СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 Завдання 1

Державне контрольно-ревізійне управління уклало договір з ау­диторською фірмою про надання аудитором конфіденційної інфо­рмації про клієнта. Які принципи професійної етики порушуються?

Завдання 2

Ревізор розповів своєму колезі-ревізору про грубі порушення у веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності суб'єкта господарювання, який він перевіряв. Чи порушуються принципи професійної етики працівниками ДКРС? Якщо так, то які?

Завдання 3

Ревізор, здійснивши перевірку правильності відображення в обліку операцій з основними засобами, виявив порушення щодо правильності віднесення об'єктів основних засобів до груп (відповідно до класифі­кації) на суму 45 тис. грн. Головний бухгалтер запропонувала ревізору гонорар, що складав половину тієї суми, за умови, що він дозволить виправити помилки за вихідні дні. Якими мають бути дії ревізора?

Завдання 4

Ревізор, що мав проводити планову ревізію в TOB «Мрія» з 30.08.2010 р. по 28.09.2010 р. був на відпочинку в липні в санаторії «Поділля», де в одному номері проживав із директором TÖB «Мрія». Чи порушуються принципи професійної етики працівників ДКРС? Якщо так, то які?

Завдання 5

Розгляньте наведені ситуації і вкажіть, чи порушуються прин­ципи професійної етики? Якщо так, то які саме?

Начальник КРУ призначив проводити ревізію дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві «Норд» ревізора, який до цього часу не здійснював контроль і був стажистом у ін­ших ревізорів.

Ревізор вимагав надання йому інформації, що складає комер­ційну таємницю підприємства.

Ревізор зробив зауваження бухгалтерам фірми за неправильне ведення бухгалтерського обліку.

Ревізор при позаплановій перевірці вимагав від бухгалтерів фірми надання необхідних йому документів в дуже короткі строки.

Ревізор дозволив виправити помилки бухгалтеру до того, як складе Акт перевірки.

ДІЛОВА ГРА «Виробнича нарада»

Можливі та доцільні ролі: «Начальник контрольно-ревізійної служби», який виносить проблеми на виробничу нараду, визначає коло питань та учасників наради; «начальники відділів» — вказу­ють шляхи вирішення цих проблем та можливі перспективи розви­тку контролю; «ревізори кожного з відділів» — виносять практичні

—^„„»»„, ,,^   ^ —     ,           „         

проблемні питання щодо специфіки перевірки в їх сфері. Обов'язковою умовою є опрацювання цих питань і їх підготовка в позааудиторний час. Доцільні відділи:

відділ контролю за використанням бюджетних коштів у сфе­рі матеріального виробництва;

відділ контролю у сфері державної та комунальної власності;

відділ організації та проведення аудиторських досліджень;

відділ контролю у сфері соціального захисту населення та охорони здоров'я;

відділ контролю у сфері освіти, культури та ЗМІ;

відділ контролю у сфері органів влади і оборони;

—        відділ контролю у сфері АПК, використання надр та екології. Підсумки ділової гри підбиває викладач з точки зору ефектив­ності «виробничої наради».

КРОСВОРД


 

10

8П_6_            


[13]


11

3~ І


9          І 1 І    | ~

7

5

2

По горизонталі: 2. Одна з потреб органів ДКРС. 4. Один із принципів професійної етики працівників ДКРС. 9. Принцип, який свідчить про достатність знань, навичок чи досвіду працівників ДКРС. 12. Державний орган, який уповноважений здійснювати ре­візії діяльності суб'єктів господарювання та бюджетних установ.

13. Потреба, яка полягає у сприйнятті стосунків та політики ДКРС як суто визначених та дійових.

По вертикалі: 1. Особа, яка працює в органі ДКРС та/або залу­чається до контрольних заходів. 3. Основна цінність етики праців­ника ДКРС, суть якої полягає в тому, що він повинен дотримувати­ся суворих правил поведінки при виконанні службових обов'язків. 5. Риса, яка свідчить про постійне підвищення рівня знань і нави­чок працівника ДКРС відповідно до функцій та завдань обійманих посад. 6. Несумісність та розходження інтересів сторін. 7. Інформа­ція, яку працівник ДКРС ні в усній, ні в письмовій формі не надає третім особам. 8. Заходи працівника ДКРС, які вживають з метою відмови від матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг. 10. Перевірка стану бухгалтерського обліку та правильності складання фінансової звітності з метою виявлення порушень і вжиття всіх за­ходів для їх усунення. 11. Документ, що узагальнює результати проведеної ревізії працівниками ДКРС і порушення, викладені в ньому, підлягають обов'язковому виправленню.