ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудиторську діяльність

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 23, ст. 243)

Вводиться в дію Постановою ВР № 3126-ХІІ (3126-12) від 22.04.93, ВВР, 1993, № 23, ст. 244

(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 88 № 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 44 № 762-ІУ (762-15) від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст. 247 № 1863-ІУ (1863-15) від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 45, ст. 501 № 2738-ІУ (2738-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, № 34, ст. 434 № 3202-ІУ (3202-15) від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст. 117 № 3370-ІУ (3370-15) від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 184} (В редакції Закону № 140-У (140-16) від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 44, ст. 432} (Із змінами, внесеними згідно з Законом № 2388-УІ (2388-17) від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст. 496}

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої еко­номічної інформації.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення нього Закону діють на території України і поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів дія­льності, органи державної виконавчої влади.

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність регулюються ним Законом, іншими законо­давчими і нормативними актами України. У випадках, якщо міжнарод­ним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші прави­ла, ніж ті. що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне за­безпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг

Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських переві­рок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій 3 питань бухга­лтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господар­ської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підпри­ємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством.

Стаття 4. Аудит

Аудит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер­винних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді­яльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання па його проведення.

Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит).

Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (про­дукції, послуг).

Стаття 5. Аудитор

Аудитором може бути громадянин України, який мас кваліфікаційний сертифікат про право заняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудитор має право обійматися аудиторською діяльністю індивідуаль­но, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в спіл­ку з дотриманням вимог цього Закону та інших законів України.

Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен на підставі чинного сертифікату отримати ліцензії).

Аудиторам забороняється безпосередньо обійматися торговельною, посередницькою та виробничого діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором не може бути особа, яка мас судимість за корисливі злочини.

Стаття 6. Аудиторська фірма

Аудиторська фірма — це організація яка має ліцензію на право здійс­нення аудиторської діяльності на території України і обіймається виключ­но наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності.

Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудитор­ської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищу­вати 30 відсотків.

Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи

Аудиторський висновок — це офіційний документ, засвідчений підпи­сом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в уста­новленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить в собі ви­сновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фі­нансово-господарської діяльності.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Ау­диторські послуги у вигляді експертиз оформляють експертним висновком або актом.

Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або господарюючому суб'єкту України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором.

Стаття 8. Публічна бухгалтерська звітність

Публічна бухгалтерська звітність складається з аудиторського виснов­ку, балансу, звіту про прибутки і збитки, іншої звітності в межах відомос­тей, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодавством для надання користувачам та публікації.

Аудиторський висновок про достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам балансу та інших форм публічної бухгалтерської звітності повинен Грунтуватися на аналізі достатнього обсягу інформації щодо наслідків фінансово-господарської діяльності, в тому числі на вивченні бухгалтерської звітності і документів, які становлять комерційну таємницю і не підлягають публікації.

Відкриття бухгалтерської звітності, що становить комерційну таємни­цю, для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, здійс­нюється користувачами бухгалтерської звітності.

Стаття 9. Користувачі бухгалтерської звітності

Користувачами бухгалтерської звітності можуть бути уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади, юридичні та фізичні особи, зацікавлені в наслідках господарської діяльності суб'єктів, в тому числі: власники, засновники господарюючого суб'єкта, кредитори, інвестори та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

Користувачі бухгалтерської звітності мають право виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок в межах повноважень, наданих за­конодавством, установчими документами або окремими договорами.

Стаття 10. Обов'язкове проведення аудиту

Проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми влас­ності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за ви­нятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок дер­жавного бюджету і не обіймаються підприємницькою діяльністю.

Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності гос­подарюючих суб'єктів з річним господарським оборотом менш як двіс­ті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз натри роки.

2)         перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, під-
приємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових
компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових
посередників;

емітентів цінних паперів;

державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових ком­плексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форми власності;

порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкру­том.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передба­чених законами України.

Стаття 11. Відповідальність за дотримання порядку ведення бух­галтерського обліку

Відповідальність за дотримання порядку ведення бухгалтерського об­ліку, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на кері­вника господарюючого суб'єкта.

Публічна бухгалтерська звітність повинна бути перевірена аудитором (аудиторською фірмою) і може оприлюднюватись протягом року, наступ­ного за звітним.

Аудиторські перевірки не виключають здійснення державними подат­ковими інспекціями контролю за дотриманням податкового законодавства та виконання контрольних функцій іншими суб'єктами, уповноваженими на це законами України.

РОЗДІЛИ

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 12. Сертифікація аудиторів

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Право на отримання сертифікату мають громадяни України, які здобу­ли вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фі­нансиста або економіста. Наявність певних знань з питань аудиту визнача­ється шляхом проведення відповідного іспиту.

Особи, які не склали іспиту, мають право повторно скласти його не рані­ше, ніж через рік після прийняття рішення Аудиторською палатою України.

Термін чинності сертифікат у не може перевищувати п'яти років.

