4.2. Професійне призначення

Прийняття клієнта

Перед прийняттям нового клієнта професійний бухгал­тер-практик повинен розглянути питання, чи не створить таке при­йняття загроз недотримання фундаментальних принципів. Потен­ційні загрози чесності або професійній поведінці можуть викликатись, наприклад, сумнівними питаннями, пов'язаними з клієнтом (щодо його власників, управління або діяльності).

До пов'язаних з клієнтом питань, які (якщо про них відомо) мо­жуть поставити під загрозу дотримання фундаментальних принци­пів, належать, наприклад, участь клієнта в незаконній діяльності (як-то легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), нечес­ність або практика підготовки сумнівних фінансових звітів.

Слід оцінювати важливість будь-якої загрози. Якщо виявлені загрози є іншими, ніж явно незначними, слід розглянути можливі застережні заходи та їх належне застосування для усунення або зменшення загроз до прийнятного рівня.

Відповідними застережними заходами може бути отримання знання та розуміння клієнта, його власників, менеджерів та осіб, які відповідають за найвище управління та його ділову діяльність, або ж забезпечення зобов'язання з боку клієнта вдосконалити корпора­тивне управління або внутрішній контроль.

У випадках, коли зменшення загроз до прийнятного рівня не­можливе, професійний бухгалтер-практик має відмовитись від при­йняття клієнта.

Всі рішення щодо прийняття клієнта повинні переглядатись при прийнятті нових завдань від того самого клієнта.

Прийняття завдання

Професійний бухгалтер-практик повинен погоджуватись нада­вати лише ті послуги, для виконання яких він як професійний бух­галтер-практик є відповідно компетентним. Перед прийняттям кон­кретного завдання від клієнта професійний бухгалтер-практик повинен розглянути питання, чи не викличе це прийняття загроз недотримання фундаментальних принципів. Так, наприклад, загро­за власного інтересу професійній компетентності та належній рете­льності створюється у випадку, коли група з виконання завдання не має (або не може отримати) достатньої компетентності для відпові­дного виконання завдання.

Професійний бухгалтер-практик повинен оцінити важливість ідентифікованих загроз та, якщо вони є іншими, ніж явно незнач­ними, застосувати застережні заходи, необхідні для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня. Подібними застережними за­ходами можуть бути:

—вивчення характеру бізнесу клієнта, складності його діяльно­сті, конкретних вимог завдання, а також мети, характеру та обсягу робіт, які необхідно виконати;

—отримання знання відповідної галузі або предмета;

—наявність або отримання досвіду застосування відповідних нормативних вимог або вимог щодо звітності;

—призначення достатньої кількості персоналу, що має необхід­ну компетентність;

—залучення, за потреби, експертів;

—погодження часових меж для виконання завдання;

—дотримання політики та процедур контролю якості, розроб­лених для надання достатньої впевненості, що конкретне завдання може бути прийнятим лише тоді, коли його можна виконати ком­петентно (рис. 4.7).

Якщо професійний бухгалтер-практик має намір покладатися на поради або на роботу експерта, він повинен оцінити, чи буде такий підхід надійним. Професійний бухгалтер-практик повинен при цьому розглянути такі фактори, як репутація, досвід, наявні ресур­си та застосовані професійні та етичні стандарти. Таку інформацію можна отримати з попереднього спілкування з експертом або під час консультацій з іншими особами.

Зміни в професійному призначенні

Професійний бухгалтер-практик, якого просять замінити іншого професійного бухгалтера-практика, або який розглядає можливість участі в тендері на виконання завдання, що на цей момент викону­ється іншим професійним бухгалтером-практиком, має визначити, чи є будь-які підстави, професійні або інші, для неприйняття за­вдання (наприклад, наявність обставин, що ставлять під загрозу до­тримання фундаментальних принципів). Наприклад, може виник­нути загроза професійній компетентності та належній ретельності, якщо професійний бухгалтер-практик прийме завдання до того, як йому стануть відомі всі приналежні факти.

