5.5. Фінансові інтереси

Штатний професійний бухгалтер може мати власні фі­нансові інтереси або знати про фінансові інтереси близьких або найближчих родичів, що в деяких випадках може викликати загро­зи дотримання фундаментальних принципів. Наприклад, за наявно­сті мотиву та можливості маніпулювання конфіденційною інфор­мацією щодо цін задля отримання фінансових вигод може створюватись загроза власного інтересу щодо об'єктивності та конфіденційності. Прикладами обставин, що можуть створювати загрози власного інтересу, можуть бути такі ситуації (хоча це й не­вичерпний перелік), коли штатний професійний бухгалтер або його близький, або найближчий родич:

—має прямий або опосередкований фінансовий інтерес в орга-нізації-роботодавцеві, на ціну якого безпосередньо випливають рі­шення, що приймаються штатним професійним бухгалтером;

—може отримувати премії залежно від прибутку, а на розмір такої премії безпосередньо впливають рішення, що приймаються штатним професійним бухгалтером;

—володіє, прямо або опосередковано, опціонами на акції в ор-ганізації-роботодавцеві, на ціну яких безпосередньо випливають рішення, що приймаються штатним професійним бухгалтером;

—володіє, прямо або опосередковано, опціонами на акції, що підлягають або невдовзі надаватимуть право обміну;

—може мати право на опціони на акції в організації-роботодавцеві або на премії, розмір яких визначається залежно від результатів діяльності і досягнення визначених цілей.

Оцінюючи значущість такої загрози та обираючи застережні за­ходи для усунення загрози або для її зменшення до прийнятного рі­вня, штатний професійний бухгалтер повинен оцінити характер фі­нансового інтересу. Це включає оцінку суттєвості фінансового інтересу і його характеру (прямий або опосередкований). Очевид­но, що суттєва або вагома частка власності в організації в кожному випадку буде різною залежно від особистих обставин конкретної особи.

Якщо загрози є більш ніж явно незначними, слід розглянути за­стережні заходи та застосувати їх для усунення загроз або змен­шення цих загроз до прийнятного рівня. До числа таких застереж­них заходів можуть входити:

—політика та процедури визначення рівня та форми винагоро­ди старшого управлінського персоналу комітетом, що є незалеж­ним від управлінського персоналу;

—розкриття всіх відповідних інтересів та будь-яких планів продажу відповідних акцій найвищому управлінському персоналу організації-роботодавця відповідно до внутрішньої політики;

—отримання консультацій керівництва організації-роботодав­ця, в разі доречності;

—отримання консультацій у найвищого управлінського персо­налу організації-роботодавця або відповідних професійних органі­зацій;

—процедури внутрішнього та зовнішнього аудиту;

—ознайомлення з сучасним станом етичних вимог, законодав­чих обмежень та інших нормативних актів щодо потенційних кон­фіденційних операцій.

Штатний професійний бухгалтер не повинен маніпулювати ін­формацією та використовувати конфіденційну інформацію задля особистої вигоди.