Члени Аудиторської палати України підлягають сертифікації в устано­вленому порядку.

Особи, делеговані до Аудиторської палати України першого скликан­ня, підлягають сертифікації з дотриманням вимог цього Закону, за винят­ком складання іспиту.

Стаття 13. Ліцензування аудиторської діяльності

Ліцензія (дозвіл) на заняття аудиторською діяльністю надається Ауди­торською палатою України окремим аудиторам або аудиторським фірмам з дотриманням вимог цього Закону та інших законів України.

Клопотання про отримання ліцензій подасться до Аудиторської палати України після державної реєстрації аудиторської фірми або окремого ау­дитора як суб'єкта підприємницької діяльності.

За видачу ліцензії стягується плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до державного бюджету.

Термін чинності ліцензії не може перевищувати п'яти років.

РОЗДІЛ III АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Стаття 14. Повноваження Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визначається цим Зако­ном та Статутом Аудиторської пал аги України.

Статут Аудиторської палаш України підлягає затвердженню двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію і ліцензування суб'єктів, що мають намір обійматися аудиторською діяльністю, затвер­джує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде Ре­єстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторсь­кі послуги.

Затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом Аудитор­ської палати України. Затверджені Аудиторською палатою України норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами і організаціями.

Стаття 15. Створення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування.

Аудиторська палата України с юридичною особою, веде відповідний облік та звітність.

Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи від дня реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви і Ста­туту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом. Плата за ре­єстрацію не справляється.

Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу п'яти представників від професійної громадської організації аудито­рів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства ст атлетики України, Міністерства юстиції України та окремих фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.

Фахівці віл навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою професійною громадською організацією аудиторів України в кі­лькості п'яти представників і по одному представнику за пропозицією Мі­ністерства фінансів України. Головної державної податкової інспекції України, Національного банку України, Міністерства статистики України та Міністерства юстиції України.

Порядок делегування визначається відповідно з'їздом, правлінням, ко­легією або іншим вищим керівним органом з дотриманням вимог етапі 12 цього Закону.

Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить два­дцять осіб.

Аудиторська палата України створює на території України регіональні відділення, повноваження яких визначається Аудиторською палатою України.

Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює Сек­ретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персо­нальну відповідальність за ефективне використання майна та коштів Ау­диторської палати України і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.

Стаття 16. Діяльність Аудиторської палати України

Термін повноважень членів Аудиторської палати України не може пе­ревищувати п'яти років.

Термін повноважень членів Аудиторської палати України першого скликання не може перевищувати трьох років.

Персональний склад Аудиторської палати України підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів.

Ротація здійснюється на підставі визначення особистого рейтингу чле­нів Аудиторської палати України шляхом таємного анкетування аудиторів України.

Результати анкетування затверджуються Аудиторською палатою України.

Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибу­лих здійснюється в установленому порядку.

Всі рішення Аудиторської палати України приймаються на її засіданні простою більшістю голосів при наявності двох третіх її членів, за винятком рішень, передбачених частиною другою статті 14 цього Закону. В окремих випадках, що підлягають визначенню в Статуті Аудиторської палати Украї­ни, рішення можуть прийматися шляхом письмового опитування.

При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий.

Засідання Аудиторської палати України веде головуючий, функції яко­го виконують по черзі всі члени палати в алфавітному порядку їх прізвищ.

Члени Аудиторської палати України виконують свої обов'язки на гро­мадських засадах.

Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунок осіб, що претендують на отримання сертифікатів, у розмірах, які визначаються Аудиторською палатою України.

РОЗДІЛ IV

ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

Стаття 17. Створення професійної громадської організації аудито­рів України

Аудитори України мають право об'єднатися в громадську організацію за професійними ознаками (Спілку аудиторів України), дотримуючись ви­мог цього Закону та інших законів України.

Спілка аудиторів України повинна мати фіксоване індивідуальне член­ство) в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки при наяв­ності в лих не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Відкриття мі­сцевих осередків не є обов'язковими.

Стаття 18. Повноваження професійної громадської організації ау­диторів України (Спілка аудиторів України)

Повноваження професійної громадської організації аудиторів України визначаються цим Законом, Законом України «Про об'єднання громадян» та Статутом професійної громадської організації аудиторів України (Спіл­ки аудиторів України).

З метою забезпечення соціального захисту своїх членів Спілка аудито­рів України може створювати відповідні фонди, в тому числі Фонд соціа­льного страхування.

У порядку, встановленому цим Законом. Спілка аудиторів України має право:

делегувати своїх представників до Аудиторської палати України та достроково їх відкликати;

порушувати клопотання про припинення повноважень членів Ауди­торської палати, які делеговані Міністерством фінансів України, Головною державною податковою інспекцією України, Національним банком України, Міністерством статистики України та Міністерством юстиції України;

вносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм і стандартів аудиту.

Рішення та клопотання з питань делегування, викликання та припи­нення повноважень членів Аудиторської палати України приймаються з'їздом Спілки аудиторів України або правлінням з наступним затвер­дженням таких рішень з'їздом.

