ЗМІСТ

Передмова     З

РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА: ВИНИКНЕННЯ

ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В СУСПІЛЬСТВІ    5

Історія та умови виникнення етики           5

Поняття загальної етики      11

Професійна етика в суспільстві та її взаємозв'язок з ін-
шими науками           17

Класифікація професійної етики     19

Особливості етики різних професій           21

Контрольні запитання          25

Тести для перевірки знань   26

Ситуаційні завдання 28

Ділова гра      29

Кросворд        ЗО

Ребус  31

РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА

ТА АУДИТОРА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ         32

Основи діяльності та функції Аудиторської палати

України          32

Міжнародна федерація бухгалтерів            38

Мета, завдання та структура МФБ  38

Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика 42

Призначення й класифікація міжнародних стандартів
аудиту            45

Кодекс професійної етики аудитора           47

2.3.      Організація та особливості роботи Спілки аудиторів

України          48

Контрольні запитання          52

Тести для перевірки знань   53

Ситуаційні завдання 55

Ділова гра      56

Кросворд        57

Ребус  58

РОЗДІЛ 3. ЕТИКА ДЛЯ ВСІХ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ... 59

Загальна характеристика фундаментальних принципів  59

Чесність          65

Об'єктивність            66

Професійна компетентність та належна ретельність        66

Конфіденційність      67

Професійна поведінка          69

Контрольні запитання          70

Тести для перевірки знань   70

Ситуаційні завдання 73

Ділова гра      74

Кросворд        75

Ребус  76

РОЗДІЛ 4. ЕТИКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРЮ-

ИРАКТИКІВ (АУДИТОРІВ)          77

Загрози та застережні заходи           77

Професійне призначення     84

Конфлікт інтересів    88

Другий висновок      90

Гонорари та інші винагороди          91

Рекламування професійних послуг            93

Подарунки та заохочення    93

Зберігання активів клієнта  94

Об'єктивність — всі послуги          95

Незалежність — завдання з надання впевненості 97

Контрольні запитання          99

Тести для перевірки знань   100

Ситуаційні завдання 102

Ділова гра      103

Кросворд        104

Ребус  104

РОЗДІЛ 5. ЕТИКА ДЛЯ ШТАТНИХ ПРОФЕСІЙНИХ

БУХГАЛТЕРІВ                     105

Загрози та застережні заходи                       105

Потенційні конфлікти                      111

Підготовка та подання інформації              112

Достатня компетентність                 115

Фінансові інтереси               116

Заохочення                118

Контрольні запитання                      119

Тести для перевірки знань               120

Ситуаційні завдання             122

Ділова гра                  123

Кросворд                    124

Ребус              125

РОЗДІЛ 6. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ               126

Сутність, мета та завдання Кодексу етики працівника

ДКРС              126

Морально-етичні принципи професійної діяльності                    128

Протидія одержанню винагороди (подарунків)                134

Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики. .    135

Контрольні запитання                      136

Тести для перевірки знань               137

Ситуаційні завдання             139

Ділова гра                  140

Кросворд                    141

Ребус              142

РОЗДІЛ 7. ЕТИКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТ-
КОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ                      143

Сутність та завдання етики працівників державної подат-
кової служби             143

Етика державних службовців. Світова практика             148

Етичні вимоги суспільства до працівників державної по-
даткової служби                    154

Кодекс професійної етики працівників органу державної
податкової служби                157

Морально-етичні принципи професійної діяльності пра-
цівника                       158

Права, обов'язки та відповідальність працівника             163

Контрольні запитання                      168

Тести для перевірки знань               168

Ситуаційні завдання             170

Ділова гра                  173

Кросворд                    174

Ребус              175

Перелік літературних джерел                      176

Термінологічний словник                178

Додатки                      180


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Василь Петрович БРАЛАТАН Любов Василівна ГУЦАЛЕНКО Наталія Григорівна ЗДИРКО

ПРОФЕСІЙНА

ЕТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 17.11.2010. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 14. Наклад - 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006