5.6. Заохочення

Отримання пропозицій

Штатному професійному бухгалтеру чи його найближ­чому, чи близькому родичеві можуть пропонувати заохочення. Та­ке заохочення може набирати різні форми, включаючи подарунки, запрошення, надання переваги та неприйнятні посилання на друж­бу або лояльність.

Пропозиції заохочень можуть створювати загрози дотримання фундаментальних принципів. Ситуації, коли штатному професій­ному бухгалтеру чи його найближчому, чи близькому родичеві ро­блять подібні пропозиції, слід уважно розглядати. Загрози власного інтересу щодо об'єктивності або конфіденційності створюються, якщо заохочення робляться з метою невідповідним чином вплину­ти на дії або рішення, підштовхнути до порушення законів або до нечесної поведінки чи отримання конфіденційної інформації. За­грози тиску щодо об'єктивності або конфіденційності створюються у разі, якщо заохочення приймається, а потім починаються загрози щодо оприлюднення інформації про заохочення для погіршення репутації штатного професійного бухгалтера чи його найближчого, чи близького родича.

Значущість подібних загроз залежить від характеру, ціни та на­мірів, що стоять за подібними заохоченнями. Якщо обізнана та по­інформована третя сторона, що має всю відповідну інформацію, буде вважати заохочення незначущим та не націленим на форму­вання неетичної поведінки, штатний професійний бухгалтер може дійти висновку, що заохочення робиться в ході звичайної діяльнос­ті та не становить значної загрози дотриманню фундаментальних принципів.

Якщо оцінені загрози не є явно незначними, слід розглянути та застосувати необхідні для їх усунення або зменшення до прийнятно­го рівня застережні заходи. Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятного рівня через застосування застережних за­ходів, штатний професійний бухгалтер повинен відмовитися від за­охочення. Оскільки дійсні чи уявні загрози дотриманню фундамен­тальних принципів виникають не тільки внаслідок прийняття заохочення, а часто й внаслідок самого факту пропозиції заохочення, слід вживати додаткові застережні заходи. Штатний професійний бухгалтер повинен оцінювати ризики, що асоціюються з подібними пропозиціями та приймати рішення щодо необхідності таких дій:

негайного інформування управлінського персоналу, або най­вищого управлінського персоналу організації-роботодавця щодо отримання подібних заохочень;

інформування третіх сторін щодо пропозиції, наприклад, професійної організації чи роботодавця особи, яка зробила пропо­зицію; штатному професійному бухгалтерові слід розглянути необ­хідність отримання юридичної консультації перед таким кроком;

інформування найближчих чи близьких родичів щодо відпо­відних загроз та застережних заходів, якщо вони потенційно мо­жуть опинитися в ситуації, що може створити пропозиції заохочен­ня внаслідок, наприклад, їх службового становища;

інформування управлінського персоналу, або найвищого управлінського персоналу організації-роботодавця, якщо найближ­чі або близькі родичі працюють у конкурентів або потенційних по­стачальників такої організації.

Пропонування заохочень

Штатний професійний бухгалтер може опинитись в ситуації, коли від нього очікується пропонування заохочень або він перебу­ває під тиском пропонування заохочень задля впливу на судження іншої особи чи організації, на процес прийняття рішення або отри­мання конфіденційної інформації.

Такий тиск може походити з самої організації-роботодавця, на­приклад, від колеги або керівника. Він може походити й від зовні­шньої особи чи організації, які пропонують дії чи ділові рішення, що нададуть переваги організації-роботодавцеві, таким чином не­відповідно впливаючи на штатного професійного бухгалтера.

Штатний професійний бухгалтер не повинен пропонувати за­охочення задля протизаконного впливу на професійне судження третьої сторони.

Якщо тиск щодо неетичного пропонування заохочення похо­дить від самої організації-роботодавця, штатний професійний бух­галтер повинен дотримуватись принципів та настанов щодо вирі­шення етичних конфліктів.