4.3. Конфлікт інтересів

Професійний бухгалтер-практик повинен здійснити від­повідні кроки для виявлення обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів. Подібні обставини можуть викликати появу загроз недотримання фундаментальних принципів.

Наприклад, загроза об'єктивності може виникнути у випадку, коли професійний бухгалтер-практик є безпосереднім конкурентом клієнта або бере участь в спільному підприємстві з основним кон­курентом клієнта чи співпрацює з ним.

Загроза об'єктивності або ж збереження конфіденційності може створюватись, коли професійний бухгалтер-практик надає послуги клієнтам, інтереси яких конфліктують, або клієнтам, які виступа­ють сторонами спору щодо конкретного питання або операції.

Професійний бухгалтер-практик повинен оцінювати важливість кожної загрози. Перед прийняттям нового клієнта, конкретного за­вдання або при вирішенні питання продовження співпраці, профе­сійний бухгалтер-практик повинен оцінити, чи має він будь-які ді­лові інтереси або зв'язки з клієнтом або з третьою стороною, які можуть викликати загрози.

У випадках, коли виявлені загрози є іншими, ніж явно незначні, слід розглянути та застосувати застережні заходи для їх усунення або для зменшення до прийнятного рівня.

Залежно від обставин, що призводять до виникнення конфлікту, професійний бухгалтер-практик зазвичай застосовує такі застере­жні заходи:

інформування клієнта щодо ділових інтересів фірми або сфер її діяльності, що можуть призвести до конфлікту інтересів, та отримання його згоди на роботу за подібних обставин;

інформування всіх відповідних сторін про те, що професій­ний бухгалтер-практик працює з двома або більше сторонами сто­совно питання, яке викликає конфлікт відповідних інтересів, та отримання їх згоди на роботу за подібних обставин;


3) інформування клієнта про те, що професійний бухгалтер-практик не працює винятково на будь-якого одного клієнта стосов­но запропонованих послуг (наприклад, в конкретному сегменті ри­нку або стосовно конкретної послуги), та отримання його згоди на роботу за подібних обставин.

Слід розглянути й такі додаткові застережні заходи, як:

використання окремих груп з виконання завдання;

застосування процедур заборони доступу до інформації (на­приклад, суворе фізичне розмежування подібних груп, створення конфіденційного та безпечного збереження даних);

розробка чітких інструкцій членам групи з виконання за­вдання щодо безпеки та конфіденційності та використання угод про конфіденційність, підписаних працівниками та партнерами фірми;

регулярна перевірка застосування застережних заходів одним з керівників, що не бере участі у виконанні робіт для відповідного клієнта (рис. 4.8).Ні

одним з керівників, що


її;


 

Рис. 4.8. Додаткові застережні заходи, які застосовує аудитор

Якщо конфлікт інтересів становить загрозу, недотримання од­ного чи декількох фундаментальних принципів, включаючи об'єк­тивність, конфіденційність чи професійну поведінку, яку неможли­во усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом вжиття за­стережних заходів, професійний бухгалтер-практик повинен при­йняти рішення щодо недоцільності прийняття конкретного завдання або про відмову від виконання одного чи декількох конф­ліктуючих завдань.

Якщо професійний бухгалтер-практик звернувся до клієнта за дозволом на співпрацю з іншою стороною (яка може бути існую­чим або потенційним клієнтом) в питанні, яке викликає конфлікт відповідних інтересів, а клієнт відмовив у такому дозволі, профе­сійний бухгалтер-практик повинен припинити співпрацю з однією зі сторін в питанні, що викликало конфлікт інтересів.