КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Що таке етика?

Чи тотожні поняття «етика» та «професійна етика»? Поясніть.

За якої умови зростає суспільна довіра до особи, яка надає професійні послуги?

Які основні терміни належать до понятійно-категорійного апарату етики як науки?

Які головні функції та завдання етики?

Які ви знаєте етичні аспекти?

Що таке етична проблема та етична поведінка?

Чому професіоналам потрібен Кодекс етичної поведінки?

Які складалися умови для виникнення та розвитку етики як науки?

Які основні етапи розвитку етики?

Який взаємозв'язок етики з іншими науками?

Які соціальні функції виконують морально-професійні кодекси?

Як класифікується професійна етика?

На що спрямовані всі види професійної етики?

Наведіть приклади кількох особливостей етики різних про­фесій.

Які об'єкти вивчення професійною етикою ви знаєте?

Що таке «моральна оцінка»?