4.8. Зберігання активів клієнта

Професійний бухгалтер-практик не повинен приймати на зберігання гроші або інші активи клієнта, якщо це не дозволено за­коном. У випадках, коли це дозволено законом, професійний бухгал­тер-практик повинен враховувати всі додаткові юридичні обов'язки, що накладаються на нього при зберіганні подібних активів.

Зберігання активів клієнта створює загрози недотримання фун­даментальних принципів. Наприклад, зберігання активів клієнта створює загрози власного інтересу щодо об'єктивності.

Для уникнення таких загроз професійний бухгалтер-практик, якому довірено на зберігання гроші (або інші активи), повинен:

а)         зберігати такі активи окремо від своїх власних активів або ак-
тивів фірми;

б)         використовувати такі активи лише за їх призначенням;

в)         бути готовим в будь-який час звітувати за ці активи, за будь-
які отримані від них доходи або дивіденди особі, що має право
отримати такий звіт;

г)         дотримуватись вимог всіх відповідних законів та норматив-
них актів, що стосуються зберігання таких активів та звітування
щодо них (рис. 4.11).

Заходи аудитора для уникнення загрози власного інтересу

зберігати такі активи окремо від своїх власних активів або ак­тивів фірми

використовувати такі активи лише за їх призначенням

бути готовим в будь-який час звітувати за ці активи, за будь-які отримані від них доходи або дивіденди особі, що має право отримати такий звіт

дотримуватись вимог всіх відповідних законів та нормативних актів, що стосуються зберігання таких активів та звітування щодо них

Рис. 4.11. Заходи аудитора для уникнення загрози власного інтересу

Професійний бухгалтер-практик повинен усвідомлювати наяв­ність загроз недотримання фундаментальних принципів внаслідок асоціювання з подібними активами, наприклад, у випадку, коли стане відомо, що активи виникли внаслідок протизаконних дій (наприклад, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), розглядаючи питання прийняття клієнта або подібного завдання, повинен при виконанні процедур прийняття зробити відповідні запити щодо походження таких активів та розглянути свою відпо­відальність згідно з законами та нормативними актами. При цьо­му професійний бухгалтер-практик може розглянути доцільність юридичної консультації.