6.2. Морально-етичні принципи професійної ді­яльності

Дуже важливо, щоб ДКРС та її органи сприймалися із почуттям довіри, впевненості та поваги (рис. 6.2).

1


Довіра


Впевненість


Повага


 

Рис. 6.2. Основні потреби органів Державної контрольно-ревізійної служ­би

Законодавча і виконавча влада, громадськість та об'єкти конт­ролю вправі чекати від ДКРС та її органів, щоб методологія їх ро­боти та практична діяльність не викликали жодних підозр чи за­уважень і заслуговували на довіру та повагу.

Поведінка працівників має сприяти співпраці та добрим стосун­кам між ними самими та з іншими особами, з якими працівники спілкуються в рамках їх діяльності. Тому внесок працівників у за­гальну справу та співпраця, яку вони підтримують між собою, є го­ловними елементами професіоналізму.

Довіра та повага до працівника з боку громадськості є, зазвичай, результатом звершень всіх працівників ДКРС минулого та сучасно­сті. Тому справедливість та збалансованість стосунків працівника зі своїми колегами відповідають як їх інтересам, так і інтересам всієї громадськості.

Працівник має враховувати, що його зовнішній вигляд впливає на те, як громадськість та об'єкти контролю сприймають органи ДКРС і Службу загалом. Офіційний діловий стиль одягу сприяє створенню позитивного іміджу та авторитету Служби.

Законодавча і виконавча влада, громадськість та об'єкти конт­ролю вправі бути впевненими в тому, що ДКРС та її органи будь-яку роботу здійснюють справедливо та неупереджено.

Потреба у повазі виявляється на всіх рівнях суспільства. Тому дуже важливо, щоб будь-яка поінформована третя особа сприймала стосунки та політику ДКРС та її органів як чітко визначені та дійові.

Такому ставленню працівник повинен сприяти шляхом прийн­яття та дотримання вимог професійної етики, ключовими принци­пами якої є сумлінність, незалежність і об'єктивність, конфіденцій­ність та компетентність (рис. 6.3).

Морально-етичні принципи працівника ДКРС

сумлінність

незалежність

об'єктивність

конфіденційність

компетентність

Рис. 6.3. Морально-етичні принципи працівника ДКРС Сумлінність

Сумлінність є основною цінністю етики працівника. Працівники зобов'язані дотримуватися суворих правил поведінки при виконан­ні ними службових обов'язків і у стосунках зі співробітниками об'єктів контролю. Для збереження довіри з боку громадськості поведінка працівників не повинна викликати жодної підозри або сумніву.

Сумлінність може вимірюватись термінами точності та справе­дливості. Сумлінність вимагає від працівників дотримання прин­ципів державної служби, визначених Законом України «Про дер­жавну службу» та принципів незалежності та об'єктивності, демонстрування бездоганної професійної поведінки у будь-який час, прийняття рішень в інтересах суспільства, виявлення чесності в їхній роботі та використанні коштів ДКРС.

Незалежність, об'єктивність та неупередженість Працівники повинні бути незалежними від об'єктів контролю і від будь-яких інших зацікавлених груп та бути об'єктивними при вирішенні проблем і питань, над якими вони працюють. Ці фактори вимагають від працівника поводитися у такій спосіб, щоб їхня не­залежність зміцнювалася чи, якнайменш, не послаблювалася. Важ­ливо, щоб працівники були незалежними та неупередженими не тільки у дійсності, але й в уявленні людей. Особисті чи зовнішні інтереси не повинні зашкоджувати незалежності працівників. Пра­цівники повинні утримуватися від будь-якої іншої професійної дія­льності, у якій вони мають особисті інтереси, якщо вони вступають у конфлікт з інтересами ДКРС чи її органу.

Офіційна документація за результатами контрольних заходів (акт, довідка, звіт, висновок) має складатися на підставі об'єктивної перевірки і оцінки зібраної належним чином інформації (доказів); на офіційну документацію не повинні впливати упередженість чи конфлікт інтересів.

