АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРИКЛАДНА ЕТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 17(075.8) ББК 87.7я73 П 75

Гриф надано

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-8751 від 22.09.2011 р.)

Рецензенти:

Сіеерс В. А - доктор філософських наук, завідувач кафедрою мистецтвоз­навства та експертної діяльності НАКККіМ;

Василевська Т. Е. - доктор наук з державного Управління, професор На­ціональної академії державного управління при Президентові України.

Науковий редактор професор Панченко Валентина Іванівна

Колектив авторів:

Проф. Аболіна Т. Г. (розд. 1); к.ф.н., доц. Нападиста В. Г. ( розд. 2); к.ф.н. Рихліцька О. Д. (розд. 3); к.ф.н., Маслікова І. І. (розд. 4); к.ф.н. Шинкаренко О. В. (розд. 5)., к.ф.н. Подолян Г. П. (розд. 6), к.ф.н., доц. Єфіменко В .В. ( розд. 7).

Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін.

П 75 Прикладна етика. Навч. посіб./ За наук. ред. Панченко В. І. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 392 с.

ISBN 978-611-01-0345-9

Навчальний посібник висвітлює практичність етичної теорії в політиці, еко­номіці, медицині, біології, екології. Розглядаються імперативно-ціннісні засади конкретних професійних відносин, моральні колізії різних соціальних практик у світлі нагальної потреби сьогодення. Дає матеріал по конкретизації професійних етосів, що вже діють в існуючих організаційних структурах.

Для студентів вищих учбових закладів, викладачів, всіх, хто цікавиться мо­ральними проблемами сьогодення.

УДК 17(075.8) ББК 87.7я73

ISBN 978-611-01-0345-9

© Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г.,

Рихліцька О. Д. та ін., 2012. © «Центр учбової літератури», 2012.