует отличать необходимое потребление от от­кровенно хищнического, социальное пользование собственности от несоци­ального, рациональное использование природных ресурсов от нерационально­го, чисто капиталистическую рыночную экономику от социально и экологически ориентированной. Также и развивающиеся страны нуждаются в поиске национальной совести.

Где господствующие подавляют подчиненных, социальные институты — личность, а власть — право, мы вынуждены всякий раз этому противостоять, по возможности, без насилия.

Е. Быть истинно человечным в духе наших великих религиозных и этиче­ских традиций — значит следующее:

Вместо того чтобы злоупотреблять экономической и политической вла­стью в безоглядной борьбе за господство, употребим ее во благо людям. 998шМы должны развивать дух сострадания к страждущим и нести особую ответственность за бедных, инвалидов, стариков, беженцев, одиноких.

Вместо стремления к безудержной политике власти будем культивировать взаимное уважение, тактичность, разумное равенство интересов и волю к со­действию.

Вместо неутолимой жажды денег, престижа и потребления обретем вновь чувство меры и скромности! Ведь жадный человек теряет свою «душу», свою сво­боду, свое спокойствие, свой внутренний мир, т.е. то, что делает его человеком.

3. Приверженность культуре толерантности и правдивости

Огромное количество людей во всех регионах и религиях стремятся к жизни честной и правдивой. Однако в мире сегодня встречается бесконечно много лжи и обмана, надувательства и лицемерия, идеологии и демагогии. Это:

политики и бизнесмены, использующие ложь как средство политики и успеха;

СМИ, распространяющие вместо правдивого освещения событий идеоло­гическую пропаганду, вместо информации — дезинформацию и преследую­щие коммерческий интерес вместо стремления к истине;

ученые и исследователи, поддерживающие сомнительные с этической точки зрения идеологические и политические программы или интересы эко­номических группировок, равно как и оправдывающие исследования, нару­шающие нравственные законы;

представители религий, дисквалифицирующие людей других религий как менее полноценных и проповедующих фанатизм и нетерпимость вместо ува­жения, понимания и толерантности.

А. Из великих древних религиозных и этических традиций человечества мы принимаем следующий императив: не лги! Или позитивный вариант: говори и действуй правдиво! Давайте переосмыслим вновь важность этого древнего импе­ратива: ни один человек, ни один социальный институт, ни одно государство, ни одна религия или религиозная община не имеют права лгать людям.

Особенно это касается:

СМИ, которым по праву гарантирована свобода информационного осве­щения событий с целью обнаружения истины и которым, таким образом, в каждом обществе приписывается функция стража и контроля: они не стоят над моралью, а остаются в рамках объективности и приличий, уважающих че­ловеческое достоинство, права человека и базовые ценности. Работники масс-медиа, не имеют никакого права вторгаться в частную жизнь человека, иска­жать действительные факты и манипулировать общественным мнением.

Искусства, литературы и науки, которым гарантировано право художест­венной и академической свободы: они не освобождаются от следования все­общим этическим стандартам и призваны служить истине.

Политиков и политических партий: если они бесстыдно обманывают свой народ, если они виновны в манипуляциях истиной, воровстве, жестокой внут­ренней или внешней политике, значит, они потеряли доверие и заслуживают того, чтобы лишиться своих должностей и избирателей. И наоборот, общест­венное мнение должно поддерживать тех политиков, которые отваживаются говорить народу во всех случаях правду.

Представителей религий: если они разжигают предрассудки, ненависть и вражду по отношению к иноверцам, если они проповедуют фанатизм или даже инициируют и узаконивают войну по религиозным мотивам, то они заслужи­вают осуждения людей и потерю своих последователей.

Никто не сомневается: не бывает мировой справедливости без правдиво­сти и человечности!

С. Поэтому молодые люди уже в семье и школе должны научиться при­держиваться правды в мыслях, речах и действиях. Каждый человек имеет пра­во на истину и правдивость. Он имеет право на необходимую информацию и образование, чтобы быть в состоянии принимать правильные в своей жизни решения. Без этической базовой ориентации человек едва ли сможет понять, что для него важно, а что нет. В современном ежедневном потоке информации именно этические стандарты помогут людям разобраться в положении вещей: искажаются ли факты, завуалированы ли интересы, преувеличены ли тенден­ции, абсолютизированы ли мнения.

Б. Быть истинно человечным в духе наших великих религиозных и этиче­ских традиций значит следующее:

мы должны внушать уважение к истинности, а не путать свободу с произ­волом, а плюрализм с угодливостью;

мы должны культивировать дух правдивости в повседневных отношениях между людьми, а не жить в нечестности, притворстве и оппортунистическом приспособленчестве;

мы должны снова и снова искать истину в неподкупной правдивости, а не распространять идеологическую и партийную полуправду;

мы должны служить надежно и последовательно единожды признанной истине, а не быть приверженцем оппортунизма.

4. Приверженность культуре равноправия и партнерства между мужчинами и женщинами

Огромное количество людей во всех регионах и религиях стремятся к жизни в духе партнерства между мужчинами и женщинами, к ответственным действиям в сфере любви, сексуальности и семьи. Однако повсюду в мире су­ществуют достойные осуждения формы патриархальности, превосходства од­ного пола над другим, эксплуатация женщин, сексуальное насилие над детьми, а также вынужденная проституция. Социальные различия на земле не редко ведут к тому, что прежде всего женщины и дети из менее развитых стран вы­нуждены заниматься проституцией с целью выживания.

Из великих древних религиозных и этических традиций человечества мы принимаем следующий императив: не прелюбодействуй! Или позитивный вариант: уважайте и любите друг друга! Давайте переосмыслим вновь важ­ность этого древнего императива: ни один человек не имеет права унижать другого, делая его объектом своей сексуальности, ввергать его в разврат и удерживать в сексуальной зависимости.

