4.7. Подарунки та заохочення

Клієнти можуть пропонувати професійному бухгалте-рові-практику чи його найближчим або близьким родичам подару­нки або інші заохочення. Такі пропозиції зазвичай створюють за­грози недотримання фундаментальних принципів.

Так, наприклад, загрози власного інтересу щодо об'єктивності можуть виникнути у випадку прийняття від клієнта подарунка; за­гроза тиску щодо об'єктивності може виникнути внаслідок можли­вого оприлюднення інформації про такі пропозиції.

Значущість таких загроз залежить від характеру, вартості пода­рунка та намірів, з якими здійснюється пропозиція.

Якщо подарунки або заохочення, які розсудлива та поінформо­вана третя сторона, що має всю відповідну інформацію, визнає як вочевидь незначні, професійний бухгалтер-практик доходить ви­сновку, що пропозицію зроблено під час звичайної діяльності без конкретної спроби вплинути на рішення або отримати інформацію. В таких випадках професійний бухгалтер-практик може зробити висновок про відсутність значущої загрози недотримання фунда­ментальних принципів.

Якщо, згідно з оцінкою, загрози є іншими, ніж явно незначні, слід розглянути та застосувати застережні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня. Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятного рівня через застосування за­стережних заходів, професійний бухгалтер-практик повинен відмо­витися від такої пропозиції.