5.1. Загрози та застережні заходи

Інвестори, кредитори, працедавці та інші сектори діло­вої спільноти, уряди та громадськість загалом можуть покладатися на штатних професійних бухгалтерів. Штатні професійні бухгалте­ри несуть одноосібно, або разом з іншими особами відповідаль­ність за підготовку та подання фінансової та іншої інформації, на яку покладаються як організації, які їх винаймають, так і треті сто­рони. Вони можуть також нести відповідальність за забезпечення ефективного управління фінансами та за надання компетентних по­рад з широкого кола ділових питань.

Штатний професійний бухгалтер може бути найманим праців­ником, що отримує заробітну платню, партнером, директором (ви­конавчим чи ні), керівником-власником, волонтером або іншим ро­бітником, який працює на одну чи більше організацій. Юридична фірма не впливає на етичну відповідальність, покладену на штатно­го професійного бухгалтера.

Штатний професійний бухгалтер несе відповідальність за дося­гнення законних цілей організацією, що винаймає його. Кодекс професійної етики не переслідує мету завадити штатному профе­сійному бухгалтерові нести цю відповідальність, а лише розглядає обставини, за яких можуть створюватись конфлікти з його абсолю­тним обов'язком дотримуватись фундаментальних принципів.

Штатний професійний бухгалтер часто обіймає високу посаду в організації. Чим вищою є його посада, тим більші його можливості впливати на події, практику та ставлення. Саме тому від штатного професійного бухгалтера очікується, що він буде сприяти розвитку в організації, яка винаймає його, культури, що базується на етиці та наголошує важливість, яку керівництво організації приділяє етич­ній поведінці.

Існує широке коло обставин, що можуть становити загрозу до­триманню фундаментальних принципів, більшість з яких належать до таких категорій:

загроза власного інтересу;

загроза власної оцінки;

загроза захисту;

загроза особистих стосунків;

загроза тиску (рис. 5.1).

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власно­го інтересу для штатного професійною бухгалтера, включають:

—фінансовий інтерес, кредити або гарантії;

—наявність програм заохочення та компенсацій;

—неналежне використання корпоративних активів в особистих цілях;

—страх втрати роботи;

—комерційний тиск ззовні організації-роботодавця.

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власного інтересу, включають перевірку та тлумачення прийнятих ділових рішень даних штатним професійним бухгалтером, який відповідає за прийняття цих рішень або їх підготовку.

Допомагаючи в досягненні законних цілей організацією-роботодавцем, штатний професійний бухгалтер може позитивно висвітлювати діяльність цієї організації, при цьому будь-які його відгуки не повинні бути неправдивими або викривленими. Такі дії не створюють загрози захисту.

Штатний професійний бухгалтер може стикатись з такими об­ставинами, що створюють незвичні загрози дотриманню одного чи кількох фундаментальних принципів. Такі незвичні загрози немож­ливо поділити на категорії. В усіх своїх професійних та ділових стосунках штатний професійний бухгалтер повинен бути уважним до виникнення подібних обставин та загроз.

Загрози


Власного інтересу


спричинена фінансовими або іншими зацікавленостями бухгалтера або інтересами його близьких родичів


І


Власної оцінки І


у випадках, коли бухгалтер повинен пере­глянути своє попереднє судження


Захисту


коли бухгалтер захищає позицію або думку такою мірою, яка може ставити під сумнів його об'єктивність


І


Особистих стосунків


коли внаслідок тісних ділових стосунків бу­хгалтер занадто переймається інтересами інших


 


Тиску


коли бухгалтер утримується від об'єктивних дій внаслідок фактичних або відчутних за-


гроз

Рис. 5.1. Приклади обставин, що можуть створювати загрози для штатних професійних бухгалтерів

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску для штатного професійного бухгалтера, включають:

—загрозу звільнення або заміни штатного професійного бухга­лтера або його близького або найближчого родича внаслідок розбі­жності думок щодо застосування принципів або способу подання фінансової інформації;

—намагання домінуючої особи вплинути на процес прийняття рішень, стосовно укладання контрактів або застосування облікових принципів (рис. 5.2).

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу особи­стих стосунків для штатного професійного бухгалтера, вклю­чають:

—штатний професійний бухгалтер дотримується положень, що дозволяють впливати на фінансову або нефінансову звітність чи на ділові рішення, а його близький або найближчий родич дотриму­ється положень, що дозволяють отримувати переваги від подібного впливу;

—довготривалі ділові стосунки випливають на прийняття діло­вих рішень;

—отримання подарунків або преференції, крім випадків, коли їх цінність вочевидь незначна.


