СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Перерахуйте чинники, від яких залежатиме загроза власного ін­тересу, якщо член групи з надання впевненості, партнер чи колиш­ній партнер фірми прийшов на роботу в компанію клієнта з надан­ня впевненості. Вкажіть застережні заходи, які необхідно вжити.

Завдання 2

Загроза власного інтересу виникає, якщо член групи з надання впевненості бере участь у завданні з надання впевненості, знаючи або маючи підстави вважати, що він чи вона збирається або може влаштуватися на роботу у клієнта з надання впевненості через де­який час у майбутньому. Шляхом вживання яких застережних за­ходів таку загрозу можна зменшити до прийнятного рівня?

Завдання 3

Використання незмінного персоналу у завданні з надання впевне­ності протягом тривалого періоду часу може спричинити загрозу осо­бистих стосунків. Від яких чинників залежатиме значущість загроз?

Завдання 4

Хоча партнера з завдань або особи, яка відповідає за перевірку контролю якості виконання завдання, й слід замінювати після вста­новленого періоду, за певних обставин може бути необхідна деяка міра гнучкості щодо визначення часу такої ротації. Наведіть при­клади таких обставин.

Завдання 5

Відповідальністю управлінського персоналу клієнта з аудиту фі­нансових звітів є забезпечення ведення облікових записів та складання фінансових звітів, хоча він може звернутися до фірми з проханням на­дати допомогу. Якщо фірма або працівник, що надають таку допомо­гу, приймають управлінські рішення, загрозу власної оцінки, що вини­кла, не можна зменшити до прийнятного рівня жодними застереж­ними заходами. Саме тому персоналові не слід приймати такі рішення. Наведіть приклади таких управлінських рішень.

ДІЛОВА ГРА «Прес-конференція»

Визначивши тему прес-конференції, тобто практичного за­няття, обираються ведучі — 2 студенти з кожної команди, які найбільш компетентні у питаннях професійної етики, що буде предметом обговорення. Вони стають навпроти іншої команди і відповідають на питання студентів. Інші студенти — «журналіс­ти», які ставлять запитання ведучим. У цій грі лише дві ролі: роль «ведучих» і роль «журналістів». Підсумки гри підбивають­ся викладачем і за поставлені «журналістами» питання, і за від­повіді «ведучих».

КРОСВОРД

_6

Т~|Г8~1         

[~У~           |   І 9 І   | |

1

5

7

_4_

По горизонталі: 1. Така спрямованість думок, яка дає мож­ливість надати висновок без будь-якого впливу, що може стави­ти під загрозу професійні судження та дозволяє діяти чесно і об'єктивно. 3. Метод пізнання предмета від загального до оди­ничного. 4. Особа, яка обіймається аудиторською діяльністю. 5. Загроза, коли професійний бухгалтер захищає позицію або дум­ку такою мірою, яка дає можливість ставити під сумнів його об'єктивність. 6. Одна з потреб, яка вимагає задоволення цілей бухгалтерського обліку. 7. Юридична особа, що створюється з метою проведення аудиту.

По вертикалі: 2. Особа, що належить до вищого управлінсько­го персоналу аудиторської фірми. 8. Надання громадськості інфор­мації щодо послуг або кваліфікації професійних бухгалтерів-практиків для забезпечення професійного бізнесу. 9. Ситуація, на­бір обставин, при якій виникає зіткнення протилежних сторін, сил чи поглядів. 10. Що професійний бухгалтер-практик не повинен приймати на зберігання, якщо це не дозволено законом?