Мы осуждаем сексуальную эксплуатацию и половую дискриминацию как одну из худших форм унижения человека. Там, где — пусть даже во имя религиозного убеждения — проповедуется господство одного пола над другим и наблюдается снисхождение к тем или иным формам сексуальной эксплуата­ции, где поощряется проституция и унижаются дети, там всегда назревает со­противление. Никто не сомневается: не бывает истинной человечности без партнерства в совместной жизни!

Поэтому уже в семье и школе молодые люди должны усвоить, что сек­суальность принципиально не является негативно-разрушительной силой, а творчески созидательной. Сексуальность как жизнеутверждающая форма со­общества может быть эффективной только тогда, когда партнеры несут вза­имную ответственность и заботятся о счастье друг друга.

Б. Отношения между мужчиной и женщиной должны определяться не по­кровительством или эксплуатацией, а любовью, партнерством и надежностью. Человеку необходимо нечто большее, чем просто сексуальное наслаждение.

Сексуальность должна быть выражением и подтверждением любовных парт­нерских отношений.

Некоторые религиозные традиции знают также идеал добровольного отказа от сексуальных отношений. Добровольный отказ может быть выражением иден­тичности и полной смысловой реализации в рамках той или иной религии.

Е. Социальный институт брака при всех культурных и религиозных разли­чиях характеризуется любовью, верностью и продолжительностью во време­ни. Он должен гарантировать мужчинам, женщинам и детям приют и взаим­ную поддержку, а также защищать их права. Во всех странах и культурах следует стремиться к таким экономическим и общественным отношениям, ко­торые способствуют достойному существованию семьи и брака, особенно по­жилых людей. Дети имеют право на образование. Ни дети, ни родители не должны использовать друг друга; их отношения должны развиваться в духе взаимного уважения, признания и заботы.

Г. Быть настоящим человеком в духе наших великих религиозных и эти­ческих традиций значит следующее:

мы нуждаемся во взаимном уважении, понимании и партнерстве вместо пат­риархального господства или унижения как выражений насилия и принуждения;

мы нуждаемся во взаимной заботе, терпимости, готовности к примирению и любви вместо любых форм сексуальной жажды обладания или сексуального насилия.

На уровне наций и религий можно практиковать то, что уже практикуется на уровне личных и семейных отношений.

IV. Поворот сознания

Весь предыдущий общественный опыт показывает: наш мир изменится только тогда, когда произойдет переворот в сознании как отдельно взятого че­ловека, так и всего общества в целом. Это уже проявилось в вопросах войны и мира, экономики и экологии, где в последние десятилетия были достигнуты основополагающие изменения. Подобное должно быть достигнуто и в отно­шении этоса! Каждая человек обладает не только неотъемлемыми правами и достоинством, но и имеет также безусловную ответственность за то, что он делает и не делает. Все наши решения и поступки, равно как и наши неудачи и провалы имеют последствия.

Сохранить эту ответственность, углубить и передать будущим поколениям — особая задача религий. При этом мы остаемся реалистами в отношении достижения подобного консенсуса и настаиваем на том, чтобы соблюдать сле­дующее:

Достичь универсального консенсуса по многим частным и спорным этиче­ским вопросам (в биоэтике, сексуальной этике, этике в СМИ и науке, эконо­мике и политике) чрезвычайно трудно. Однако на основе разработанных здесь общих принципов можно найти компетентные решения по многим спорным вопросам.

Во многих сферах жизни уже пробудилось новое сознание этической от­ветственности. В этой связи мы приветствуем готовность представителей всех профессий, прежде всего врачей, ученых, бизнесменов, журналистов, полити­ков разрабатывать соответствующие духу времени этические коды, представ­ляющие конкретные пути развития по актуальным вопросам любого профес­сионального сословия.

Мы призываем прежде всего отдельные религиозные сообщества сформу­лировать их специфический этос: что может сказать каждая традиционная ве­ра относительно смысла жизни и смерти, преодоления страданий и прощения вины, относительно самоотверженности и необходимости отречения, состра­дания и радости. Все это поможет углубить, специфицировать и конкретизи­ровать сегодня уже признанный мировой этос.

В заключение мы обращаемся ко всем жителям планеты: наша земля не может измениться к лучшему без изменения сознания каждого отдельно взя­того человека. Мы выступаем за индивидуальную и коллективную трансфор­мацию сознания, за пробуждение наших духовных сил посредством рефлек­сии, медитации, молитвы и позитивного мышления, за преображение наших сердец. Вместе мы можем свернуть горы! Без риска и жертвенности не может быть принципиального изменения нашей ситуации!

Поэтому мы обязуемся способствовать мировому этосу, пониманию друг друга и развитию социально приемлемых, способствующих миру и дружест­венных природе форм жизни.

Мы приглашаем всех людей, религиозных и нерелигиозных, к сотрудни­честву !

© By Council for a Parliament of the World Religions, Chicago, prepared by Hans Kung and published with commentaries by Piper Verlag (Munchen),Continuum Publishing (New York), SCM Press (London), Arator Oy (Helsinki),Editorial Trotta (Madrid), Les Editions du Cerf (Paris), Gun Yayincilik (Ankara),Bon-Books (Tokyo), Rizzoli Libri (Milano), The Amity Foundation (Nan­jing — Hong Kong), 1993 © Перевод Декларации осуществлен E.B. Середкиной (Пермский гос. техн. ун-т, гуманитарный ф-т, кафедра религиоведения и философии), 2005 [Текст Декларации размещен на сайте http://anthropology.ru]