ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Обставина, що може створювати загрозу особистих стосу­нків для штатного професійного бухгалтера:

а)         наявність програм заохочення та компенсацій;

б)         довготривалі ділові стосунки, що впливають на прийняття ді-
лових рішень;

в)         страх втрати роботи.

Значущість загроз недотримання фундаментальних принципів при підготовці і поданні інформації залежить від таких факторів:

а)         джерела тиску та ретельності надання інформації;

б)         джерела тиску та управлінського персоналу;

в)         джерела тиску та міри неправдивості інформації.

Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до при­йнятного рівня, штатний професійний бухгалтер розглядає можливість:

а)         відмови від виконання конкретних обов'язків;

б)         збільшення гонорарів;

в)         виконання лише частини завдання.

До обставин, які ставлять під загрозу можливість штатно­го професійного бухгалтера виконувати свої обов'язки з відпо­відною мірою професійної компетентності та належної ретель­ності, належать:

а)         обставини, пов'язані з прямим або безпосереднім інтересом
штатного професійного бухгалтера;

б)         обставини, пов'язані з порушенням штатним професійним
бухгалтером законодавчих або нормативних актів;

в)         обставини, пов'язані з недостатністю часу для відповідного
виконання або здійснення своїх обов'язків.

Штатний бухгалтер не повинен:

а)         зберігати конфіденційність інформації;

б)         маніпулювати інформацією;

в)         оцінювати значущість загрози недотримання фундаменталь-
них принципів.

Штатний професійний бухгалтер може опинитися під ти­ском, спрямованим на:

а)         порушення ним робочого часу фірми;

б)         порушення прав поведінки з клієнтами;

в)         порушення ним законодавчих або нормативних актів.

Штатний професійний бухгалтер готує та подає інформа­цію справедливо і чесно відповідно до:

а)         діючих професійних стандартів;

б)         діючої Конституції;

в)         діючих професійних принципів.

Фундаментальний принцип професійної компетентності та належної ретельності вимагає від штатного професійного бухгалтера:

а)         брати лише встановлені законодавством подарунки;

б)         братися лише за такі завдання, для виконання яких він має
достатню професійну підготовку або досвід;

в)         зберігати конфіденційність інформації.

Пропозиції заохочень можуть створювати:

а)         загрози дотримання фундаментальних принципів;

б)         загрози покращення фінансового стану;

в)         загрози конфлікту з клієнтом.

10.       Наявність мотиву та можливості маніпулювати конфіде-
нційною інформацією щодо цін задля отримання фінансової
вигоди може створити:

а)         загрозу власної оцінки;

б)         загрозу особистих стосунків;

в)         загрозу власного інтересу.

До прикладу обставин, що може створити загрозу влас­ної оцінки, належить:

а)         погрози звільнення з завдання або заміна з боку клієнта;

б)         надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на
предмет завдання з надання впевненості;

в)         надмірна залежність від гонорарів, що сплачує клієнт;

г)         страх втратити клієнта.

До якої з груп загроз належить наявність тісних ділових стосунків з клієнтом?

а)         загроза тиску;

б)         загроза особистих стосунків;

в)         загроза захисту;

г)         загроза власного інтересу.

До застережних заходів, що включають заходи щодо конк­ретного завдання, забезпечені робочим середовищем, належить:

а)         наявність у клієнта компетентних співробітників з досвідом
та повноваженнями для прийняття управлінських рішень;

б)         політика та процедури контролю як виконання завдання;

в)         залучення додаткового професійного бухгалтера для перевірки
виконаної роботи або для надання інших необхідних рекомендацій.

Для уникнення загроз недотримання фундаментальних принципів при зберіганні активів клієнта професійний бухгал­тер-практик повинен:

а)         зберігати такі активи окремо від власних активів або активів
фірми;

б)         використовувати такі активи в будь-який час;

в)         зберігати такі активи разом з власними активами.

До прикладу обставин, що можуть створити загрозу за­хисту належить:

а)         володіння акціями суб'єкта господарювання, коли цей суб'єкт
є клієнтом з аудиту фінансової звітності;

б)         виявлення значної помилки під час повторної роботи профе-
сійного бухгалтера-практика;

в)         надмірна залежність від гонорарів, що сплачує клієнт;

г)         погрози судових позовів.