6.4. Внутрішній контроль за дотриманням норм Кодексу етики

Керівники зобов'язані запобігати проявам неетичної по­ведінки підлеглих працівників шляхом організації системної робо­ти з розвитку професійної етики персоналу, насамперед, навчання, інформаційно-просвітницької підтримки та контролю за дотриман­ням працівниками норм Кодексу етики.

Працівники органів ДКРС, які є керівниками, повинні:

демонструвати зразкову етичну поведінку, безпосередньо до­тримуватись етики поведінки, визначеної Кодексом, а також вима­гати її дотримання підпорядкованими їм працівниками;

давати вказівки та доручення підпорядкованим працівникам винятково відповідно до чинного законодавства та з урахуванням їх рівня знань, досвіду і професійних навичок;

здійснювати добір працівників з урахуванням їх моральних, професійних та ділових якостей;

принципово реагувати на факти неналежної поведінки підпо­рядкованих працівників, у тому числі за повідомленнями (звернен­нями) громадян та посадових осіб об'єктів контролю;

запобігати виникненню конфлікту інтересів у підпорядкова­них працівників, а у разі виникнення — сприяти його оперативно­му розв'язанню;

об'єктивно оцінювати роботу підпорядкованих працівників, застосовувати моральні та матеріальні заохочення, а у разі пору­шення норм законодавства або недотримання Кодексу етики — притягувати їх до відповідальності (рис. 6.7).

Працівники мають усвідомлювати, що їх поведінка оцінюється керівниками, колегами, працівниками об'єктів контролю та гро­мадськістю. Працівники мають прагнути до того, щоб їх поведінка не давала підстав для громадського (морального) осуду.

У разі недотримання Працівником положень Кодексу етики, яке одночасно є порушенням закону (зокрема, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу» чи «Про боротьбу з корупцією»), до нього застосовуються заходи згідно з законодавством.

Працівники органів ДКРС, які єТ-"І        керівниками, повинні:

демонструвати зразкову етичну поведінку, безпосередньо дотримуватись етики поведінки, визначеної Кодексом, а також вимагати її дотримання підпорядкованими їм працівниками

вказівки та доручення підпорядкованим працівникам давати винятково від­повідно до чинного законодавства та з урахуванням їх рівня знань, досвіду і професійних навичок

здійснювати добір працівників з урахуванням їх моральних, професійних та ділових якостей

принципово реагувати на факти неналежної поведінки підпорядкованих працівників, у тому числі за повідомленнями (зверненнями) громадян посадових осіб об'єктів контролю


1


запобігати виникненню конфлікту інтересів у підпорядкованих працівни­ків, а у разі виникнення — сприяти його оперативному розв'язанню


об'єктивно оцінювати роботу підпорядкованих працівників, застосовувати моральні та матеріальні заохочення, а у разі порушення норм законодавства або недотримання Кодексу етики — притягувати їх до відповідальності

Рис. 6.7. Обов'язки працівників органів ДКРС, які є керівниками