СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 Завдання 1

Якщо член групи з надання впевненості або його найближчий родич отримують, наприклад у спадщину, подарунок або внаслі­док злиття прямий фінансовий інтерес, або суттєвий опосеред­кований фінансовий інтерес у клієнті з надання впевненості, може створитися загроза власного інтересу. Які застережні захо­ди необхідно вжити для усунення загрози чи зменшення її до прийнятного рівня?

Завдання 2

Якщо фірма чи член групи з надання впевненості має прямий фінансовий інтерес чи суттєвий опосередкований інтерес у компа­нії клієнта з надання впевненості як довірений керуючий, може ви­никнути загроза власного інтересу внаслідок ймовірного впливу трасту на клієнта з надання впевненості. За яких умов можна утри­мувати такий інтерес?

Завдання 3

За яких умов ненавмисне порушення положень щодо фінансо­вого інтересу у клієнтові з надання впевненості не зашкодить неза­лежності фірми чи члена групи з надання впевненості?

Завдання 4

Якщо фірма має прямий фінансовий інтерес у суб'єкті госпо­дарювання, який володіє контрольним пакетом акцій клієнта з аудиту фінансових звітів, загроза власного інтересу, що виникла, буде дуже значною. Оберіть заходи, які дозволять фірмі викона­ти завдання.

Завдання 5

Засновник чи власник підприємства спроможний справляти прямий та суттєвий вплив на предмет завдання з надання впевнено­сті. Чи можуть виникнути загрози для незалежної перевірки під­приємства?

ДІЛОВА ГРА «Везунчик»

Виходять по одному учаснику з кожної команди, викладач дає 10 конвертів, в яких: у п'яти конвертах питань немає, а в ін­ших конвертах знаходяться питання-задачі. Якщо учасник витя­гує конверт, у якому немає питання, той учасник не відповідає на питання і його команда отримає менше балів, а якщо учасник витягне конверт з питанням, то йому потрібно на нього відповіс­ти — за правильну відповідь команда отримає, відповідно, біль­ше балів.

Матеріалом, яким наповнені конверти, будуть ситуаційні за­вдання щодо правильності поведінки аудитора (бухгалтера) в тій чи іншій ситуації.

КРОСВОРД

4І5

3

10

                        ~8~| Г~6

1 І    І    І    І    І    І    І           І 9 І    І    І    І    І І

_2_

По горизонталі: 1. Як називається така ціна за надання профе­сійних послуг, яку аудитор визначає незалежно? 2. Що проводять через певний період з керівним персоналом з надання впевненості, який відповідає за перевірку якості виконання завдання? 4. Як на­зивається висновок стосовно облікових аудиторських чи ЗВІТНИХ стандартів? 9. Особа, що не повинна обійматися жодним бізнесом, справою чи діяльністю, що ставлять під загрозу принципи етики, і в результаті буде несумісним з наданням професійних послуг. 10. Міжнародні стандарти аудиту містять у собі: принципи і .... 11. Вид діяльності, яким не повинен обійматись аудитор-практик.

По вертикалі: 3. До якої з груп загроз належить володіння ак­ціями зареєстрованого на біржі суб'єкта господарювання як засно­вника, коли цей суб'єкт є клієнтом з аудиту фінансової звітності? 5. Один із факторів, який професійний бухгалтер повинен розглядати, коли він буде покладатись на поради чи роботу експерта. 6. Прин­цип, за яким професійний бухгалтер повинен бути у своїх ділових стосунках. 7. Чим може заохотити клієнт професійного бухгалтера? 8. Неузгодженість інтересів.