Під конфліктом інтересів в Кодексі розуміються протиріччя між приватними інтересами працівника та його службовими повнова­женнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або не­упередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчи-нення дій під час виконання наданих працівнику службових повноважень.

Важливо, щоб працівники виявляли об'єктивність та неупере­дженість у будь-якій своїй діяльності, зокрема, акти, звіти, довідки, висновки та інші офіційні документи мають бути чіткими та об'єктивними. Тому точка зору, що міститься в окремих актах, до­відках, висновках і звітах, має спиратися винятково на докази, отримані та зібрані з дотриманням законодавства.

Працівники повинні користуватися відомостями, що їм надають об'єкти контролю, та неупереджено їх оцінювати. Водночас, пра­цівники повинні шукати інформацію, яка дає уявлення про об'єкт контролю та інші сторони. Результати оцінки інформації не пови­нні залежати від джерела її отримання.

Політичний нейтралітет

ДКРС та її органи повинні дотримуватися політичного нейтра­літету на словах та у дійсності — шляхом декларування політичної незалежності та її дотримання у щоденній роботі.

Для неупередженого виконання контрольних повноважень пра­цівники мають бути незалежними від будь-якого політичного впливу.

Працівникам ДКРС не рекомендується членство у політичних партіях. Якщо працівник перебуває у лавах партії на час його при­значення на посаду в орган ДКРС, працівнику рекомендується при­зупинити членство у політичній партії на період його роботи в Службі.

Працівник повинен незалежно від власних політичних поглядів виконувати свої службові обов'язки в межах законодавства та з до­триманням норм Кодексу етики.

Конфлікт інтересів

У разі, коли працівники у передбачених законодавством випад­ках надають об'єкту контролю консультації чи послуги, не пов'язані з контрольними заходами (наприклад, роз'яснення, участь у семінарах чи тренінгах), вони повинні турбуватися про те, щоб такі послуги не спричиняли конфлікту інтересів. Зокрема, пра­цівники мають дбати про те, щоб їхні поради чи послуги не нале­жали до функцій чи повноважень, які належать до сфери виключної компетенції відповідальних посадових осіб об'єкта контролю.

Проходження державної служби в органах ДКРС несумісне з корумпованістю та хабарництвом. Працівники повинні охороняти свою незалежність і уникати будь-яких конфліктів інтересів, відмо­вляючись приймати подарунки чи знаки подяки, що можуть впли­нути чи, можливо, впливають на їхню незалежність та сумлінність.

Працівникам слід уникати стосунків з відповідальними посадо­вими особами, співробітниками об'єкта контролю й іншими особа­ми, що можуть вплинути на їхню спроможність виконувати свої обов'язки, можуть бути сприйняті такими, що зашкоджують неза­лежності або можуть підірвати таку спроможність чи поставити її під загрозу.

Працівники не повинні:

використовувати відомості, отримані при виконанні службо­вих обов'язків, з метою одержання переваг для себе чи інших осіб;

поширювати відомості, що можуть надати іншим особам чи організаціям несправедливу чи необгрунтовану перевагу;

використовувати відомості проти (на шкоду) інших осіб (рис. 6.4).

Працівники ДКРС не повинні:

використовувати відомості, отримані при виконанні службових обов'язків, з метою одержання переваг для себе чи інших осіб

поширювати відомості, що можуть надати іншим особам чи організаціям несправедливу чи необгрунтовану перевагу

використовувати відомості проти (на шкоду) інших осіб

Рис. 6.4. Обмеження в діях для працівників ДКРС

У разі, якщо працівнику доручається виконання контрольних заходів на об'єкті, де він працював на керівних посадах або пра­цюють (працювали у періоді, який підлягає контролю) особи, з якими працівник має родині зв'язки, чи інші пов'язані особи, він повинен поінформувати про це безпосереднього керівника.

Рішення про можливість і суттєвість впливу особистих чи сі­мейних обставин працівника на виконання зазначеного контроль­ного заходу приймає його безпосередній керівник.

