ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Кодекс етики працівників ДКРС розроблено на основі Міжнародного кодексу етики:

а)         професійних бухгалтерів;

б)         аудиторів;

в)         контролерів державного сектору;

г)         керівників державних служб.

Головним завданням Кодексу етики працівників ДКРС є:

а)         служіння інтересам суспільства та задоволення потреб спо-
живачів;

б)         встановлення принципів етики та поведінки працівників для
забезпечення гарантії високої якості його роботи;

в)         визначення норм поведінки при виконанні службових
обов'язків;

г)         правильні відповіді б і в.

Основною потребою працівників ДКРС є:

а)         довіра;

б)         професіоналізм;

в)         повага.

Принцип, суть якого полягає в дотриманні працівником ДКРС суворих правил поведінки при виконанні ним службових обов'язків, — це:

а)         незалежність;

б)         об'єктивність;

в)         конфіденційність;

г)         сумлінність.

Принцип незалежності означає:

а)         незалежність думки;

б)         незалежність від об'єктів контролю і об'єктивність при вирі-
шенні питань і проблем;

в)         незалежність від будь-яких осіб чи зацікавлених груп;

г)         всі відповіді вірні.

Під політичним нейтралітетом розуміють:

а)         незалежність від будь-якого політичного впливу;

б)         неналежність до політичних партій;

в)         виконання службових обов'язків незалежно від власних полі-
тичних поглядів;

г)         всі відповіді вірні.

Працівник ДКРС не має права:

а)         розповсюджувати інформацію про особисте життя співробітників;

б)         на відпустку;

в)         вимагати конфіденційну інформацію.

До контрольних заходів працівника ДКРС належать:

а)         ревізія;

б)         перевірка;

в)         державний аудит;

г)         всі відповіді вірні.

Постійне підвищення працівниками свого рівня знань і навичок відповідно до функцій та завдань обійманих посад, професійного, інтелектуального та культурного рівня — це:

а)         досягнення компетентності;

б)         професійний розвиток;

в)         підвищення кваліфікації;

г)         самоосвіта.

Працівники при виконанні службових обов'язків не ма­ють права:

а)         просити або примушувати будь-яких осіб надавати винагоро-
ду (подарунки) собі або іншим особам;

б)         приймати прямо чи опосередковано винагороду (подарунки)
за прийняття рішень, виконання дій, що входять до його повнова-
жень, чи бездіяльність на свою користь чи інших осіб;

в)         надавати прямо чи опосередковано винагороди (подарунки)
іншим особам, у т.ч. своїх керівників, за виконання останніми будь-
яких дій або невиконання певних дій (бездіяльність) на свою ко-
ристь чи інших осіб;

г)         всі відповіді вірні.

Документ, що узагальнює результати проведеної ревізії працівниками ДКРС, і порушення, викладені в ньому, підля­гають обов'язковому виправленню — це:

а)         опис;

б)         висновок;

в)         звіт;

г)         акт.

Основні вимоги до органів ДКРС:

а)         довіра і повага;

б)         конфіденційність;

в)         впевненість;

г)         всі відповіді вірні.

Державний орган, який уповноважений здійснювати ре­візії діяльності суб'єктів господарювання та бюджетних уста­нов:

а)         Державна контрольно-ревізійна служба;

б)         Державне казначейство;

в)         Аудиторська палата України;

г)         Міністерства та відомства.

Перевірка стану бухгалтерського обліку та достовірності наведеної інформації у фінансовій звітності з метою виявлення порушень і вжиття всіх заходів для їх усунення:

а)         аудит;

б)         ревізія;

в)         внутрішній контроль;

г)         експертиза.

Працівники органів ДКРС, які є керівниками, повинні:

а)         демонструвати зразкову етичну поведінку, безпосередньо до-
тримуватись етики поведінки, визначеної Кодексом, а також вима-
гати її дотримання підпорядкованими їм працівниками;

б)         здійснювати добір працівників з урахуванням їх моральних,
професійних та ділових якостей;

в)         запобігати виникненню конфлікту інтересів у підпорядкова-
них працівників, а у разі виникнення — сприяти його оперативно-
му розв'язанню;

г)         всі відповіді вірні.