ВСТУП

Соціокультурна ситуація початку XXI століття означена актуалізацією морально-етичних засновків цілого ряду соціальних практик. У просторі політики, економіки, медицини, біології, екології нагальною потребою висувається в сучасному світі ті моральні ціннісно-нормативні орієнтири, які мають сприяти продуктивності цих галузей поряд із власне розвитком спеціальних галузевих інновацій. Такий запит соціальної практики в кот­ре розгортає проблематику етичної теорії в бік її практичної ефективності, як здійснення її сутнісного призначення — бути як теорія (філософія) мо­ралі в якості практичної філософії. Тому вже протягом останніх десяти­літь широко обговорюється та розробляється проблематика прикладної етики, яка все активніше посідає своє місце в навчальних планах вищих навчальних закладів різного професійного спрямування разом із нормати­вною дисципліною «Етика». Якщо етика завжди передбачала прояснення сенсу моралі та вищих цінностей в людській життєдіяльності, то прикла­дна етика в різних своїх царинах є виразом практичного та нормативного інтересу як запиту суспільства, з одного боку, та етично мислячих агентів самих діяльностей, з другого боку, щодо імперативно-ціннісних змістів конкретних професійних відносин.

Практичний запит до підготовки сучасного професіонала будь-якого фаху сьогодні формує вимогу оволодіння ним здатністю і готов­ністю розв'язувати складні моральні колізії, дилеми та конфлікти, що супроводжують сучасні сфери діяльності. Цього вимагає як усклад­нення самого характеру соціальних практик, що перебувають у склад­ному системному взаємозв'язку і дуже часто обтяжені непередбачува-ними ефектами, вимагаючи підвищеної відповідальності спеціалістів.

З іншого боку, зміна механізмів легітимації форм діяльності і норм поведінки доби постмодерну, виразом якої стала сучасна «дискурсивна етика», вимагає здатності кожного члена суспільства, особливо дипломо­ваного спеціаліста, вступати в обговорення конкретних етичних проблем різних сфер соціального життя. Розуміння цих нових вимог до усвідом­лення сенсу і дієвості фундаментальних моральнісних цінностей у профе­сійній діяльності актуалізують доповнення традиційних нормативно і ціннісно-нейтральних викладів різних теорій розвитком і розробкою як професійних, так і прикладних етик з обов'язковим включенням їх як на­вчальних дисциплін до освітнього процесу вищої школи.

Навчальний посібник «Прикладна етика», підготовлений колективом кафедри етики, естетики та культурології Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка, є спробою реалізувати підготовку май­бутніх спеціалістів до складних, подекуди морально суперечливих реалій професійної та предметної практики, в яку їм прийдеться включатися. Ав­торами переслідувалась мета ознайомити студентів, як філософів, так ін­ших спеціальностей, з теоретичними розробками в різних напрямах при­кладної етики, з віднайденими там методами і механізмами розв'язання основних моральних дилем, з випрацюваними принципами морально-нормативного забезпечення різноманітних професійних сфер, з напрацю-ваннями існуючих соціальних інституцій (комітетів, експертних рад та ін.), що покликані сьогодні забезпечити етичний режим різних практич­них сфер. Серед напрямів прикладної етики у навчальному посібнику увага зосереджується на біоетиці, екологічній, економічній, політичній етиці, які бачаться провідними серед дослідних галузей сучасних прикла­дних етичних розвідок.

Серед кола проблем прикладної етики залишаються і питання, що торкаються проблеми нових принципів моральної кодифікації профе­сійної діяльності. Тому у навчальному посібнику приділяється увага висвітленню морально-етичних підґрунть діяльності юриста та соціо­лога. Вибір такої спрямованості викликаний запитами відповідних фа­хових підготовок Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які впровадили курси етики за професійним фахом до своїх навчальних програм.

Даний навчальний посібник є узагальненням досвіду розробки ма­теріалів для викладання відповідних курсів, що заявляються на різних підрозділах університету: на філософському факультеті для магістрів курс «Прикладна етика», для політологів спецкурс «Політична етика», для юристів «Етика юриста», для економістів «Етика бізнесу», для со­ціологів «Етика за професійним фахом».

Будучи певним зведенням різних напрямів прикладної етики, посіб­ник дає матеріал з конкретизації професійних етосів у певних інституціо-лізованих формах, що вже діють в існуючих організаційних структурах.

Матеріали посібника будуть корисними як основа для професійної підготовки та широкої гуманітарної освіти студентів як майбутніх спеціалістів та морально свідомих громадян.