Застережні заходи при прийнятті завдання

вивчення характеру бізнесу клієнта, складності його діяльності, конкретних завдання, а також мети, характеру та обсягу робіт, які необхідно

виконати

отримання знання відповідної галузі або предмета; наявність або отримання досвіду застосування відповідних нормативних вимог або вимог щодо звітності

призначення достатньої кількості персоналу, що має необхідну компетентність

залучення експертів

погодження часових меж для виконання завдання

дотримання політики та процедур контролю якості, розроблених для надання достатньої впевненості, що конкретне завдання може бути прийнятим лише тоді, коли його можна виконати

[ компетентно

Рис. 4.7. Застережні заходи при прийнятті завдання для бухгалтера-практика (аудитора)

Слід оцінювати важливість загроз. Залежно від характеру за­вдання може виникнути необхідність у безпосередньому спілку­ванні з теперішнім бухгалтером для встановлення фактів та об­ставин, що приховуються за запропонованою зміною, що надасть можливість професійному бухгалтерові-практику при­йняти рішення щодо доцільності прийняття завдання. Напри­клад, очевидні підстави для заміни можуть неповністю відобра­жати факти або вказувати на розбіжності в думках з теперішнім бухгалтером, які можуть вплинути на прийняття рішення щодо прийняття завдання.

Теперішній бухгалтер повинен дотримуватись правил конфіде­нційності. Межі, в яких професійний бухгалтер-практик може об­говорювати справи клієнта із запропонованим бухгалтером, зале­жать від характеру завдання та того, чи:

а)         отримано на це дозвіл клієнта;

б)         існують юридичні або етичні вимоги стосовно таких обгово-
рень та розкриття, які залежать від окремої країни.

За відсутності конкретних вказівок клієнта теперішній бухгал­тер звичайно не повинен з власної ініціативи ділитися інформацією щодо справ клієнта. Обставини, за яких розкриття конфіденційної інформації може бути прийнятним, визначені в Кодексі.

У випадках, коли виявлені загрози є іншими, ніж явно незначні, слід розглянути та застосувати застережні заходи для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня.

Такими застережними заходами можуть стати:

повне та вільне обговорення справ клієнта з теперішнім бух­галтером;

прохання до теперішнього бухгалтера надати відому інфор­мацію щодо будь-яких фактів та обставин, про які, на думку тепе­рішнього бухгалтера, повинен знати запропонований бухгалтер до того, як він прийме рішення щодо прийняття завдання;

при відповіді на пропозицію надати тендерну заявку зазначи­ти в ній необхідність спілкування з теперішнім бухгалтером для з'ясування наявності професійних або інших причин, з яких за­вдання не слід приймати.

Професійний бухгалтер-практик зазвичай повинен отримати дозвіл (бажано письмовий) на будь-яке обговорення з теперішнім бухгалте­ром. Після надання такого дозволу теперішній бухгалтер повинен до­тримуватись юридичних та інших правил, що стосуються будь-яких ситуацій. В тих випадках, коли теперішній бухгалтер надає інформа­цію, таке надання повинно були чесним та однозначним. Якщо запро­понований бухгалтер не може спілкуватись з теперішнім бухгалтером, він повинен намагатись отримати інформацію стосовно будь-яких можливих загроз іншими шляхами, наприклад, шляхом надсилання запитів третім сторонам, або пошуком інформації щодо управлінсько­го та найвищого управлінського персоналу клієнта.

Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятно низького рівня шляхом застосування застережних заходів, профе­сійний бухгалтер-практик повинен, окрім випадків, коли він може отримати розуміння необхідних фактів іншими шляхами, відмови­тись від прийняття завдання.

Професійний бухгалтер-практик може отримати пропозицію вико­нати роботу, що доповнює роботу теперішнього бухгалтера. Подібні обставини можуть створювати потенційну загрозу професійної компе­тентності та належної ретельності внаслідок відсутності або неповно­ти інформації. Застережним заходом для таких загроз буде інформу­вання теперішнього бухгалтера про запропоновану роботу, що забезпечить можливість теперішньому бухгалтерові надати будь-яку відповідну інформацію, необхідну для належного виконання роботи.