ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та від­повідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгал­терського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Аудиторська діяльність — підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконан­ня аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Блага — грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матері­ального і/або нематеріального характеру.

Близькі родичі — чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати, сестри пуб­лічного службовця та їх подружжя.

Група з надання впевненості — а) всі члени групи із завдання з надання впевненості; б) усі інші працівники фірмі, які можуть прямо вплива­ти на результат завдання з надання впевненості.

Група із завдання — весь персонал, який бере участь у виконанні завдан­ня, включно з будь-якими експертами, залученими фірмою на конт­рактній основі для виконання певного завдання.

Директор чи посадова особа — особи, що належать до вищого управлінсь­кого персоналу суб'єкта господарювання, незалежно від назви їх по­сади, які можуть бути різними в різних країнах.

Ділова етика — це система загальних етичних норм і правил поведінки суб'єктів підприємницької діяльності, їх спілкування і взаємодії.

Завдання з аудиту фінансових звітів — завдання з надання обгрунтованої впевненості, коли професійний бухгалтер-практик складає висновок стосовно підготовки фінансових звітів, в усіх їх суттєвих аспектах відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітнос­ті, наприкінці завдання, що проводиться відповідно до Міжнарод­них стандартів аудиту. Ці завдання також включають обов'язковий аудит, який є аудитом фінансових звітів згідно з законодавчими або нормативними вимогами.

Конфлікт інтересів — протиріччя між приватними інтересами аудитора та його обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не-вчинення дій в процесі його діяльності.

Неправомірна вигода — блага, які пропонуються, надаються (отримують­ся) безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової без на­лежних на те підстав.

Подарунок — благо, одержане безоплатно або за ціною, нижчою мініма­льної ринкової.

Потенційний конфлікт інтересів — існування в аудитора приватних інте­ресів у сфері, в якій він здійснює свою службову діяльність.

Приватні інтереси — будь-які інтереси аудитора, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв'язку з його членством або діяльністю в громадських організаціях.

Професійний бухгалтер — особа, яка є членом організації Міжнародної федерації бухгалтерів.

Професійний бухгалтер-практик — професійний бухгалтер незалежно від функціональної класифікації його обов'язків (наприклад, аудит, оподаткування чи консалтінг), який працює у фірмі, що надає про­фесійні послуги.

Професійні послуги — послуги, що потребують бухгалтерських (чи пов'язаних з обліком) навичок і виконуються професійним бухгал­тером, у т.ч. послуги з бухгалтерського обліку, аули чи оподатку­вання.

Теперішній бухгалтер — професійний бухгалтер-практик, який у цей час має договір на виконання аудиту або надає послуги з бухгалтерсько­го обліку, оподаткування, колсалтінгу чи подібні професійні послу­ги клієнтові.

Умовні гонорари — гонорари, розраховані за попередньо встановленою основою та обумовлені результатом операції чи результатом вико­наної роботи. Гонорари не вважаються умовними, якщо їх встано­вив суд чи інший державний орган.

Фінансовий інтерес — частка участі в акціонерному капіталі або інших цінних паперах, боргових зобов'язаннях, позиках чи інших боргових інструментах суб'єкта господарювання, в тому числі правах та зо­бов'язаннях з придбання такого інтересу та похідних інструментів, напряму, пов'язаних з цим інтересом.

Фінансовий конфлікт інтересів — конфлікт інтересів, обумовлений інтере­сом аудитора в отриманні благ фінансового характеру або пов'язаний з його фінансовими зобов'язаннями.

Фірма — а) одноосібний професійний бухгалтер-практик, партнерство чи корпорація професійних бухгалтерів; б) суб'єкт господарювання, який контролює такі сторони; в) суб'єкт господарювання, якого ко­нтролюють такі сторони.

Штатний професійний бухгалтер — професійний бухгалтер, найнятий на роботу, який обіймає виконавчі чи невиконавчі посади в таких галу­зях, як торгівля, промисловість, сфера обслуговування, державний сектор, освіта, неприбутковий сектор, регуляторні або професійні організації.