Працівники не можуть використовувати своє службове стано­вище в особистих інтересах і повинні уникати стосунків, що мо­жуть крити в собі ризик корупції чи здатні поставити під сумнів їх­ню об'єктивність та незалежність.

Професійна таємниця

Працівник не повинен ні в усній, ні в письмовій формі надавати третім особам відомості, отримані під час контрольного заходу, за винятком випадків, передбачених законодавством та/або внутрі­шніми регламентами Служби. Працівник зобов'язаний дотримува­тися державної, комерційної та службової таємниці (рис. 6.5).

Працівник Державної контрольно-ревізійної служ­би, дотримуючись професійної таємниці


зобов'язаний:


не має права:


 


дотримуватися державної, коме­рційної та службової таємниці ні в усній, ні в письмовій формі на­давати третім особам відомості, отримані під час контрольного захо­ду, за винятком випадків, передба­чених законодавством та/або внут­рішніми регламентами Служби


Подпись: встанов-неухильно виконувати лені законодавством вимоги що­до використання інформації, отриманої під час виконання ним службових обов'язків розголошувати інформацію з обме­женим доступом, яка була отримана ним при виконанні своїх службових обов'язків


 

розповсюджувати інформацію про особисте та сімейне життя, домашню адресу та телефони співробітників або про інших державних службовців без дозволу останніх, крім випадків, передбачених Конституцією України та законами України

Рис. 6.5. Права та обов'язки працівників Державної контрольно-ревізійної служби при дотриманні професійної таємниці

Працівник повинен неухильно виконувати встановлені законо­давством вимоги щодо використання інформації, отриманої під час виконання ним службових обов'язків.

Працівник не повинен розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка була отримана ним при виконанні своїх службових обов'язків. Порушення правил використання інформації з обмеже­ним доступом тягне за собою відповідальність згідно із законодав­ством України.

Працівник не має права розповсюджувати інформацію про особис­те та сімейне життя, домашню адресу та телефони співробітників або про інших державних службовців без дозволу останніх, крім випадків, передбачених Конституцією України та законами України.

Компетентність

Для компетентного та неупередженого здійснення повноважень працівники повинні поводити себе професійно у будь-який час і при виконанні своїх службових обов'язків суворо дотримуватися професійних вимог.

Працівники не повинні обійматися діяльністю, яка виходить за межі їхньої компетенції.

В ідеалі працівник має брати на себе лише ті зобов'язання, для виконання яких він володіє достатніми професійними знаннями, навичками і практичним досвідом.

У разі, якщо для виконання певного професійного завдання працівник не має достатніх знань, навичок чи досвіду, він повинен поінформувати про це безпосереднього керівника, який приймає рішення з цього питання. Водночас, працівник має вжити всіх за­ходів для того, щоб його знання, навички та досвід відповідали встановленим до його посади вимогам.

Працівники повинні знати та застосовувати чинні стандарти, політику і процедури контролю, бухгалтерського обліку та управ­ління фінансами. Вони повинні також знати конституційні, юриди­чні та інституційні принципи і норми, що регулюють діяльність об'єкта контролю.

Професійний розвиток

Працівники зобов'язані використовувати всі свої професійні знання для здійснення покладених на них завдань.

Для виконання посадових обов'язків при проведенні контроль­них заходів (ревізій, перевірок, аудитів, оцінки тощо) працівники повинні використовувати найкращі методи та практику.

При проведенні контрольних заходів працівники повинні до­тримуватися головних загальноприйнятих принципів і стандартів контролю, а також визначених законодавством та внутрішніми до­кументами норм і правил, що стосуються здійснення контролю.

Працівники повинні постійно підвищувати свій рівень знань і навичок відповідно до функцій та завдань обійманих посад, підви­щувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень шляхом вивчення відповідних національних і міжнародних станда­ртів бухгалтерського обліку, аудиту, відвідування семінарів, курсів підвищення кваліфікації, участі в наукових конференціях, симпозі­умах та шляхом самоосвіти.