ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальні проблеми етики та їх значення для розв'язання загально­людських проблем: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.parta.com.ua/var/referats/ref_443.rar

Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських під­приємств: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 628 с.

Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — К., 1998. — 504 с

БондарМ. Я. Аудит в АПК: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2003. — 188 с.

Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльнос­ті. — Житомир: Рута, 2001. — 342 с.

Гасюк Л. М. До проблеми визначення сутності поняття «професійна етика» // Теоретичні питання освіти та виховання. — К ., 2001. — Вип.14. — С.100-102.

Гусейнов А. А. Введение в этику: Учебник / Москва: МГУ, 1985. — 208 с.

Гусейнов А. А. Дубко Е. Л. Этика: Учебник / М. Гардарики, 2006. — 496 с.

Гусейнов А. А. История этических учений: [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Gusein/_29.php

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. Посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 424 с.

Давидов Г. М. Аудит: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 511 с.

Дорош Н. I. Аудит: методологія і організація. — К.: Знання, КОО,

2001.   — 402 с.

Етика поведінки державного службовця: [Електронний ресурс]. — Ре­жим доступу:

http:// netreferata.com /ukr/ referat-4543.html

Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики // Держава і право. — К., 2003. — Вип. 20. — С. 223—231.

Ковнєров О. Є. Соціально-філософські аспекти виникнення й призна­чення професійної етики // Вісник. — Д., 2008. — Вип. 17. — С. 144—150.

Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій: Навчальний посіб­ник. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

Культура та етика спілкування працівників органів дпс із платниками податків: [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.br.com.ua/referats/Buhoblik/16590.htm7dl

Лозовий В. О. Етика: Навчальний. посібник / К.: Юрінком Інтер,

2002.   — 224 c.

Лозовий В. О. Умови виникнення й призначення професійної етики: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.djerelo.com/index.php? option=com_content&task=view&id=3426&Itemid=321

Ломачинська, І. М. Професійна етика: Навч. посіб. для дистанц. на­вчання / [За наук. ред. В. І. Ярошовця]; Відкритий міжнар. Ун-т розвитку лю­дини «Україна» — К., 2005. — 226 с: іл., табл. — (Мережа дистанційного на­вчання).

Мескон Майкл, Альберт Майкл, Хедоури Франклин. Основы менедж­мента. Социальная ответственность и этика: Навчальний посібник / Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1994. — 702 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року/ Пер. з англ. мови О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Л. Й. Юрківська. — К.: Статус, 2006. — 1152 с.

Офіційний сайт Аудиторської палати України: [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http://www.apu.com.ua

Офіційний сайт Еоловного контрольно-ревізійного управління Украї­ни: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua

Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України: [Елект­ронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.sta.gov.ua

Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http://www.ifac.org

Про аудиторську діяльність: Закон України прийнятий ВР України від 22.04.93 р. № 3126-XII

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями)

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України, прийнятий ВРУ 26.01.1993 р. № 2939-XII.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.90 р. № 510-XII

Про затвердження Положення про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики. Рішення АПУ від 14.02.2008 № 187/5.3

Професійна етика податківця: проблеми формування.: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.referatua.org.ua/category_content.php?c= accounting_taxes&id=101

Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Профе­сійна етика державних службовців: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty /pravo/Tema_2_jur_etyka.doc

Професійна етика: виникнення, призначення, функції у суспільстві: [Елек­тронний ресурс]. — Режим доступу: http://vindpa.vc.ukrtel.net/new_page_292.htm

Раціоналістичний напрям етики Нового часу: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/2184/83/

Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики // Науковий часопис. — К., 2007. — Вип. 12 (25). — С. 200—206.

Рудакевич М. Етизація податкової служби України: теоретико-методологічні та практичні проблеми: [Електронний ресурс]. — Режим досту­пу :http://www.sta-crimea.gov.ua/news20-2.doc

Спіноза Б. Этика: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bdsweb.tripod.com/ru/eth/ethica.htm

Теоретико-методологічні та практичні проблеми етики податкової служби України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dpa.kharkov.ua/page3.php

Чернелевський Л. М., Беренда Н. І. Аудит: Навчальний посібник. — К.: Міленіум, 2002. — 466 с.