7.5. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника

Працівник зобов'язаний служити Українському народові, де­монструючи етичну поведінку, усвідомлюючи, що державна служ­ба передбачає:

відданість Українському народу, зобов'язання діяти в інтере­сах держави та відстоювати національні інтереси, утверджуючи ба­зові суспільні цінності;

свідоме підпорядкування власних інтересів суспільним вимо­гам та інтересам і державним пріоритетам;

професійне, сумлінне виконання службових обов'язків згідно з Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами.

Визначальними правовими принципами діяльності працівників ДПС є правомірність, правова впевненість та рівність перед законом, які мають розглядатися на фоні доцільності та дієвості (рис. 7.6).

Основні принципи працівників Державної податкової служби України

+


Правомірність


Правова впевненість


Рівність перед законом


Рис. 7.6. Основні принципи працівників ДПС України Правомірність

Принцип правомірності в діяльності податкової служби означає:

правильне застосування законів;

гарантію бездоганності адміністративних процедур та добро­чесності працівників;

чітке обґрунтування рішень за скаргами та апеляціями платни­ків податків.

Правова впевненість

У діяльності податкової служби важливим є послідовність ви­конання своїх обов'язків.

Принцип правової впевненості означає:

визначеність прав та обов'язків як платника податків, так і по­даткової служби;

надання платникам податків достовірної та повної інформації, передбаченої правовими актами;

чіткість розподілу обов'язків та персональної відповідальності серед працівників податкової служби;

належну оперативність розгляду справ (своєчасну підготовку та видачу платникам податків передбачених законодавством дові­док, посвідчень, інших документів);

усвідомлене ставлення до своїх повноважень у відносинах з платниками податків.

Рівність перед законом

Цей принцип вимагає від податкової служби чіткості у прове­денні податкової політики.

Визначальною для державної організації є діяльність, що грун­тується на правових принципах. У разі якщо державна організація, призначення якої — здійснювати контроль за виконанням вимог закону, сама їх не дотримується, цим самим вона порушує сутність демократії.

Платники податків очікують, свідомо чи несвідомо, що дії пра­цівників податкової служби відповідають вимогам закону, мають правову впевненість і відповідають за рівність перед законом, у протилежному випадку платники податків ухилятимуться від вико­нання своїх податкових зобов'язань.

Принцип рівності перед законом означає:

зрозумілість та визначеність у проведенні податкової політики;

гарантії єдиного підходу до виконання функціональних обов'язків. Податкова служба є державною організацією, призначеною

здійснювати контроль за дотриманням закону, але водночас вона є й виконавчою організацією, яка повинна оперативно та ефективно виконувати роботу, ґрунтуючись на правових принципах.

Повага податківця до платників податків зумовлена одним з ос­новних принципів державної служби — пріоритетом прав людини і громадянина.

Покращити обслуговування платників податків, створити їм зручні умови для виконання податкових зобов'язань — одне з ос­новних завдань реформування податкової служби.

Працівники податкової служби мають з належною повагою ста­витись до прав, обов'язків та законних інтересів громадян, не по­винні проявляти свавілля чи байдужості до їх правомірних дій та вимог, допускати проявів бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманості у висловлюваннях.

Усі платники податків — громадяни та підприємства очікують від податкової служби шанобливого ставлення до них і надання якісних послуг.

У свою чергу вони надають податковій службі закриту інфор­мацію: особисті дані про себе та інших. Тому вони мають бути впе­вненими, що податкова служба зберігає конфіденційність цієї ін­формації.

Іноді ж трапляються ситуації, коли платники податків діють не­чесно, тому податківці намагаються в першій же інстанції запобіга­ти таким ситуаціям шляхом застосування превентивних заходів.

Наприклад, шляхом надання інформації, належної уваги до ад­міністрування податків, водночас чого платники податків вчасно отримують чіткі рішення за оскарженнями та запитами, а також шляхом роз'яснення законів.

Якщо все це не дає позитивних результатів, податкова служба за­стосовує жорсткі заходи шляхом проведення коригувань, притягнення до адміністративної відповідальності, частіших та інтенсивніших кон-тролів або, зрештою, притягнення до кримінальної відповідальності.

