4.4. Другий висновок

Ситуації, коли професійного бухгалтера-практика про­сять надати другий висновок стосовно облікових, аудиторських чи звітних стандартів або принципів, застосованих за конкретних об­ставин або до конкретних операцій, здійснених безпосередньо або від імені компанії чи суб'єкта господарювання, які не є його поточ­ними клієнтами, можуть створювати загрози недотримання фунда­ментальних принципів.

Наприклад, якщо другий висновок базується не на тих самих фактах, що були надані теперішньому бухгалтерові, або ж на нена­лежних доказах, може виникати загроза професійній компетентно­сті та належній обачності. Значущість загрози залежить від обста­вин такого звернення та всіх інших наявних фактів і припущень, що стосуються висловлювання професійного судження.

Професійний бухгалтер-практик, до якого звертаються з про­ханням надати такий висновок, повинен оцінити значущість наяв­них загроз, і якщо виявлені загрози є іншими, ніж явно незначні, розглянути і застосувати застережні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.

Такими застережними заходами можуть бути отримання до­зволу клієнта на спілкування з теперішнім бухгалтером, виклад за­стережень, що стосуються висловлення будь-якої думки під час об­говорень з клієнтом, та надання теперішньому бухгалтерові примірника з викладом свого висновку.

Якщо компанія або суб'єкт господарювання не дозволяють спі­лкування з теперішнім бухгалтером, професійний бухгалтер-практик повинен розглянути, чи буде прийнятним надання свого висновку.