С


Приклади обставин, що можуть створювати за­грозу особистих стосунків та загрози тиску


 


Приклади обставин, що можуть створювати загрозу особистих сто­сунків для штатного професійного бухгалтера

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску для штатного професійного бухгалтера


 


Штатний бухгалтер дотримується положень, що дозволяють впливати на фінансову або нефінансову звітність чи на ділові рішення

Загрозу звільнення або зміни штат­ного професійного бухгалтера внаслідок розбіжності думок щодо застосування облікових принципів або способу подання інформації


 


Отримання подарунків або префе­ренції крім випадків, коли їх цінність вочевидь незначна

Намагання домінуючої особи вплинути   на   процес прийняття

рішень


 

Рис. 5.2. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу особистих стосунків та загрози тиску для штатного професійного бухгалтера

Застережні заходи, які можуть усунути або зменшити до прийн­ятного рівня загрози, з якими стикається штатний професійний бу­хгалтер, можна розділити на 2 категорії:

1)         застережні заходи, створені професією та законодавчими но-
рмативними актами;

2)         застережні заходи робочого середовища (рис. 5.3).
Застережні   заходи   робочого   середовища включають

(рис. 5.4):

—системи корпоративного нагляду організації-роботодавця або інші структури нагляду;

—програми ділової поведінки та дотримання етики організації-роботодавця;

—процедури найму організації-роботодавця, в яких наголос ро­биться на важливості найму висококваліфікованого компетентного персоналу;

Застережні заходи, що розроблені в робочому середовищі

Застережні заходи - заходи, що можуть усунути або знизити загрозу до прийнятного рівня


Професійний або

-3-


Вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду, для набуття статусу професіонала


Вимоги постійного вдосконалення професійних знань


Зовнішня перевірка звітів. підготовки бухгалтерів


 

Нормативні акти щодо управління підприємством


 

Рис. 5.3. Застережні заходи, що розроблені в робочому середовищі професійними і регуляторними органами

—міцний внутрішній контроль;

—відповідні дисциплінарні процеси;

—керівництво, яке наголошує важливість етичної поведінки та сподівання, що персонал буде діяти етично;

—консультування з іншим професійним бухгалтером (рис. 5.4);

—політика та процедури, спрямовані на запровадження та мо­ніторинг якості роботи персоналу;

—своєчасне ознайомлення всього персоналу з політикою та процедурами організації-роботодавця та з будь-якими змінами в них, а також відповідне навчання та підготовка з такої політики та процедур;

—політика та процедури, що надають можливість працівникам та заохочують їх обговорювати з старшим управлінським персона­лом будь-які питання етики, що їх турбують, без остраху покарання.

Застережні заходи робочого се-
.^^"""^ редовища для штатних бухгал- ^"**""^^

терів

Політика та процедури, спрямовані на запровадження та моніторинг якості роботи персоналу


Консультування з іншим відповідним професійним бухгалтером


1


Відповідні дисциплінарні процеси


Політика та процедури, що надають можливість працівникам та заохочу­ють їх обговорювати із управлінським персоналом будь-які питання етики, що їх турбують, без остраху покарання


ч


 

Системи корпоративного нагляду організації — продавця або інші струк­тури нагляду


Своєчасне ознайомлення всього персоналу з політикою та процедурами організації-роботодавця та будь-якими змінами в них, а також відповідне навчання та підготовка з такої політики та процедур


ч


 

Процедури найму організації-продавця, в яких наголос робиться на важли­вості найму висококваліфікованого компетентного персоналу

Програми ділової поведінки та дотримання етики організації-продавця

Керівництво, яке наголошує важливість етичної поведінки та сподівання, що персонал буде діяти етично

Рис. 5.4. Застережні заходи робочого середовища для штатних бухгалтерів

За обставин, коли штатний професійний бухгалтер вважає, що в організації-роботодавця надалі трапляються випадки неетичної по­ведінки або вчинків інших осіб, штатний професійний бухгалтер повинен розглянути необхідність звернення за юридичною консу­льтацією.

В крайніх випадках, коли всі застережні заходи було вичерпано, а зменшити загрозу до прийнятного рівня неможливо, штатний професійний бухгалтер може прийняти рішення щодо свого звіль­нення з організації-роботодавця.