4.5. Гонорари та інші винагороди

Ведучи переговори стосовно надання професійних по­слуг, професійний бухгалтер-практик може призначати за них ту ціну, яку він вважає належною.

Власне факт, що один професійний бухгалтер-практик може призначати нижчу ціну на послуги, ніж інший, не є неетичним. Од­нак, рівень призначеної ціни може викликати загрози недотриман­ня фундаментальних принципів.

Наприклад, якщо ціна настільки низька, що ускладнює вико­нання завдання відповідно до застосовних технічних та професій­них стандартів, виникає загроза власного інтересу щодо професій­ної компетентності та належної обачності.

Значущість подібних загроз залежить від таких факторів, як рі­вень призначених цін та послуг, яких він стосується.

Зважаючи на такі потенційні загрози, для їх усунення або змен­шення до прийнятного рівня слід розглядати і застосовувати нале­жні застережні заходи. Вони можуть включати:

—пояснення клієнтові умов завдання, і, зокрема, основи, на якій розраховуються гонорари за послуги;

—призначення на завдання кваліфікованого персоналу й надан­ня йому достатнього часу.

Для деяких типів завдань, що не є завданнями з надання впев­неності широко використовуються умовні гонорари (які залежать від результатів). Однак, за деяких обставин вони можуть створюва­ти загрози недотримання фундаментальних принципів. Вони мо­жуть викликати загрозу власного інтересу стосовно об'єктивності.

Значущість таких загроз залежить від факторів, що вклю­чають:

—характер завдання;

—межі можливого розміру гонорару;

—основу для визначення гонорару;

—можливість перевірки результату надання послуги незалеж­ною третьою стороною (рис. 4.9).

Слід здійснювати оцінку значущості таких загроз, і в разі їх очевидної значущості необхідно розглянути і застосувати застере­жні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.

Такі застережні заходи можуть включати:

—підписання попередньої письмової угоди з клієнтом щодо ос­нови винагороди;

—розкриття користувачам виконаної професійним бухгалте­ром-практиком роботи та основи винагороди;

—політику та процедури контролю якості;

—перевірку роботи, виконаної професійним бухгалтером-практиком, об'єктивною третьою стороною.

Фактори, що впливають на значущість загроз

У


характер завдання межі можливого розміру гонорару

основа для визначення гонорару


можливість перевірки результату надання

послуги незалежною третьою стороною


 

Рис. 4.9. Фактори, що впливають на значущість загроз

За деяких обставин професійний бухгалтер-практик може одер­жати за передання клієнта комісійну винагороду. Наприклад, якщо професійний бухгалтер-практик не надає конкретний вид послуг, він може одержати плату за передання теперішнього клієнта іншо­му професійному бухгалтерові-практику або іншому експерту.

Професійний бухгалтер-практик може одержати комісійну ви­нагороду від третьої сторони (наприклад, продавця програмного забезпечення) в зв'язку з продажем товарів чи послуг клієнтові.

Прийняття таких гонорарів або винагород може викликати за­грозу власного інтересу щодо об'єктивності, професійної компете­нтності та належної ретельності.

Професійний бухгалтер-практик може також здійснити плату за передання клієнта у випадку, коли, наприклад, клієнтові, який є клієн­том іншого професійного бухгалтера-практика, потрібні спеціалізовані послуги, що не надаються теперішнім бухгалтером. Виплата таких ви­нагород може викликати загрозу власного інтересу щодо об'єктив­ності, професійної компетентності та належної ретельності.

Професійний бухгалтер-практик не повинен приймати чи спла­чувати такі гонорари або винагороду за рекомендації, якщо він не вжив застережних заходів щодо усунення загроз або зменшення їх до прийнятного рівня.

Такими застережними заходами можуть бути:

—розкриття клієнтові умов щодо гонорару іншому професій­ному бухгалтерові-практику за передачу роботи;

—розкриття клієнтові умов щодо отримання гонорару від іншо­го професійного бухгалтера-практика за передання роботи;

—отримання попередньої згоди клієнта на отримання комісій­них винагород у випадку продажу клієнтові товарів та послуг тре­тьою стороною.