5.2. Потенційні конфлікти

Штатний професійний бухгалтер має професійний обо­в'язок дотримуватись фундаментальних принципів. Однак можуть траплятися випадки, коли виникає конфлікт між його відповідаль­ністю перед організацією-роботодавцем та професійним обов'яз­ком дотримання фундаментальних принципів.

Зазвичай штатний професійний бухгалтер повинен підтримува­ти законні та етичні цілі, встановлені його роботодавцем, а також правила і процедури, розроблені на підтримку таких цілей. Але, в разі загрози дотриманню фундаментальних принципів штатний професійний бухгалтер повинен розглянути свої дії у відповідь на обставини, що виникли.

Внаслідок дотримання своїх обов'язків перед організацією-роботодавцем штатний професійний бухгалтер може опинитись під тиском щодо дій або поведінки, які можуть безпосередньо або опо­середковано ставити під загрозу дотримання ним фундаментальних принципів. Такий тиск може бути явним або прихованим, його мо­же здійснювати безпосередній керівник, менеджер, директор або інша особа організації-роботодавця.

Штатний професійний бухгалтер може опинитись під тиском, спрямованим на:

—порушення ним законодавчих або нормативних актів;

—порушення ним технічних або професійних стандартів;

—підтримку стратегії керівництва на отримання неетичних або незаконних доходів;

—подання неправдивої або навмисно оманливої інформації (включно з введенням в оману внаслідок мовчання) іншим особам (аудиторам організації-роботодавця або регуляторним органам);

—подання або асоціювання з фінансовою чи нефінансовою зві­тністю, яка суттєво викривляє факти, включаючи звітність, яка сто­сується, фінансових звітів; дотримання податкових вимог; дотри­мання законодавства; звітів, обов'язкових для надання органам, що регулюють обіг цінних паперів (рис. 5.5).


опинитись ]

Штатний професійний бухгалтер може . під тиском, спрямованим на:

т


Порушення ним законодавчих або нормативних актів

Подання неправдивої або навмисно оманливої інформації іншим особам

Подання або асоціювання з фінансовою чи нефінансовою звітністю, яка суттєво викриває факти, включаючи звітність

Порушення ним технічних або професійних стандартів

Підтримку стратегії керівництва г отримання неетичних або незаконних доходів


 

Рис. 5.5. Порушення, що можуть бути здійснені штатним професійним бухгалтером

Значущість загроз, які виникають внаслідок такого тиску, слід оцінити та застосувати, крім випадків, коли загрози є явно незнач­ними, застережні заходи для усунення або зменшення їх до прийн­ятного рівня.

Такими застережними заходами можуть бути:

—отримання консультації, в разі доречності, всередині органі­зації-роботодавця, у незалежного професійного консультанта або у відповідній професійній організації;

—можливість процесу офіційного вирішення конфліктів в ор-ганізації-роботодавцеві;

—отримання юридичної консультації.