СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 

 Завдання 1

Під час планової ревізії у TOB «Україна» виникли розбіжності з питань правильності нарахування та сплати податків. Інспектор підрахувала усі санкції, передбачені законодавством (недоїмка, пе­ня, штраф), що склали значну суму. Керівник запропонував встано­вити винагороду, виходячи із суми, яка не буде сплачена до бю­джету завдяки дозволу інспектора на виправлення помилок. Чи може інспектор погодитись на такі умови? Обґрунтуйте.

Завдання 2

Необхідно пов'язати поняття з їх визначенням. Дані для виконання

Поняття: державний контроль, відомчий контроль, аудиторсь­кий контроль, внутрішньогосподарський контроль. Визначення:

Контроль, що здійснюється незалежними спеціалізованими аудиторськими фірмами за діяльністю підприємств усіх форм влас­ності.

Контроль, що здійснюється міністерствами, комітетами й ін­шими органами державного управління за діяльністю підвідомчих їм підприємств, організацій і установ.

Контроль, що здійснюється на підприємствах, в організаціях і фірмах їх керівниками і фахівцями, а також штатними контролера-ми-ревізорами.

Контроль, що здійснюють вищі органи законодавчої і вико­навчої влади, а також державні органи управління і спеціалізовано­го контролю.

Завдання 3

Необхідно пов'язати назву принципу з його визначенням. Дані для виконання

Принципи: правомірність, правова впевненість та рівність перед законом.

а)         передбачає правильне застосування законів, гарантію бездо-
ганності адміністративних процедур та доброчесності працівників,
а також чітке обґрунтування рішень за скаргами та апеляціями пла-
тників податків;

б)         означає належну оперативність розгляду справ (своєчасну
підготовку та видачу платникам податків передбачених законо-
давством довідок, посвідчень, інших документів) та усвідомлене
ставлення до своїх повноважень у відносинах з платниками по-
датків;

в)         передбачає зрозумілість та визначеність у проведенні подат-
кової політики та гарантії єдиного підходу до виконання функціо-
нальних обов'язків.

Завдання 4

Працівник Державної податкової служби України обіймався підприємницькою діяльністю у вигляді ведення фермерського гос­подарства, директором якого була його дружина. Чи порушуються принципи професійної етики працівників ДПС? Якщо так, то які?

Завдання 5

Необхідно пов'язати поняття з їх визначенням. Дані для виконання. Поняття:

державна таємниця;  5) попередній контроль;

службова таємниця;  6) поточний контроль;

комерційна таємниця;        7) конфіденційна інформація;

винагорода    8) наступний контроль.
Визначення:

а)         Право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в
таємниці документів, даних, що відображають їх діяльність.

б)         Вид таємної інформації, що охоплює відомості в сфері обо-
рони, економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин,
державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких
може завдати шкоди національній безпеці України.

в)         Склад і обсяг відомостей, що перебувають в розпорядженні
конкретного органу державної контрольно-ревізійної служби або
його посадової особи щодо об'єктів контролю, контрольних, пра-
воохоронних та інших державних органів, їх працівників, способів
досягнення, визначених законодавством завдань, що необхідні для
якісного проведення контрольно-ревізійних заходів, забезпечення
відповідної їх раптовості й ефективності і які з цієї причини на ви-
значений період часу не підлягають зовнішньому або внутрішньо-
му розголошенню.

г)         Матеріальні блага, послуги, пільги або інші переваги, у тому
числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх при-
дбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної
(дійсної) вартості, а також вартість незаконно одержаних послуг,
отриманих від громадян у зв'язку з виконанням своїх службових
обов'язків.

д)         Відомості, що перебувають у власності, користуванні фізич-
них і юридичних осіб та поширюються відповідно до передбачених
ними умов.

е)         Є найбільш повним і глибоким підходом до вивчення вироб-
ничої і фінансової діяльності підприємства. Охоплює перевірку
правильності та законності проведених господарських операцій на
підприємствах, виявляє порушення і зловживання, а також дає мо-
жливість розробити заходи щодо усунення недоліків і попереджен­ня їх у майбутньому.

ж)        Полягає в тому, що господарська дія перед її здійсненням
підлягає спочатку оцінці з погляду її доцільності, законності й ефе-
ктивності.

з)         Застосовується у процесі здійснення господарських операцій
як працівниками облікових служб, так й іншими працівниками під-
приємства; проводиться в умовах широкої гласності з залученням
усього трудового колективу.

ДІЛОВА ГРА «Ваше слово?»

Кожній команді одночасно роздається сканворд, після отриман­ня якого без роздумування будь-яка команда має право називати слово. Після цього, наступній команді дається 3-5 секунд для роз­думування та відгадування інших слів. Так, по черзі, команди ма­ють назвати всі слова із сканворду. Якщо команда не може так швидко назвати наступне слово, то інша називає, отримуючи бали першої команди.

 

т

і

н

т

е

с

У

и

т

е

и

с

к

У

Р

е

н

ч

і

Р

с

т

0

с

3

с

і

Р

м

г

і

к

н

У

а

т

а

0

3

0

в

і

ц

0

X

д

н

и

0

н

к

н

т

с

и

а

Р

т

Р

а

и

д

У

т

а

Р

е

3

У

Р

с

0

п

У

Ц

і

с

а

а

н

в

р

е

я

і

н

У

в

д

н

і

д

н

а

я

в

Р

с

и

я

За результатами гри уважно слідкує викладач, даючи в кінці справедливу оцінку кожній з команд.

По горизонталі: 1. Одна із форм контролю, який проводиться державними контролюючими органами. 2. Визначальний правовий принцип професійної етики працівників ДПС України. 3. Матеріа­льні блага, послуги, пільги або інші переваги, у тому числі прийн­яття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ці­ною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості, а також вартість незаконно одержаних послуг, отриманих від громадян у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків. 5. Встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові пла­тежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у роз­мірах і у терміни, передбаченні законодавством. 7. Будь-який вид стосунків, який не відповідає інтересам держави або може пере­шкоджати об'єктивному виконанню обов'язків працівника. 10. До­кумент, який до 10 числа кожного місяця зобов'язаний подати го­ловний бухгалтер до Державної податкової адміністрації.

По вертикалі: 4. Норми, якими мають керуватися працівники ДПС України при виконанні службових обов'язків. 6. Дія, яку здій­снює працівник, вперше призначений на посаду державного служ­бовця. 7. Основний етичний інститут в адміністрації США. 8. До­кумент, що узагальнює стандарти, норми та принципи поведінки працівника ДРС України. 9. Принцип, який означає зрозумілість та визначеність у проведенні податкової політики та гарантії єдиного підходу до виконання функціональних обов'язків. 11. Документ, який узагальнює результати перевірки правильності нарахування та сплати податків суб'єктами господарювання. 12. Наука, яка покли­кана дати теоретичне обґрунтування сутності загальних норм і принципів моралі відповідно до уявлень про професійні обов'язки.