4.10. Незалежність — завдання з надання впевненості

Завдання з надання впевненості спрямовані на підви­щення рівня довіри потенційних користувачів до результатів оцін­ки або вимірювання предмета завдання відповідно до критеріїв.

Міжнародна концептуальна основа для завдань з надання впев­неності (надалі — Концептуальна основа), видана Радою з міжна­родних стандартів аудиту та надання впевненості, описує елементи і цілі завдань з надання впевненості та визначає завдання, на які поширюються положення Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Міжнародних стандартів із завдань з огляду (МСЗО) та Міжнарод­них стандартів із завдань з надання впевненості (MC3HB).

Для опису елементів та цілей завдання з надання впевненості, слід посилатись на Концептуальну основу.

Професійний бухгалтер-практик, виконуючи завдання з надання впевненості, робить висновок, метою якого є підвищення рівня до­віри потенційних користувачів, окрім відповідальної сторони, до результатів оцінки або вимірювання предмета завдання за допомо­гою критеріїв.

Результатом оцінки або вимірювання предмета завдання є інфо­рмація, що виникла внаслідок застосування критеріїв до предмета завдання. Термін «інформація з предмета завдання» означає ре­зультат оцінки або вимірювання предмета завдання. Наприклад:

—визнання, вимірювання, подання та розкриття, показані в фі­нансових звітах (інформація з предмета завдання), є результатом застосування концептуальної основи фінансової звітності, напри­клад, Міжнародних стандартів фінансової звітності, щодо визнан­ня, вимірювання, подання та розкриття фінансового стану суб'єкта господарювання, його фінансових результатів та руху грошових коштів (предмета);

—твердження щодо ефективності внутрішнього контролю (інфо­рмація з предмета завдання) є результатом застосування концептуа­льної основи щодо оцінки ефективності внутрішнього контролю.

Завдання з надання впевненості можуть бути завданнями з під­твердження або завданнями зі складання безпосереднього виснов­ку. В будь-якому випадку вони стосуються трьох окремих сторін:

—професійного бухгалтера-практика;

—відповідальної сторони;

—визначених/цільових користувачів.

При виконанні завдань з надання впевненості з підтвердження, до яких належать й завдання з аудиту фінансової звітності, оцінка або вимірювання предмета завдання виконується відповідальною стороною, а сама інформація з предмета завдання має вигляд твер­дження цієї відповідальної сторони, яке вона надає визначе­ним/цільовим користувачам.

При завданні зі складання безпосереднього висновку профе­сійний бухгалтер-практик або безпосередньо виконує оцінку чи вимірювання предмета завдання, або отримує подання від відпо­відальної сторони, яка виконала оцінку чи вимірювання, що не­доступні визначеним/цільовим користувачам. Інформація з предмета завдання надається визначеним/цільовим користувачам в звіті про виконання завдання з надання впевненості. Незалеж­ність вимагає:

Незалежності думки, тобто такої спрямованості думок, яка дає можливість надати висновок без будь-якого впливу, що може ста­вити під загрозу професійне судження, та дозволяє діяти чесно з об'єктивністю та професійним скептицизмом;


Незалежності поведінки, тобто уникнення фактів та обставин настільки значущих, що розсудлива та поінформована третя сторо­на, знаючи всю відповідну інформацію, в тому числі вжиті засте­режні заходи, обґрунтовано дійшла б висновку, що чесність, об'єктивність чи професійний скептицизм фірми або члена групи з виконання завдання перебувають під загрозою.

Рис. 4.13. Умови незалежності професійного бухгалтера-практика

Багато різних обставин чи їх сукупність можуть бути чинни­ками впливу, тому, відповідно, неможливо визначити кожну ситу­ацію, яка створює загрози для незалежності, та визначити відпові­дні пом'якшувальні заходи, яких слід вжити. Крім того, характер завдань з надання впевненості може бути різним і тому можуть існувати різні загрози, що вимагають вживання різних застереж­них заходів.

Крім визначення та оцінювання взаємовідносин між фірмою, мереженими фірмами, членами групи з надання впевненості та клі­єнтом, слід враховувати, чи створюють загрози для незалежності взаємовідносини між особами, які не є членами групи з надання впевненості, та клієнтом з надання впевненості.

Характер загроз незалежності та застосовних застережних за­ходів для усунення або зменшення їх до прийнятного рівня за­лежить від характеристик конкретного завдання з надання впев­неності: чи є воно завданням з аудиту фінансових звітів чи іншим завданням з надання впевненості, а в останньому випадку також існує залежність від цілі, інформації з предмета завдання та визначених/цільових користувачів звіту. Отже фірмі необхід­но оцінювати відповідні обставини, характер завдання з надання впевненості та загрози незалежності при вирішенні питання що­до доцільності прийняття нового завдання чи продовження за­вдання, характеру необхідних застережних заходів та того, чи слід призначати конкретну особу до складу групи з виконання завдання.

Отже, концептуальна основа, яка вимагає від фірм та членів груп з надання впевненості визначати, оцінювати та вирішувати проблеми загрози для незалежності, а не просто дотримуватися конкретних правил, що можуть бути довільними, служить інтере­сам громадськості.