7.4. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби

Кодекс професійної етики працівника органу державної податкової служби України (далі — Кодекс) визначає правила (но­рми) етичної поведінки працівника органу державної податкової служби (далі — працівник). Вимоги Кодексу спрямовані на забез­печення справляння законодавчо встановлених податків за умови сприяння громадянам у добровільному дотриманні ними податко­вого законодавства, посилення справедливості та ефективності дія­льності органів державної податкової служби.

Вимоги Кодексу відповідають Конституції України та основним принципам державної служби, які визначені Законом України «Про державну службу».

Дотримання працівником у своїй поведінці вимог Кодексу є ос­новою для:

задоволення працівника працею у колективі та відчуття ним свого особистого внеску в досягнення загальних цілей державної податкової служби;

зростання довіри українського суспільства до державної по­даткової служби, формування у громадян впевненості у рівності кожного перед законом;

надання якісних послуг органами державної податкової слу­жби, які задовольнятимуть потреби громадян, сприятимуть підви­щенню рівня добровільного виконання ними вимог податкового за­конодавства.

Норми Кодексу є загальними та застосовуються працівниками органів державної податкової служби, які обіймають посади, відне­сені до категорій посад державних службовців відповідно до Зако­ну України «Про державну службу».

При прийнятті на посаду державного службовця в органи дер­жавної податкової служби працівник знайомиться з Кодексом, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

Працівник повинен вживати необхідних заходів щодо відповід­ності його діяльності етичним вимогам, визначеним Кодексом.

Дотримання працівником норм Кодексу є обов'язковим при проведенні щорічної оцінки, атестації, зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на нову посаду, наданні характеристики чи рекомендації.

Працівник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, цим Ко­дексом, Кодексом честі працівника органу державної податкової служби України та загальними морально-етичними нормами пове­дінки у суспільстві.

Порядок прийняття Присяги державних службовців праців­никами органів державної податкової служби

Працівник, якого призначили вперше на посаду державного службовця, згідно зі статтею 17 Закону України «Про державну службу» складає Присягу державних службовців.

Присяга державних службовців складається в урочистій обстанов­ці у приміщенні, де встановлено Державний Герб України і Держав­ний Прапор України, символіку органів державної податкової служби, у присутності керівництва органу державної податкової служби, пра­цівника кадрової служби та колективу структурного підрозділу органу державної податкової служби, в якому працівник працюватиме.

Працівник зачитує Присягу та скріплює її текст своїм підписом. Після складення Присяги керівник органу державної податкової служ­би або інша посадова особа за його дорученням вручає працівнику службове посвідчення. Церемонія складання Присяги державним службовцем завершується виконанням Державного Гімну України.