РОЗДІЛ V ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Стаття 19. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Аудитор може надавати аудиторські послуги індивідуально або як працівник аудиторської фірми.

Аудитор має право індивідуально надавати аудиторські послуги тільки з дня отримання ліцензії па підставі чинного сертифікату.

Аудиторська фірма маг право надавати аудиторські послуги з дня отримання ліцензії і наявності в її складі хоча б одного аудитора, що має чинний сертифікат.

Забороняється обійматися наданням аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевих Рад народних депутатів, контрольно-ревізійним установам, що мають державно-владні повноваження, а також окремим особам, яким законами України заборо­нено здійснювати підприємницьку діяльність.

Стаття 20. Підстави для проведення аудиту та надання інших ау­диторських послуг

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудито­ра (аудиторської фірми).

В договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських по­слуг передбачається предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських по­слуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог цього Закону.

Замовник зобов'язаний створити аудитору (аудиторській фірмі) нале­жні умови для якісного виконання аудиту.

Стаття 21. Звіт про наслідки аудиту

Виконання аудитором (аудиторською фірмою) договору визначаться актом прийому-здачі аудиторського висновку або іншого офіційного до­кумента.

Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.

Порядок оформленім інших офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг визначається Аудиторською палатою України з дотриманням вимог цього Закону та інших актів законодав­ства України.

РОЗДІЛ VI

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АУДИТОРІВ І АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Стаття 22. Права аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори і аудиторські фірми мають право:

самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду;

отримувати необхідні документи, які мають відношення до предме­та перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (ауди­торської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником;

отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від ке­рівництва та працівників замовника;

перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керів­ництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів,

замірів виконаних робіт, визначеній якості продукції, щодо яких здійс­нюється перевірка документів;

залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різно­го профілю.

Стаття 23. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти етап бу­хгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і від­повідність чинному законодавству та встановленим нормативам;

повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського об­ліку і звітності;

зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведені аудиту та виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

відповідати перед замовником за порушення умов договору відпо­відно до чинних законодавчих актів України;

обмежувані свою діяльність паданням аудиторських послуг та ін­шими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання ауди­торських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

Стаття 24. Спеціальні вимоги

Забороняється проведення аудиту:

аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом госпо­дарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором-членом керівництва, засновником або власником госпо­дарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором-працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється;

аудитором-працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється,

РОЗДІЛ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Стаття 25. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та ауди­торських фірм

За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фір­ма) несе майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі відповід­но до чинного законодавства.

Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини.

Всі спори майнового характеру між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються в установленому порядку з дотриманням ви­мог цього Закону.

Стаття 26. Інші види відповідальності аудиторів

За неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою можуть бути застосовані стягнення у вигляді по­передження, зупинення дії сертифікату та ліцензії на строк до одного року або анулювання сертифікату та ліцензії.

Стаття 27. Припинення чинності сертифікату та ліцензії

Припинення чинності сертифікату або ліцензії на аудиторську діяль­ність здійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України у випадках:

встановлення неодноразових фактів низької якості аудиторських перевірок;

систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України, встановлених норм та стандартів аудиту.

Порядок припинення чинності сертифікату та ліцензії на аудиторську діяльність визначається Аудиторською палатою України.

Рішення Аудиторської палати України щодо припинення чинності сертифікату та ліцензії можуть бути оскаржені в суді.

РОЗДІЛ VIII

ОБОВ'ЯЗКИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ'ЄКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ

Стаття 28. Укладання договору на проведення аудиту

Господарюючі суб'єкти, для яких законодавством встановлено обо­в'язкове проведення аудиту, зобов'язані до 1 грудня поточного року по­відомити відповідним податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську перевірку.

Стаття 29. Подання аудиторського висновку до податкової інспекції

Господарюючі суб'єкти, зазначені в пункті 1 статті 10, повинні подати аудиторський висновок та інші документи публічної бухгалтерської звіт­ності до відповідної податкової інспекції України протягом дев'яти міся­ців року, що настає за звітним.

Подання аудиторського висновку до відповідної податкової інспекції здійснюється не пізніше десяти днів після закінчення аудиторської переві­рки. В разі неподання або несвоєчасного подання аудиторського висновку відповідним податковим інспекціям з вини господарюючого суб'єкта до нього застосовуються фінансові санкції та адміністративні штрафи, перед­бачені законодавчими актами України,

Стаття 30. Відповідальність господарюючого суб'єкта при прове­денні аудиту

Керівництво господарюючого суб'єкта відповідно до Законів України несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтер­ських та інших документів, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту.

В разі виявлення фактів не достовірності або неповноти бухгалтерсь­ких документів аудитор (аудиторська фірма) зобов'язаний повідомити за­мовника не пізніше дня закінчення перевірки або надання інших послуг.

Президент України   Л. КРАВЧУК

м. Київ, 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