РОЗДІЛ 3 ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА

Історія виникнення та становлення еко­логічної етики.

Поняття та предмет екологічної етики.

Концептуальні основи екологічної етики.

Основні напрями та принципи екологіч­ної етики.

Сучасні екологічні рухи та громадські ор­ганізації: етико-правовий аспект.

Відкриті питання екологічної етики: цін­ності «внутрішні» та «зовнішні».

Відповідальність як підґрунтя екологічної етики.

Етика — це безмежна відповідальність стосовно до всього живого.

А. Швейцер

В останній чверті XX століття у зв'язку із загостренням еколо­гічної кризи питання про місце і роль людства в екосистемі Землі стало об'єктом підвищеної уваги екологів, філософів, культуроло­гів, представників гуманітарних і природничих напрямів. У сучас­них умовах розвитку технологій та надмірного антропогенного впливу на навколишнє середовище актуальними є завдання форму­вання ефективних програм природокористування та природоохо­ронної діяльності.

Вирішення цих завдань є не можливими без зміщення мораль­них акцентів, настанов, суспільних пріоритетів та практики на ко­ристь гармонійного розвитку людини та природи, як найвищої цін­ності. Свідчення цього є посилений інтерес до аксіологічних проблем етики, яка ніколи не посідала такого чільного місця, як на сучасному етапі розвитку суспільства. Що загалом завбачає мора­льно-етичні основи екологічної ідеології, що максимально відпові­дає завданню формування суспільної екологічноорієнтованої куль­тури, що репрезентовано галуззю екологічного знання — еколо­гічною етикою, яка обґрунтовує теоретичні засади моральності людського ставлення до природи, формує почуття відповідальності, любові і співчуття до природи.