4.9. Об'єктивність — всі послуги

При наданні будь-яких професійних послуг профе­сійний бухгалтер-практик повинен розглядати можливість за­грози і недотримання фундаментального принципу об'єктивності, що виникають внаслідок зацікавленості або сто­сунків з клієнтом, його директорами, посадовими особами або працівниками. Наприклад, може існувати загроза особистих стосунків щодо об'єктивності внаслідок родинних або тісних особистих чи ділових стосунків.

Професійний бухгалтер-практик, який надає послуги з надання впевненості, повинен бути незалежним від клієнта, якому надають­ся подібні послуги.

Незалежність думки та незалежність поведінки дозволяють професійному бухгалтерові-практику зробити висновок і виглядати як особа, яка робить це без упередження, конфлікту інтересів та без неналежного впливу з боку інших осіб.

Професійний бухгалтер-практик повинен оцінювати значущість виявлених загроз, та у випадках, коли виявлені загрози є іншими, ніж явно незначні, розглядати та застосовувати застережні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.

Такі застережні заходи можуть включати:

—вихід з групи з виконання завдання;

—процедури нагляду;

—припинення фінансових або ділових стосунків, що призво­дять до виникнення загрози;

—обговорення питання з керівниками фірми найвищих рівнів;


—обговорення питання з найвищим управлінським персоналом (рис. 4.12).

Наявність загроз об'єктивності при наданні будь-яких профе­сійних послуг залежить від конкретних обставин завдання та хара­ктеру роботи, яку виконує професійний бухгалтер-практик.