Норми поведінки

Працівник податкової служби є представником суспільних інте­ресів і повинен служити народу України. Своїми діями та вчинками він має сприяти зміцненню позитивного іміджу та авторитету дер­жавної служби, дорожити своїм ім'ям та статусом. Він також є представником організації, призначеної дотримуватися закону, і своїми діями та вчинками має сприяти добровільному виконанню платниками податків своїх податкових зобов'язань.

«Професійна чесність» означає, що працівники податкової слу­жби у своїй діяльності дотримуються вимог законів і не входять у зговір з платниками податків. Такі поняття, як бездоганність і по­рядність на сьогодні дещо знецінені, але саме вони адекватні змісту професійної чесності. Професійна чесність податківців не повинна підлягати сумніву.

Працівник повинен усвідомлювати, що державна посада є ви­явом довіри народу. Проходження державної служби в органах державної податкової служби несумісне з корумпованістю і хабар­ництвом.

Патріотизм

Працівник повинен шанувати державні символи — Державний Прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн Украї­ни, вільно володіти українською мовою.

Працівник має наслідувати духовні та моральні цінності, сфор­мовані багатовіковою історією Українського народу: мудрість, му­жність, порядність.

Справедливість

Працівник повинен постійно вдосконалювати організацію своєї роботи на засадах справедливості. Своїми вчинками, діями, поведі­нкою зміцнювати віру громадян у законність дій та рішень органів державної податкової служби, сприяти добровільному дотриманню ними вимог податкового законодавства.

Законність

Працівник зобов'язаний дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечува­ти виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

Працівник не повинен допускати впливу на виконання своїх слу­жбових обов'язків особистих (приватних) інтересів, інтересів членів своєї сім'ї або інших осіб, якщо ці інтереси не збігаються із завдан­нями органів державної податкової служби та/або суперечать їм.

Нейтральність та неупередженість

Працівник не може бути членом політичної партії і незалежно від власних політичних поглядів повинен виконувати свої службові обов'язки в межах законодавства з дотриманням норм Кодексу.

На час перебування на посаді в органах державної податкової служби працівник зобов'язаний призупинити членство в політичній партії.

Працівник, з урахуванням конституційних прав, може брати участь у громадській діяльності лише в позаробочий час, не підри­ваючи віру громадськості в неупереджене виконання ним своїх службових обов'язків.

Під час виконання службових обов'язків працівник зобов'яза­ний будувати свої відносини з громадянами на основі довіри, пова­ги та неупереджено ставитися до різних політичних і релігійних переконань, уникати будь-яких дій, що порушують стандарти ети­чної поведінки.

Ефективність

Працівник повинен постійно працювати над удосконаленням свого професійного рівня.

Працівник повинен виконувати службові обов'язки, проявляю­чи ініціативу, творчість і принциповість, ефективно використову­вати робочий час. Працівник повинен використовувати ввірені йо­му службове майно, кошти та будь-які інші активи ефективно, за призначенням та заощадливо.

Прозорість і відкритість

Працівник не повинен приховувати від громадян інформацію, яка згідно з нормативно-правовими актами може або повинна бути розповсюджена належним чином, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. Працівник повинен обґрун­товувати та роз'яснювати прийняті ним рішення.

Корпоративність

Працівник повинен примножувати кращі традиції свого колек­тиву, бути принциповим і вимогливим до себе, колег і громадян, поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію осіб.

Працівник повинен відстоювати професійну честь і гідність як особисту, так і своїх колег, не допускати розголошення недостовір­ної інформації та упередженої критики на їх адресу.

Працівник зобов'язаний мати охайний діловий зовнішній вигляд.

Етичні правила поведінки керівника органу державної пода­ткової служби

Керівник зобов'язаний бути відданим етичним принципам і но­рмам професійної діяльності та демонструвати підлеглим і грома­дянам зразкову етичну поведінку та здійснювати добір працівників до органу державної податкової служби, враховуючи їх моральні, професійні та ділові якості.

Також керівник повинен бути справедливим в оцінці роботи підлеглих, застосовуючи відповідне моральне і матеріальне стиму­лювання працівника, у тому числі просування по службі.