5.3. Підготовка та подання інформації

Штатний професійний бухгалтер часто обіймається підготовкою та поданням інформації, яка може або оприлюдню­ватися, або використовуватися іншими особами як в організації-роботодавцеві, так і поза нею. Така інформація може включати фінансову або управлінську інформацію, наприклад, прогнози та бюджети, фінансові звіті, матеріали для обговорення та аналізу управлінським персоналом, листи-пояснення управлінського пе­рсоналу, що надаються аудиторам в процесі аудиту фінансових звітів.

Штатний професійний бухгалтер готує та подає таку інфор­мацію справедливо та чесно відповідно до діючих професійних стандартів для того, щоб вона була зрозумілою за змістом (рис. 5.6).

Розкриття інформації


Обставини розкриття


Повинен брати до уваги


 


Розкриття дозволяється законом на правах клієнта або роботодавця

Чи зашкодить розкриття інформації інтересам всіх сторін; на чиї інтереси це може вплинути


 


Вимагається законом (надання документів або інших доказів в ході процесуальних дій)

Чи відома та підтверджена інформація, щоб бути практичною


ч


 


1


Право розкриття інформації, якщо це не заборонено законом

Спосіб розкриття інформації та кому вона адресована


4


Рис. 5.6. Вимоги до подання та розкриття інформації

Штатний професійний бухгалтер який несе відповідальність за підготовку або затвердження фінансових звітів загального призна­чення організації-роботодавця, повинен забезпечити подання цих фінансових звітів відповідно до застосовних стандартів фінансової звітності.

Штатний професійний бухгалтер повинен зберігати інформа­цію, за яку він несе відповідальність, у спосіб, який забезпечує:

а)         чіткий опис дійсного характеру ділових операцій, активів чи
зобов'язань;

б)         вірну та своєчасну класифікацію та записів відображення ін-
формації;

в)         подає факти точно та в повному обсязі в усіх суттєвих аспек-
тах (рис. 5.7).

Загрози дотриманню фундаментальних принципів, наприклад, загрози щодо об'єктивності або належної ретельності, що створю­ються власним інтересом чи тиском, можуть виникати, якщо штат­ний професійний бухгалтер опиняється під тиском надання оман­ливої інформації підтвердження оманливої інформації, наданої іншими особами (рис. 5.8).


Штатний професійний бухгалтер повинен

4-


Подавати факти точно та в повному обсязі в усіх суттєвих аспектах

Чітко описувати характер ділових операцій, активів чи зобов'язань

Вірно та своєчасно класифікувати та записувати інформацію


 

Рис. 5.7. Обов'язки штатного бухгалтераІнформування третіх сторін щодо пропозиції, наприклад, професійної ор­ганізації чи роботодавця особи, яка зробила пропозицію; штатному про­фесійному бухгалтерові слід розглянути необхідність отримання юридич­ної консультації перед таким кроком


Інформування найближчих чи близьких родичів щодо відповідних загроз та застережних заходів, якщо вони потенційно можуть опинитися в ситу­ації, що може створити пропозиції заохочення внаслідок їх службового становища


ч


 

Інформування управлінського персоналу, або найвищого управлінського персоналу організації-роботодавця, якщо найближчі або близькі родичі працюють у конкурентів або потенційних постачальників такої організації


Негайного інформування управлінського персоналу, або управлінського персоналу організації-роботодавця щодо отримання подібних заохочень


ч


 

Рис. 5.8. Дії штатного бухгалтера при оцінці ризиків

Значущість цих загроз залежить від таких факторів, як джерело тиску та міра неправдивості інформації. Значущість загроз, що ви­никають, слід оцінити та за необхідності застосувати застережні заходи для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня. Та­кими застережними заходами можуть бути консультації з вищим керівництвом організації-роботодавця, наприклад, з аудиторським комітетом чи найвищим управлінським персоналом, або з відповід­ним професійним органом.

Якщо немає можливості зменшити загрозу до прийнятного рів­ня, штатний професійний бухгалтер повинен відмовитись від на­дання інформації, яку він вважає оманливою. Якщо штатному про­фесійному бухгалтерові відомо, що надання оманливої інформації продовжується, або вона є важливою, штатний професійний бухга­лтер повинен розглянути питання інформування відповідних орга­нів. Штатний професійний бухгалтер може звернутись за юридич­ною консультацією або звільнитися.