ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Яка з наведених вище категорій не є загрозою для профе­сійних бухгалтерів-практиків?

а)         загроза власного інтересу;

б)         загроза власного авторитету;

в)         загроза особистих стосунків;

г)         загроза тиску.

Яка з наведених обставин є прикладом загрози власного інтересу?

а)         володіння акціями суб'єкта господарювання;

б)         страх втрати клієнта;

в)         погрози звільнення з роботи;

г)         виявлення помилки при повторній роботі.

Які фактори має враховувати професійний бухгалтер-практик, покладаючись на експерта?

а)         репутація;

б)         досвід;

в)         наявні ресурси;

г)         всі відповіді правильні;

Значущість загрози при призначенні ціни за виконану ро­боту залежить від:

а)         аудитора;

б)         репутації фірми, якій надаються послуги;

в)         рівня призначеної ціни та послуг, яких він стосується;

г)         рівня складності завдання.

При наданні будь-яких професійних послуг професійний бухгалтер-практик повинен розглядати:

а)         можливі загрози;

б)         суму гонорару;

в)         зовнішній вигляд клієнта;

г)         допомогу іншого професійного бухгалтера-практика.

Прикладом загрози власної оцінки є:

а)         підготовка вихідних даних, що використовується для отри-
мання інформації, яка є предметом завдання;

б)         тиск з метою зменшення обсягу роботи, для зменшення обся-
гу гонорару;

в)         захист інтересів клієнта з надання впевненості;

г)         погрози про втрату роботи.

Якщо застережні заходи є іншими, ніж явно незначними, то слід розглянути:

а)         можливість неповного виконання завдання;

б)         скорочення обсягу роботи;

в)         застережні заходи для їх усунення;

г)         використання аналітичних даних.

Залучення третьої незалежної сторони може проводитись:

а) при виникненні конфліктної ситуації;

б) при загрозі власного інтересу;

в)         якщо це є застережним засобом щодо створення робочого се-
редовища;

г)         якщо це є заходом для надання об'єктивного висновку.

Що повинен зробити професійний бухгалтер-практик, ко­ли зменшення загроз до прийнятного рівня неможливе?

а)         звільнитись;

б)         спробувати усунути загрозу;

в)         відмовитись від клієнта;

г)         передати справу клієнта іншому аудитору.

Обставиною, що може створювати загрозу тиску, є:

а)         володіння акціями суб'єкта господарювання, коли цей суб'єкт
є клієнтом з аудиту фінансової звітності;

б)         погрози звільнення з завдання або заміна з боку клієнта;

в)         довготривале співробітництво найвищого управлінського пе-
рсоналу з клієнтом з надання впевненості.

До застережних заходів, забезпечених робочим середо­вищем включають:

а)         заходи, що поширюються на конкурентів фірми;

б)         заходи, що поширюються на відшкодування витрат фірми;

в)         заходи, що поширюються на всю фірму.

Чесний і правдивий аудитор не повинен:

а)         підписувати попередню письмову угоду з клієнтом щодо ос-
нови винагороди;

б)         перебільшувати можливість надання послуг, кваліфікацію
або досвід;

в) інформувати клієнта щодо ділових інтересів фірми або сфер її діяльності, що можуть призвести до конфлікту інтересів.

13.       Застережні заходи, які використовує клієнт, можуть
включати:

а)         наявність у клієнта компетентних співробітників з досвідом
та повноваженнями для прийняття управлінських рішень;

б)         політику та процедури контролю як виконання завдання;

в)         залучення іншої фірми для виконання або повторного вико-
нання частини завдання.

14.       Якщо член групи з надання впевненості має близькі сі-
мейні стосунки з директором або посадовою особою клієнта, це
може створити загрозу:

а)         особистих відносин;

б)         особистих стосунків;

в)         особистих послуг;

г)         особистих інтересів.

15.       Значущість загроз при прийняті подарунків зале-
жить від:

а)         намірів, з якими здійснюється пропозиція надати по-
дарунок;

б)         вартості;

в)         подарунків;

г)         всі відповіді правильні.